Onderzoek naar vertegenwoordiging bij het PGB

In bijna alle situaties waarbij mensen met een verstandelijke beperking een PGB gebruiken om zorg in te kopen, worden zij ondersteund in het beheer van het PGB. Bij kinderen is dat natuurlijk helemaal het geval omdat ouder(s) verantwoordelijk zijn. Vaak verplicht het zorgkantoor een gewaarborgde hulp, de gemeente vraagt om een bewindvoerder enz. Bij kinderen tot 18 jaar is/zijn, in principe, de ouder(s) wettelijk vertegenwoordiger. Er blijkt echter nog veel onduidelijkheid te zijn over de rol, taken en verantwoordelijkheden van wettelijk vertegenwoordigers. Dat geldt zowel voor de vertegenwoordigers zelf, als voor organisaties/instanties als zorgkantoren, gemeenten, zorgaanbieders e.d. Daarom laat het ministerie van VWS hier onderzoek naar doen. Dat onderzoek wordt uitgevoerd door Q-Consult Zorg.

Q-Consult Zorg heeft een vragenlijst gemaakt die is gericht op budgethouders en hun eventuele vertegenwoordiger of hulp. De vragen gaan over de vertegenwoordiging namens een budgethouder in 2016.  Naar-Keuze, waarmee KansPlus een samenwerkingsovereenkomst heeft,  is betrokken geweest bij het opstellen van de vragen en levert hier graag een bijdrage aan. U ook?

Doet u mee?

Wilt u meedoen aan dit onderzoek, vul dan de vragenlijst in vóór 29 juli 2017 via https://fd8.formdesk.com/qconsult1/pgb
De gegevens worden anoniem verwerkt.

Meer informatie

Er is ook een document beschikbaar met uitleg over de gebruikte afkortingen en begrippen in dit onderzoek.

 

Projectgroep richtlijnontwikkeling ‘Visuele beperkingen bij mensen met een verstandelijke beperking’

April jongstleden is gestart met de ontwikkeling van multidisciplinaire en evidence-based richtlijnen ‘Ketenzorg visuele beperkingen bij mensen met een verstandelijke beperking’. Dit project wordt gefinancierd uit de Kwaliteitsagenda Gehandicaptenzorg van het Ministerie van VWS met cofinanciering van VIVIS (Visio en Bartiméus), en uitgevoerd door een projectgroep verbonden aan het Erasmus MC. De richtlijnen dienen in maart 2019 afgerond te zijn.

De projectgroep wil op een transparante manier richtlijnen ontwikkelen; richtlijnen waarmee alle professionals betrokken bij de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking uit de voeten kunnen en die bovendien onderschreven worden door patiënten- en ouderorganisaties. Om dit doel te bereiken is een werkgroep in het leven geroepen waarin experts van diverse beroepsverenigingen, koepelorganisaties en cliënten/familieorganisaties zijn vertegenwoordigd – waaronder Ergotherapie Nederland, KansPlus, Jeugdartsen Nederland, Nederlands Instituut van Psychologen, Nederlands Oogheelkundig Gezelschap, Nederlandse Vereniging van Artsen voor Verstandelijk Gehandicapten, Nederlandse Vereniging van Orthoptisten, Nederlandse Vereniging Van Pedagogen en Onderwijskundigen, Optometristen Vereniging Nederland, VIVIS en Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland. De werkgroep staat onder leiding van Sandra de Wit (voorzitter, V&VN) en Marjolein Wallroth (vicevoorzitter, VIVIS). De uitvoerende projectgroep staat altijd open voor opmerkingen en suggesties uit het veld. Praktijkkennis is immers van onschatbare waarde om goede richtlijnen te ontwikkelen.

De ontwikkeling van de richtlijnen gebeurt in sterke wisselwerking met de leden van de werkgroep en de verenigingen die zij representeren. Tegen het einde van het project zullen een adviesronde, praktijktoets en formele commentaarfase georganiseerd worden, om tot de beste en meest bruikbare richtlijnen voor de sector te komen.

Meer informatie kunt u hier lezen: Nieuwsbericht ‘Richtlijnontwikkeling Visuele Beperkingen van start’

Heeft u vragen, suggesties of wilt u meer informatie, dan kunt u te allen tijde contact opnemen met projectleider dr. Marieke Kroezen (m.kroezen@erasmusmc.nl), die graag met u in gesprek gaat.

Bron: Marike Kroezen.

 

Inkoopkader langdurige zorg 2018-2020 gehandicaptenzorg

Er is gekozen voor twee aparte inkoopkaders: één voor bestaande en één voor nieuwe zorgaanbieders. Het doel hiervan is om het traject voor nieuwe zorgaanbieders te verduidelijken. De inkoopkaders zijn door de zorgkantoren gezamenlijk opgesteld en zijn van toepassing voor de contractering van zorgaanbieders voor de Wet langdurige zorg (Wlz).
Voor bestaande zorgaanbieders binnen de Wlz heeft dit kader tot doel inzage te geven in hoe zij in aanmerking kunnen komen voor een overeenkomst voor het leveren van Wlz-zorg in 2018 (-2020).

Voor nieuwe zorgaanbieders binnen de Wlz beschrijft dit document de visie, het beleid en de te volgen procedure. Beschreven worden de ontwikkelingen in de Wlz die van belang zijn om kennis te van te hebben voor de inschrijving en op welke uitgangspunten dit inkoopkader gebaseerd is.

Bij de kaders horen 5 bijlagen:

bijlage 1- Overeenkomst eenjaring, overeenkomst meerjarig
bijlage 2a- Bestuursverklaring incl. bijlage 2 onderaanneming
bijlage 2b- Instemmingsverklaring incl. bijlage 2 onderaanneming
bijlage 3- Beleidskader Wlz 2018
bijlage 4- Voorschrift zorgtoewijzing Wlz 2018 ( volgt 1 november definitief 2018, tot die tijd blijft huidig voorschrift gehandhaafd)
bijlage 5- Declaratieprotocol Wlz 2018

 

Bijeenkomst Rotterdam over persoonsvolgende bekostiging gehandicaptenzorg

Op 30 mei vindt een grote bijeenkomst plaats van 14.00 tot 17.00 uur bij Engels Conference Center (Stationsplein 45, Rotterdam) voor zorgverleners, familieverenigingen en cliëntenraden, familie van cliënten en overige betrokkenen. Tijdens deze bijeenkomst zal vooral de zgn. klantreis centraal staan. De bijeenkomst is gratis. Een van de workshops wordt door KansPlus gegeven. U kunt zich aanmelden via https://www.persoonsvolgendezorg.nl/agenda/grote-bijeenkomst-rotterdam/

Wat is persoonsvolgende bekostiging?
In Rotterdam heeft het zorgkantoor voor alle zorgaanbieders (die voldoen aan minimum kwaliteitseisen) hetzelfde tarief vastgesteld per zorgprofiel. Ook zijn er geen volumeafspraken gemaakt zodat de zorgaanbieder wordt betaald op basis van werkelijk geleverde zorg. Bovendien kunnen nieuwe zorgaanbieders of zorgaanbieders die (nog) niet in Rotterdam werkzaam zijn, ook zorg leveren. Dat betekent dat cliënten in principe kunnen kiezen voor alle zorgaanbieders in Rotterdam waar het Zorgkantoor deze afspraken heeft gemaakt. Alle cliënten met een Wlz indicatie (Wet langdurige zorg) kunnen in principe van dit experiment gebruik maken. Dit geldt in ieder geval voor alle cliënten met een Wlz indicatie vanaf 1 januari 2017, maar ook voor cliënten met een verhuiswens in/naar Rotterdam.

Meer regie bij de cliënt en familie
Persoonsvolgende bekostiging wordt gezien als middel om cliënten en hun familie meer keuzemogelijkheden te geven, omdat er echt gekozen kan worden voor een zorgaanbieder/ locatie die het best passend is bij de situatie. Dat geldt ook voor mensen binnen de experimentregio die nu al gebruik maken van Wlz zorg, maar bijvoorbeeld willen verhuizen. Gebrek aan plaatsen of wachtlijsten zouden geen belemmering meer mogen vormen. In principe kunnen mensen met een Wlz indicatie bij alle gecontracteerde zorgaanbieders in de experimentregio terecht. Ze kunnen dus ook kiezen voor de aanbieder die past bij hun levenswijze of voor een locatie in de buurt. Als er niet meteen woonruimte voorhanden is, biedt juist dit experiment ruimte voor creatieve oplossingen. Als de ‘vraag van de cliënt’ is dat hij graag gebruik wil maken van de zorg en dienstverlening van een bepaalde aanbieder, moeten ook alle zeilen worden bijgezet om die zorg te leveren; wellicht eerst als thuisondersteuning, of deeltijd wonen enz.

Voorlichting en ondersteuning zijn heel belangrijk
Het is heel belangrijk dat (nieuwe) cliënten met een Wlz indicatie goed geïnformeerd worden over het feit dat zij wonen in een experimentregio en wat dit betekent voor de keuzes die zij kunnen maken. Er is extra geld voor cliëntenondersteuning beschikbaar gesteld. Cliëntenondersteuners kunnen cliënten en hun familie ondersteunen bij het goed formuleren van hun de wensen en behoeften, eventueel in een ondersteuningsplan.

Uitnodiging bijeenkomst Experiment persoonsvolgende bekostiging gehandicaptenzorg in Rotterdam

KansPlus en actuele ontwikkelingen in de VG-zorg

De plaatsingsproblematiek voor mensen met moeilijk begeleidbaar gedrag.
Op zondag 26 maart en maandag 27 maart besteedde Nieuwsuur aandacht aan de wachtlijsten voor mensen met moeilijk te begeleiden gedrag. KansPlus herkent, mede op basis van meldingen bij ons Kennis en Adviescentrum, het probleem dat het voor een groep mensen moeilijk is een geschikte plaats voor wonen en begeleiden te vinden Uiteraard vinden we dat hier snel een oplossing voor moet komen. KansPlus stoort zich aan het elkaar de schuld toeschuiven door zorgaanbieders en zorgkantoren. We vinden dat het de gezamenlijke verantwoordelijkheid van deze partijen is om per regio de omvang van de problematiek in kaart te brengen en adequate oplossingen te creëren.

De problemen voor mensen met een zeer ernstige meervoudige beperking (EMB).Kassa heeft in een tweetal uitzending aandacht besteed aan de problematiek voor mensen met een ernstige meervoudige beperking. Naar aanleiding van deze uitzending is KansPlus een meldactie gestart die is uitgezet onder een deel van de eigen leden en leden van onze zusterorganisatie Sien. Op deze actie zijn in korte tijd zo’n 200 reacties binnengekomen die bij elkaar het beeld geven dat op meerdere gebieden verbeteringen noodzakelijk zijn. Van de politiek en met name van de  Staatssecretaris verwachten we dan ook concrete acties om de problemen op te lossen.

Voorkom te grote belasting van het familienetwerk
Extra aandacht willen we vragen aan de positie van het familienetwerk. Het is goed dat de sociale context van de persoon met een beperking wordt meegenomen in de indicatiestelling, maar dat mag dan niet op een manier die ertoe leidt dat meer druk op het familiesysteem gelegd wordt dan dit systeem ook op de langere termijn aankan. Niet vergeten mag worden dat de familiezorg voor mensen met een ernstige verstandelijke beperking levensbreed en levenslang is. Bij meenemen van de context bij de bepaling van de noodzakelijke meerzorg moet echt goed gekeken worden wat wel of niet binnen de kaders van ‘gebruikelijk zorg door de familie’ valt. We zullen hier bij de invoering van de maatregel scherp op blijven letten en aan de bel trekken als we signalen krijgen dat het familienetwerk oneigenlijk belast wordt. Dit mag ook niet vertraagd worden door de formatie van het nieuwe kabinet.

Onafhankelijke cliëntondersteuning is niet goed geregeld
Een belangrijk punt dat zowel in de KASSA uitzending als in de meldactie naar voren is gekomen is het volstrekt niet functioneren van de onafhankelijke clientondersteuning. Uit de meldactie is gebleken dat 75% van de ouders niet geïnformeerd is over hun recht op onafhankelijke clientondersteuning en dat 80% er geen gebruik van maakt. Deze cijfers zijn ongeveer gelijk bij ouders die hun kind thuis hebben wonen en bij ouders wiens kind in een WLZ-gefinancierde voorziening wonen. Een aantal ouders geeft in de meldactie aan geen gebruik te maken van de mogelijkheid van cliëntondersteuning omdat ze geen vertrouwen hebben in de onafhankelijkheid of in de kwaliteit ervan.

Op 31 mei spreken de leden van de vaste Kamercommissie voor VWS met de Staatssecretaris van VWS over actuele ontwikkelingen in de VG-zorg.
KansPlus heeft mede ondersteund door Sien en Naar-Keuze gevraagd de volgende punten in het Algemeen Overleg in te brengen:

  • Vraag de Staatssecretaris de zorgaanbieders en zorgkantoren met klem aan te spreken op hun gezamenlijke verantwoordelijkheid een goed oplossing te creëren voor de mensen die vanwege hun gedrag moeilijk plaatsbaar zijn.
  • Vraag de staatssecretaris spoed te werken aan de realisatie van de voornemens betreffende het maatwerkprofiel en daarbij rekening te houden met de belastbaarheid van het familienetwerk.
  • Vraag de Staatssecretaris zonder verder uitstel en in samenspraak met de cliëntenorganisaties een plan uit te werken voor de verbetering van de onafhankelijke cliëntondersteuning.

Lees hier de volledige brief aan de leden van de vaste Kamercommissie voor VWS.

Resultaten van het programma ‘PG werkt samen’:

De betrokkenheid van familie en naasten bij de zorg voor cliënten is een groot goed. Echter ondanks alle belangstelling en initiatieven rond het thema mantelzorg, ervaren naasten nog onvoldoende ondersteuning. In de afgelopen twee jaar hebben patiënten- en familieorganisaties, waaronder KansPlus, in een gezamenlijk project ‘PG werkt samen’ ervaringen opgedaan en succesfactoren in kaart gebracht.

Tastbare resultaten van het project zijn een quickscan in de ggz. Deze stelt de mate waarin familie betrokken wordt en de mate waarin op behoefte van mantelzorgers wordt ingespeeld vast. Andere resultaten zijn verbeteradviezen voor de ggz en welzijnsector, individuele ondersteuning via getrainde partner-coaches in de revalidatie en bouwstenen voor familiebeleid in de gehandicaptenzorg. Daarnaast hebben  proeftuinen ( ggz, Revalidatie en Verstandelijk gehandicaptensector) een aantal interessante, gedeelde leerervaringen opgeleverd. Voor de verstandelijk gehandicaptensector heeft KansPlus  samen met ’s Heerenloo familiebeleid ontwikkeld en geïmplementeerd. Zie https://www.kansplus.nl/2017/04/06/clienten-familie-en-zorgprofessionals-werken-beter-samen-met-bouwstenen-voor-familiebeleid/ 

Het weten te bereiken van naasten die ondersteuning nodig hebben vergt een gerichte strategie. Het ontwikkelen en implementeren van familiebeleid kost tijd; een cultuurverandering is nodig. Gelijk beginnen met inbedding in de zorgpraktijk vergroot de kans op succes. Om dit succesvol te laten verlopen is het belangrijk dat er aansluiting gezocht wordt bij wat er al is in de zorgpraktijk.

De ervaringen in het project waren divers en zijn zorgbreed opgedaan. Anders dan in eerste instantie verondersteld, doet het er niet toe wat voor een aandoening iemand heeft. De behoefte aan ondersteuning van familie en naasten hangt vooral samen met de relatie tot de cliënt en de fase van de aandoening. Een partner heeft andere wensen dan een zus of broer. De diagnosefase roept andere vragen en knelpunten op dan de herstelfase. Deze kennis is belangrijk voor de aanpak van de ondersteuning. Dat maakt initiatieven generiek, zorgsectoren kunnen hierdoor makkelijker van elkaar leren en de ervaringen zijn overdraagbaar.

De succesfactoren uit de verschillende proeftuinen van de ggz, Revalidatie en Verstandelijk gehandicaptensector zijn gebundeld in een eindnotitie.

Patiënten- en familieorganisaties hebben veel te bieden als het gaat om familie en naasten in de zorg. Ze beschikken over (ervarings)kennis en een praktisch ondersteuningsaanbod. Dit is van waarde in de samenwerking met zorgorganisaties en andere stakeholders.

 

Staatssecretaris van Rijn vindt wachtlijsten complexe gehandicaptenzorg ongewenst

Als antwoord op Kamervragen van Lilian Marijnissen (SP) zegt van Rijn: ‘De afgelopen jaren hebben we gewerkt aan het herzien en verbeteren van het zorgstelsel, zodat iedereen die dat nodig heeft zo snel mogelijk passende zorg kan krijgen. Ook voor mensen met complexe problematiek moet die zorg er gewoon zijn’.
Lilian Marijnissen heeft vragen gesteld over het bericht dat jongeren met een beperking niet terecht kunnen in een zorginstelling.

In de brief stelt van Rijn dat hij samen met de zorgkantoren bezig is om uit te zoeken hoe de zorg voor deze groep beter geregeld kan worden. De zorgkantoren zijn op dit moment bezig om cliënten te benaderen en hen ‘meer proactief te bemiddelen’, meldt de staatssecretaris. Dat er wachttijden zijn ontstaan is volgens hem in elk geval geen financiële kwestie. ‘In principe is er geld voor deze zorg beschikbaar. Maar dat betekent niet automatisch dat een instelling iedereen die op hun wachtlijst staat ook meteen zorg kan bieden zonder hierover afspraken te maken met het zorgkantoor. Als het tussen zorgkantoor en zorgaanbieder afgesproken productiemaximum voor een bepaalde periode is bereikt en er toch nog mensen op de wachtlijst staan, zullen over het snel aanpakken van die wachtlijst nadere afspraken moeten worden gemaakt’, schrijft hij.

Het inschatten van de hoeveelheid zorg die kan worden geleverd is volgens Van Rijn echter geen eenvoudige klus, vooral niet bij een kleine doelgroep als mensen met een verstandelijke beperking en gedragsproblemen. Maar volgens de staatssecretaris zijn er wel concrete stappen gezet om de wachtlijsten die zijn ontstaan op te lossen. ‘Ik ben in overleg met MEE, Ieder(in) en zorgkantoren om te bekijken wat de beste aanpak is om dit probleem verder in kaart te brengen en zo snel mogelijk op te lossen. Over de resultaten van deze overleggen, de verder te nemen stappen en de eerste resultaten daarvan zal ik u zo spoedig mogelijk informeren.’

KansPlus is bereid een bijdrage te leveren door zitting te nemen in de regionale taskforce met zorgkantoren en aanbieders.

Het programma Nieuwsuur besteedde aandacht aan de wachtlijsten voor mensen met een complexe zorgvraag. Vanuit  het programma Kassa wordt via #ikziejewel erkenning, duidelijkheid en gezien worden gevraagd van kinderen en volwassenen met een ernstig meervoudige beperking (EMB). KansPlus doet aan deze actie mee met de meldactie EMB.

Lees hier de volledige brief van Staatssecretaris van Rijn.

 

KansPlus meldactie EMB

Vorige week is in een uitzending van het programma Kassa aandacht besteed aan de problemen rond de zorg voor mensen met een Ernstige Meervoudige Beperking (EMB). Het ging in deze uitzending vooral om de problemen waar ouders die hun kind nog thuis hebben tegenaan lopen, maar zijdelings werd ook gesproken over de kwaliteit van de zorg voor deze groep uiterst kwetsbare mensen die al in zorginstellingen wonen.
De uitzending was een krachtig signaal dat er iets moet gebeuren, maar als KansPlus willen we verder gaan dan alleen een signaal afgeven. Door middel van een meldactie willen we het signaal onderbouwen en we willen waar dat noodzakelijk blijkt ook zoveel mogelijk met melders zelf kijken welke concrete acties mogelijk zijn om de zaak in beweging te krijgen.

Indien u zelf een familielid heeft met een ernstige meervoudige beperking, willen wij u vragen ook deel te nemen aan deze meldactie. U kunt dat doen door op deze link te klikken.

Het gaat er overigens niet om alleen reacties te krijgen als er problemen zijn. Ook als u tevreden bent over hoe het gaat is uw reactie welkom, zodat we een goed totaalbeeld krijgen.

Uitzending Kassa: ouders van zwaar beperkte kinderen luiden de noodklok

Ouders van  ernstig meervoudig beperkte  kinderen hebben een pamflet opgesteld. Zij  zijn al een flink aantal jaar aan het strijden om de zorg voor hun kind goed te regelen en hebben nu een pamflet opgesteld.

Afgelopen zaterdag was er in de uitzending van het consumentenprogramma Kassa aandacht voor deze groep. U kunt de uitzending hier terugkijken.

Stichting Complex Care United (2CU “to see you”) vraagt aandacht voor mensen met Zeer Ernstige Verstandelijke en Meervoudige Beperkingen (ZEVMB). Door deze groep onder de aandacht te brengen wil de stichting de kwaliteit van leven thuis of in het ziekenhuis, in een instelling of een initiatief en de bijbehorende zorgverlening, verbeteren en waarborgen. Dit kan onder andere door het aanmoedigen en ondersteunen van onderzoek en innovatie en het delen van kennis. Daarnaast biedt de Stichting ondersteuning aan ZEVMB en hun gezin.

Bekijk en deel het pamflet: https://kassa.vara.nl/media/371961
Op 15 april is Kassa gestart met de #ikziejewel-actie via sociale media. Meedoen kan door onderstaande teskt de tweeten in combinatie met een foto van jezelf + een briefje met daarop #ikziejewel .

Maak kinderen met een zeer ernstige meervoudige beperking zichtbaar. Deel het pamflet! https://www.facebook.com/VaraKassa/videos/10154657165509315/ #ikziejewel #KassaTV

Spotlightbijeenkomst 3 februari: De kracht van familie en naasten

Het voeren van de eigen regie wordt in de zorg steeds belangrijker gevonden. En dat betekent: meer zelf doen, meer zelf regelen. Maar dat vraagt vaak ook meer van de familie en naasten van de zorgvrager.

Tijdens deze derde Spotlightbijeenkomst laten we drie aansprekende tools zien en hoe je ze het beste kunt inzetten. Aansluitend kun je in separate sessies van gedachten wisselen met de makers van de tools over hoe de tool uitgerold kan worden en wat je ermee kunt.

In de spotlight
• Mijn kwaliteit van leven – Patiëntenfederatie Nederland
• Partners voor Partners – Dwarslaesie Organisatie Nederland
• Betrekken van familie en naasten – KansPlus

Waar?
De Eenhoorn
Barchman Wuytierslaan 2
3818 LH Amersfoort

Tijd?
Van 13.45 tot 17.00 uur

Meer info en aanmelden?
Klik hier

Bekijk hier de uitnodiging: uitnodiging Spotlight 3 febr 17 DEF