Inkoopkader langdurige zorg 2017 gehandicaptenzorg

De Wlz-uitvoerders hebben zorgkantoren gemandateerd om in 2017 de zorginkoop Wlz uit te voeren. Dit inkoopkader geeft de bewegingen en afspraken weer die zorgkantoren voor 2017 gezamenlijk maken.

Uitgangspunt voor de zorginkoop 2017 is doorontwikkeling van het landelijke inkoopkader en dialoogmodel uit 2016. Dit betekent dat consistentie van beleid op beide aspecten mag worden verwacht voor wat betreft de keuze voor het dialoogmodel en de mate van uniformering tussen verschillende zorgkantoren. Daarnaast is een uitdrukkelijk uitgangspunt dat het landelijke inkoopkader 2017 bijdraagt aan de punten zoals genoemd in ‘Waardig leven met zorg’, waarin gevraagd wordt meer keuzevrijheid en maatwerk voor cliënten te creëren en invulling te geven aan principes als persoonsvolgende bekostiging. Dit laatste uitgangspunt grijpt met name in op de inkoopsystematiek 2017, die grotendeels belegd is in binnen het inkoopbeleid van de verschillende zorgkantoren.

Klik hier voor de kamerbrief over ‘waardig leven met zorg’
Klik hier om de contouren inkoopkader WLZ 2017 te downloaden
Klik hier om het inkoopkader langdurige zorg 2017 te downloaden
Klik hier om de brief van VraagRaak te downloaden

Zie ook http://www.meepratenoverzorginkoop.nl/ 

Belangrijke partijen als het om uw zorgverzekering gaat

Het Ministerie van Volksgezondheid heeft een artikel uitgebracht met informatie over de zorgverzekeringen waarin beschreven staat wat belangrijke partijen zijn als het gaat om uw zorgverzekering.

Klik hier om het artikel te downloaden.

Van Rijn schrapt bezuiniging van half miljard in verpleeg-en gehandicaptenzorg

De geplande bezuinigingen uit het Regeerakkoord van een half miljard vanaf 2017 op met name verpleeghuizen en gehandicapteninstellingen zijn van de baan. Van Rijn wil dat nu alle aandacht uitgaat naar liefdevolle zorg en trotse medewerkers in verpleeghuizen. Om op die manier de zorg voor onze ouderen verder te verbeteren.

Van Rijn zegt dit in een persverklaring. “Nu het weer beter gaat met Nederland moeten onze ouderen en gehandicapten dat natuurlijk merken. De besparing van een half miljard gaat daarom niet door. We zijn klaar met bezuinigen en klaar voor de toekomst.”

 

Help mee de zorg aan ouderen met een verstandelijke beperking te verbeteren

Het aantal ouderen met een verstandelijke beperking neemt toe in Nederland. Zij zijn fysiek en mentaal vaak kwetsbaarder dan andere  ouderen.

Het traject ‘Ouderen in het Vizier’ (als onderdeel van Gewoon Bijzonder) haalt kennis op uit de praktijk , bundelt deze en maakt informatie beschikbaar voor álle zorgprofessionals in de gehandicaptenzorg.

Zij hebben een vragenlijst opgesteld die tot midden juni ingevuld kan worden.
De hieruit verzamelde informatie zal besproken worden in een expertteam waarin onder andere Dickie van de Kaa, directeur van KansPlus, zitting heeft.

Wilt u de zorg aan ouderen met een verstandelijke beperking verbeteren: vul dan de korte vragenlijst  voor half juni in.

 

 

 

Petitie voor het behoud van het PGB voor de intensieve kindzorg

De BelangenVereniging Intensieve Kindzorg ( Bvikz) is een nieuwe vereniging die zich inzet voor alle kinderen die in de IKZ zitten. Meer informatie is te lezen op www.bvikz.nl

De vereniging is een petitie gestart voor voor het behoud van het PGB voor de IKZ.

U kunt de petitie hier vinden: http://www.thepetitionsite.com/nl-nl/144/555/778/eigen-regie-voor-ouders-van-ernstig-chronisch-zieke-kinderen/

 

 

Nieuw online platform van Mezzo: ‘Tijd voor jezelf’

In samenwerking met het ministerie van VWS heeft Mezzo, de landelijke vereniging voor mantelzorgers een nieuw online platform ontwikkeld: ‘Tijd voor jezelf’.

Tijd voor jezelf is belangrijk in ons drukke bestaan. Dat geldt zeker voor mantelzorgers, die onophoudelijk zorg en aandacht geven aan een naaste.

‘Tijd voor jezelf’ vervangt de respijtwijzer en biedt de mantelzorger een landelijk overzicht van respijt- en ontspanningsaanbod. Mantelzorgers kunnen hier organisaties vinden die de zorg even van hen over kunnen nemen of kunnen delen.

Bron: Mezzo www.mezzo.nl

 

“Cliënt centraal” in de VG-sector is lege huls zonder familieleden

KansPlus heeft het manifest ‘familiebeleid en familieverenigingen in de VG-sector’ aangeboden aan o.a. Minister Schippers en Staatssecretaris van Rijn van VWS. De vereniging speelt hiermee in op de nieuwe Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) die per 1 januari 2016 van kracht is. De wet verplicht zorgaanbieders erop toe te zien dat de zorg voor verstandelijk beperkte mensen van goede kwaliteit, respectvol, cliëntgericht en afgestemd is op de reële behoefte. Ook is vastgelegd dat de wettelijk vertegenwoordiger, vaak een familielid,  betrokken moet worden bij de nakoming van de verplichtingen van de zorgaanbieder aan de cliënt. Het is een goede zaak dat deze verantwoordelijkheid van instellingen nu uitdrukkelijk wordt vastgelegd  in een wet.
Gezien de aard van de beperking van hun familielid willen familieleden graag een betere verankering van hun blijvende en serieuze betrokkenheid bij de invulling van de zorg. Van belang is dat zorginstellingen dit in hun beleid vastleggen.
Het manifest bevat zes stellingen over hoe dit gerealiseerd kan worden. Toepassing daarvan komt de kwaliteit en kwaliteitsbeleving van de zorg ten goede.

Hieronder vindt u links naar het volledige persbericht en de brieven die verstuurd zijn naar de minister, staatssecretaris, IGZ, VGN en de vaste commissie VWS:
persbericht manifest
brief aan Minister E I Schippers
brief aan Staatssecretaris Van Rijn
brief aan IGZ 
brief aan VGN
brief Vaste-Commissie-VWS

Hieronder vindt u de reacties van de minister en de Vaste Commissie VWS:
reactie van Minister E I Schippers
reactie van de Vaste Commissie VWS

 

DELA overhandigt cheque aan KansPlus voor Dementietafel

Vrijdag 11 december aanstaande zal Hanneke de Jonge van de coöperatie DELA symbolisch een cheque overhandigen aan belangennetwerk KansPlus. De cheque is bedoeld ter ondersteuning van Dementietafels. Bij een Dementietafel gaan familieleden, mantelzorgers en professionele hulpverleners met elkaar in gesprek over mensen met verstandelijke beperkingen en dementie. Deze succesvolle methode is de afgelopen drie jaar opgezet en uitgeprobeerd door netwerkorganisatie Ieder(in). In 2016 zal de methode verder worden geïmplementeerd door KansPlus.

De overhandiging van de cheque vindt plaats tijdens het congres Zorg voor Leven in Vrijheid, dat KansPlus en het LSR organiseren in Driebergen. Een bijeenkomst voor cliëntenraden en familieverenigingen in de gehandicaptenzorg. Rein Baneke, voorzitter van KansPlus, en Sandra Overbeek, projectleider van het project Dementietafel, nemen de cheque in ontvangst. Medewerkers van coöperatie DELA hebben geld van hun kerstpakket hiervoor beschikbaar gesteld. Een hele mooie en bijzondere geste die zeer op prijs wordt gesteld.

Ontmoeting en gesprek

Het geld wordt gebruikt om de methode Dementietafel verder vorm te geven. De Dementietafel creëert een mogelijkheid voor familie, mantelzorgers en professionele hulpverleners om met elkaar ervaringen en kennis te delen over een voor alle partijen nieuwe en ingrijpende situatie: mensen met een verstandelijke beperking die ouder worden en dementeren. Hoe ga je hiermee om? Bijvoorbeeld als het gaat om huisvesting, veiligheid, deelname aan de samenleving, zorg (ook in de laatste levensfase).

De afgelopen drie jaar is vanuit Ieder(in) in iedere provincie een Dementietafel georganiseerd. In een groot aantal provincies zijn er al vervolgbijeenkomsten geweest en zullen er nog meerdere volgen. Zowel verwanten als hulpverleners zijn zeer te spreken over de Dementietafel en geven aan dat het voorziet in een behoefte. KansPlus is, als initiatiefnemer, steeds nauw betrokken geweest bij dit project. Veel leden van KansPlus hebben ook deel genomen aan de Dementietafels. Enkele bestuursleden hadden zitting in één van de werkgroepen.

Kwaliteit van leven verbeteren

KansPlus zal het komende jaar vanuit een landelijke positie de Dementietafel verder positioneren en ondersteunen. Onder andere door deskundigheidsbevordering van de coördinatoren van de nu functionerende werkgroepen (bijvoorbeeld als het gaat om fondsenwerving); door nieuwe werkgroepen te informeren; door te zorgen voor bekendheid op allerlei plekken. Kortom: het doel is een stevige basis te creëren voor Dementietafels, zodat deze methode op meerdere plekken kan worden toegepast. Met als uiteindelijk doel de kwaliteit van leven voor mensen met verstandelijke beperkingen die dementeren én voor hun familie, te verbeteren.

Voortgang van de Dementietafel wordt naast coöperatie DELA ook mogelijk gemaakt door het VSBfonds.

Meer informatie over coöperatie DELA: www.dela.nl
Meer informatie over KansPlus: www.kansplus.nl
Meer informatie over Dementietafel: www.iederin.nl
Meer informatie over VSBfonds: https://www.vsbfonds.nl/­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­

 

Poging Tweede Kamer positie cliëntenraden te versterken, opnieuw vertraging vernieuwing WMCZ

Op 28 januari, 15 juni (twee berichten) en 9 september 2015 informeerden wij u over de plannen van de Minister van VWS om de Wet Medezeggenschap Cliëntenraden Zorginstellingen (WMCZ) te vernieuwen en het aanstaande wetgevingstraject. De Minister is van plan het enquêterecht uitdrukkelijk aan cliëntenraden vast te keggen, voor cliëntenraden instemmingsrecht in te voeren (in plaats van verzwaard adviesrecht) over alle onderwerpen die de directe leefomgeving raken, alsmede de Inspectie op de Volksgezondheid in het vervolg ook de juiste toepassing van de WMCZ te laten toetsen bij de inspecties. Al 15 jaar wordt door achtereenvolgende kabinetten geprobeerd de positie van de cliëntenraden te versterken. De Minister beloofde voor het zomerreces een wetsontwerp in te dienen.

Op 10 november jl. werd door de Tweede Kamer – door Lea Bouwmeester (PvdA) en Carla Dik-Faber (Christen Unie) ingediend ten behoeve van de begrotingsbehandeling VWS) – een motie aanvaard waarin de regering verzocht wordt in het wetgevingstraject mee te nemen dat de zeggenschap van verzekerden, patiënten en cliënten bij hun zorginstelling en hun verzekeraar wordt vergroot. Dit door hen onafhankelijk te laten verkiezen en hun zeggenschap te geven over de dienstverlening en kwaliteitsbeleid, waarbij ook ondersteuning en financiering beschikbaar zijn. Op zich een goede zaak dat de Tweede Kamer poogt nog een tandje verder te komen dan al aangekondigd door de Minister en ook dat zo mogelijk de invloed van cliënten en patiënten bij de zorgverzekeraars verbeterd gaat worden zo. Wij moeten ons echter realiseren dat de Minister de motie ontraadde.

Bij brief d.d. 16 november jl. berichtte de Minister de Tweede Kamer echter dat zij nu eerst advies gaat inwinnen bij “een aantal onafhankelijke, gezaghebbende personen en/of instellingen”. Zij verwacht de uitkomsten hiervan voor de zomer 2016 naar de Tweede Kamer te zenden. Dit “betekent dat ook ten aanzien van het wetsvoorstel WMCZ vertraging zal optreden”.

KansPlus/VraagRaak is daar zeer teleurgesteld over. Tot nu wilde de Minister het wetsontwerp vóór de zomer indienen. Het lijkt er op dat het nu minstens in de loop van het najaar gaat gebeuren. Wij berichtten u op 15 juni jl. al dat onzes inziens in ieder geval een tijdige afhandeling door Tweede Kamer, dus vóór de start van de verkiezingsperiode begin 2017 moeilijk zou worden: “wetsontwerpen moeten ambtelijk nog gemaakt worden, raadplegingen moeten nog over de precieze tekst plaatsvinden en ontwerpen afgestemd met andere ministeries, de Raad van State moet nog adviseren en een wetstraject in de Tweede Kamer kan snel een jaar duren. Daarna is nog de Eerste Kamer aan zet en niet uitgesloten is dat deze er anders over denkt. Al twaalf jaar zijn opeenvolgende kabinetten doende met voorstellen ter verbetering van de positie van de cliëntenraden maar na elk aantreden van een nieuw kabinet worden de oude voorstellen weer afgeblazen”. Het lijkt er dus alleen maar moeilijker op te worden. VraagRaak hoopt echter met de collega-organisaties LSR, LOC en NCZ er alles aan te doen om in de komende consultaties – naast de meer inhoudelijke reactie – van het veld de aangekondigde vertraging zoveel mogelijk te beperken.

Link: Brief Minister Schippers 16 november 2015

 

Uw zorgverzekering

Wist u dat de zorgverzekering verplicht is? Wist u dat u altijd geaccepteerd moet worden voor een basisverzekering? Wist u dat een zorgverzekeraar een zorgplicht heeft om u de zorg uit de basisverzekering te geven die u nodig heeft? Wist u dat u uw basisverzekering bij de ene verzekeraar kunt hebben en uw aanvullende verzekering bij de andere? Wist u dat uw polis elk jaar anders kan zijn terwijl u zelf niets verandert?

De meeste mensen weten dat het in Nederland verplicht is om een zorgverzekering te hebben. En bijna iedereen merkt tegen het einde van het jaar dat er op dat onderwerp wat te kiezen valt. Zorgverzekeraars en vergelijkingssites informeren u over premies en polissen voor het komende jaar. Dat is het moment om kritisch te kijken of u de polis heeft die het beste bij u past.

Maar wat zijn nu eigenlijk uw rechten en plichten? Waar moet u op letten? Waarom?

Lees hier meer: Artikel Zorgverzekering VWS