Handreiking Wmo voor collectieve belangenbehartigers uitgegeven door KansPlus en Platform VG Rijnmond

KansPlus en Platform VG Rijnmond bieden U hierbij een handreiking aan voor collectieve belangenbehartigers, die in hun gemeente de belangen willen behartigen van mensen met een verstandelijke handicap.
Volwassenen en kinderen met een verstandelijke handicap vallen, voor wat betreft hun zorg en hun verblijf, meestal onder de werking van de Awbz of Jeugdzorg. Ze behoren daardoor niet tot de groep burgers, waarvoor de gemeente nu verantwoordelijkheid draagt, waar het om hun zorg en verblijf gaat. Decentralisatie van Awbz-zorg en Jeugdzorg naar de Wmo betekent dat de gemeenten wel verantwoordelijkheid gaan dragen. De noodzaak om op lokaal niveau belangen te behartigen neemt dus toe naarmate de decentralisatie van Awbz-zorg en Jeugd-zorg naar de Wmo, dus gemeenten, toeneemt en in de praktijk gerealiseerd gaat worden.
Deze handreiking beoogt om lokale belangenbehartigers, zoals bestuursleden van lokale of regionale afdelingen of mensen die in belangenbehartiging een uitdaging en opdracht voor hen zelf zien, te ondersteunen.
Handreiking belangenbehartiging

Handreiking KansPlus over de WMO voor lokale collectieve belangenbehartigers

De kans dat de decentralisatie van AWBZ-zorg toch doorgaat is  groot, we moeten ons daar op voorbereiden. Een belangrijk deel van de collectieve belangenbehartiging van mensen met een verstandelijke beperking zal zich gaan afspelen op gemeentelijk niveau. KansPlus wil mensen zoals de bestuurders van de KansPlus ledengroepen die op lokaal niveau de collectieve belangen/behartiging al voor hun rekening nemen of dat zouden willen doen, ondersteunen. Deze brief  plus de Handreiking WMO voor lokale collectieve belangenbehartigers  is daarvan een voorbeeld. Het belangrijkste deel van dit gedachtegoed is aangereikt door de heer Kees Marges uit Rotterdam. Wij zijn hem daarvoor zeer erkentelijk en hopen dat een dergelijke wijze van kennisdeling navolging krijgt. De heer Marges is voorzitter van het Platform VG Rijnmond en actief lid van KansPlus. Hij heeft inmiddels toegezegd ook bereid te zijn op onze ledenvergadering van 10 november over zijn ervaringen met u te praten.

Onderstaande de pdf’s van de genoemde documenten.

WMO-bestuurders van ledengroepen KansPlus

VOORBLAD-WMO-HANDREIKING-2012

Handreiking WMO voor lokale collectieve belangenbehartigers

Drie nieuwe producten om dementie in de gehandicaptenzorg beter te begeleiden

KansPlus werkte mee aan het ontwikkelen van  producten  voor organisaties in de gehandicaptenzorg  om cliënten met dementie beter te begeleiden. Deze producten staan op het Kennisplein gehandicaptensector.  klik op onderstaande link voor de brochure voor verwanten en professionele ondersteuners.
Brochure_dementie
Verder gaat het om een zelfbeoordelingslijst voor zorgorganisaties en een spel voor begeleiders. 
 Onderstaand meer informatie over de drie producten.

Bij mensen met een verstandelijke beperking is het stellen van de diagnose dementie en het vinden van een passende begeleiding extra gecompliceerd. De communicatie verloopt vaak moeilijk. Ze zijn meestal nog minder dan andere mensen met dementie in staat goed aan te geven hoe ze zich voelen en waarvan ze last hebben. Bovendien: welke symptomen horen bij de beperking en welke bij de dementie?

Spel ‘Weten, vergeten en …begeleiden!’
Met dit spel leren begeleiders in de gehandicaptenzorg op een aansprekende en laagdrempelige manier omgaan met cliënten met dementie. Het spel biedt kennis en praktische tips en is bedoeld voor:

  • begeleiders van ouder wordende cliënten
  • orthopedagogen, psychologen en andere spelleiders die begeleiders en cliënten ondersteunen in het dementieproces 
  • anderen die betrokken zijn bij het bieden van inhoudelijke ondersteuning aan teams

Het spel wordt geleverd met een uitgebreide handleiding dat door de diversiteit aan onderwerpen die er in beschreven staan en de verwijzingen naar literatuur en producten, ook als naslagwerk gebruikt kan worden. Het spel kost € 86. De losse onderdelen zijn ook gratis te downloaden. Het spel is ontwikkeld door Arianne Uijl-Blijenberg van ASVZ en uitgebreid getest tijdens een aantal spelochtenden. De reacties van deelnemers zijn positief. Een aantal reacties van mensen die het spel speelden: ‘Geen moment saai en je komt echt met elkaar in gesprek’, ‘Door afwisseling met casussen, moet je er dieper in en is het meer praktijkgericht’, ‘Afwisseling in doen, rollenspel, kennis en verdieping is leuk!’, ‘Prikkelend; je krijgt veel nieuwe informatie!’. Inmiddels zijn op voorinschrijving al 115 spellen verkocht. Bestellen en downloaden kan via www.kennispleingehandicaptensector.nl/dementiespel

Brochure ‘Dementie bij mensen met een verstandelijke handicap’
De brochure geeft inzicht in dementie in het algemeen en specifiek bij mensen met een verstandelijke handicap. ‘Er zijn veel overeenkomsten met dementie bij normaal begaafde mensen. Maar er zijn ook verschillen. Deze overeenkomsten en verschillen komen uitgebreid aan bod in de brochure’, vertelt Marian Maaskant die samen met Martin Schuurman de brochure geschreven heeft. De informatie is bedoeld als eerste kennismaking met het onderwerp. Voor lezers die al meer weten over dementie is het een geheugensteun en naslagwerk. De brochure is gratis te downloaden: www.kennispleingehandicaptensector.nl/dementiebrochure

Zelfbeoordelingslijst ‘Ondersteuning aan dementerende mensen met een verstandelijke handicap’
Maaskant en Schuurman hebben naast de brochure een zelfbeoordelingslijst ontwikkeld. Met deze lijst kunnen directe ondersteuners en managers/bestuurders nagaan in hoeverre hun organisatie aan de randvoorwaarden voor goede individuele en organisatorische ondersteuning aan dementerende cliënten voldoet. ‘De lijst is een soort checklist. Voldoe je aan alle standaarden dan krijg een code groen en zijn er geen verdere acties nodig. Maar scoor je oranje of rood dan moet je respectievelijk op sommige of op veel punten aan de slag’, licht Martin Schuurman toe. De lijst is online in te vullen. De uitkomsten zijn direct inzichtelijk en worden per mail toegestuurd. De ingevulde gegevens worden automatisch en anoniem verwerkt. De zelfbeoordelingslijst is in te vullen via: www.kennispleingehandicaptensector.nl/dementielijst

Ontwikkeld in een werkplaats
Deze drie producten zijn ontwikkeld in een werkplaats met financiering van Fonds NutsOhra. Een werkplaats is een actieve en laagdrempelige werkvorm om bestaande kennis beschikbaar te maken voor een bredere doelgroep. In een werkplaats werkt een aantal deskundigen uit de praktijk aan een concreet en breed toegankelijk kennisproduct, zoals een handleiding, een website of een informatiemap. De kennis is vrij beschikbaar en direct toe te passen in de dagelijkse praktijk.

.

 

Ouder worden met een verstandelijke beperking: een handreiking, wegwijzers en filmfragmenten

Het  project ‘Kwaliteit van leven kent geen leeftijd en beperking’ won in 2011 in het kader van de Movisie Diversiteitsprijs een aanmoedigingsprijs vanwege het innovatieve karakter en de aandacht voor de groep ouder wordende mensen met een verstandelijke beperking. In 2011 verscheen al het gelijknamige rapport. De gegevens uit het rapport waar veel leden van KansPlus aan hebben bijgedragen hebben geleid tot en aantal nieuwe producten.
Zo gunnen ouder wordende mensen met een verstandelijke beperking u op intieme wijze een doorkijkje in hun leven. Er zijn 5 filmfragmenten. In de filmpjes komen vijf speciale thema’s aan bod: wonen en veiligheid, dagbesteding en vrijetijd, zorg en welzijn, bijzondere aandachtsgebieden en algemeen beleid. Bij elk filmpje en thema hoort ook een wegwijzer. Dit is een vragenlijst die u voor u zelf kunt invullen. In de Handreiking Goede zorg & ondersteuning voor ouderen met een verstandelijke beperking kunt u nalezen hoe de wegwijzers werken. 
Bekijk alle films en meer informatie over het project.

Social media voor mensen met een verstandelijke beperking.

‘Mensen met een verstandelijke beperking de regie laten houden over hun eigen leven’. Dat is een vaak geschreven zin die voorkomt op veel websites van instellingen voor mensen met een verstandelijke beperking. De komst van social media biedt kansen en uitdagingen om hier een belangrijke bijdrage aan te leveren.

Online films of foto’s bekijken, beeldbellen met een neef in Rotterdam of een online agenda inzien of gewoon internetten. Allemaal ontwikkelingen die tot voor kort ondenkbaar leken voor mensen met een (meervoudige) verstandelijke beperking.
De bediening van een computer was vaak een struikelblok. Teveel knoppen, toeters en bellen. En als de computer eenmaal begrepen werd, was daar de volgende nog veel grotere uitdaging: internet. Een wirwar van sites waarbij de sociale controle vaak mist en mensen al snel verdwaald kunnen raken.
Nu de digitale infrastructuur bij veel instellingen ook wordt ingericht op het gebruik van internet bij haar bewoners wordt het tijd om te kijken naar de mogelijkheden. Wat kunnen de huidige technieken betekenen voor de instellingen, begeleiders, mantelzorgers en vooral voor de cliënten zelf.
Stichting WoonMere in Almere en ASVZ, waar mensen met meervoudige beperkingen wonen, beschikken inmiddels over een instrument dat uitkomst biedt. ABCTV is een online toepassing waarbij iedere cliënt die beschikt over een computer in een beschermde omgeving kan internetten, een online agenda kan raadplegen, online foto’s en video’s bekijken en kunnen beeldbellen met familie, medewerkers of mantelzorgers.
 ABCTV staat voor Agenda, Beeldbellen en Contentplanner. Maar ook voor het verschillende niveau van cliënten, want niet iedereen kan alles, wij onderscheiden daarom een A-niveau, een B- en een C-niveau. Waardoor cliënten die bijvoorbeeld moeite hebben om met een apparaat om te gaan toch gebruik kunnen maken van ABCTV.
De Agenda van ABCTV kan vanaf elke locatie, via het internet, beheerd worden door ouders, medewerkers of mantelzorgers. Ouders kunnen bijvoorbeeld vanaf thuis of zelfs van hun vakantieadres een afspraak voor de tandarts inplannen voor hun zoon, deze ziet vervolgens een ‘alert’ op zijn beeldscherm ter herinnering aan deze afspraak.
Beeldbellen maakt het mogelijk om vanaf ditzelfde vakantieadres live beeldcontact te hebben, één op één of met meerdere mensen tegelijk. Op deze manier kan de cliënt meer betrokken worden bij het dagelijks leven van zijn familie.
De Contentplanner maakt het mogelijk om, vanaf iedere locatie, direct foto’s en video’s te delen met de cliënt. Ouders, mantelzorgers en hulpverleners kunnen geüpload materiaal op ieder gewenst tijdstip af laten spelen op de pc, televisie of laptop van de cliënt. Dit tijdstip kan van tevoren worden ingesteld, zodat de video automatisch af gaat spelen. Bij ASVZ wordt deze functie bijvoorbeeld gebruikt om instructievideo’s te laten zien aan cliënten. Denk aan video’s over ‘hoe bedien ik de lift’ of brandveiligheidsvideo’s.

Daarnaast kan er in de contentplanner worden aangegeven worden of de cliënt in een beschermde omgeving mag internetten. Zodat de cliënten op een veilige manier met internet leren omgaan.

 Ouders en mantelzorgers zijn enthousiast omdat ze nu de cliënten in een beschermde omgeving gebruik kunnen laten maken van social media en internet. Daarnaast kan door beeldbellen het aantal contactmomenten worden vergroot en wordt de cliënt meer betrokken bij het thuisproces. Ook de agendafunctie wordt als prettig ervaren. Ouders, mantelzorgers, cliënten en medewerkers zijn nu altijd van elkaar op hoogte welke afspraken er staan ingepland. Schriftjes zijn niet meer nodig. En ook het bekende magneetbord in de gang met groepsactiviteiten kan nu vervangen worden door een scherm met een online agenda met groepsactiviteiten, inclusief informatie (en foto) van de medewerkers die dienst hebben en ruimte voor mededelingen, zoals: wat eten we vandaag?,
Ook medewerkers zijn enthousiast. Zij besparen tijd doordat afspraken strakker gepland kunnen worden. Ze krijgen nu inzicht in de agenda van de cliënt, ouders en mantelzorgers zien hierdoor in een oogopslag precies welke afspraken er gepland staan voor hun cliënten, waar deze afspraak is en wie er deelnemen aan deze afspraak.
Stichting HierTV organiseert verschillende workshops speciaal voor zorginstellingen om kennis te maken met ABCTV. Geïnteresseerd in een workshop, of wilt u meer weten over ABCTV? Dan kunt u contact opnemen met: micha@hiertv.org
Kijk voor meer informatie op  www.abctv.nl  en www.hiertv.org  

 

 

 

 

Per Saldo lanceert website welkezorghebiknodig.nl

Voor jongeren, en hun ouders, is het bij het aanvragen van zorg niet altijd eenvoudig in te schatten waarbij ze precies hulp nodig hebben en hoeveel. Daarom heeft Per Saldo een website gemaakt die jongeren hierbij ondersteunt. 

 Op de site  www.welkezorghebiknodig.nl  kunnen jongeren met een beperking informatie vinden over hoe en waar zij zorg kunnen aanvragen. Verder staat er een vragenlijst, tips, voorbeelden en filmpjes. De website is ook goed te gebruiken voor ouders die de zorg voor hun kind aanvragen.

De website wordt op 12 april officieel gelanceerd.