Handreiking KansPlus over de WMO voor lokale collectieve belangenbehartigers

De kans dat de decentralisatie van AWBZ-zorg toch doorgaat is  groot, we moeten ons daar op voorbereiden. Een belangrijk deel van de collectieve belangenbehartiging van mensen met een verstandelijke beperking zal zich gaan afspelen op gemeentelijk niveau. KansPlus wil mensen zoals de bestuurders van de KansPlus ledengroepen die op lokaal niveau de collectieve belangen/behartiging al voor hun rekening nemen of dat zouden willen doen, ondersteunen. Deze brief  plus de Handreiking WMO voor lokale collectieve belangenbehartigers  is daarvan een voorbeeld. Het belangrijkste deel van dit gedachtegoed is aangereikt door de heer Kees Marges uit Rotterdam. Wij zijn hem daarvoor zeer erkentelijk en hopen dat een dergelijke wijze van kennisdeling navolging krijgt. De heer Marges is voorzitter van het Platform VG Rijnmond en actief lid van KansPlus. Hij heeft inmiddels toegezegd ook bereid te zijn op onze ledenvergadering van 10 november over zijn ervaringen met u te praten.

Onderstaande de pdf’s van de genoemde documenten.

WMO-bestuurders van ledengroepen KansPlus

VOORBLAD-WMO-HANDREIKING-2012

Handreiking WMO voor lokale collectieve belangenbehartigers