Handreiking Wmo voor collectieve belangenbehartigers uitgegeven door KansPlus en Platform VG Rijnmond

KansPlus en Platform VG Rijnmond bieden U hierbij een handreiking aan voor collectieve belangenbehartigers, die in hun gemeente de belangen willen behartigen van mensen met een verstandelijke handicap.
Volwassenen en kinderen met een verstandelijke handicap vallen, voor wat betreft hun zorg en hun verblijf, meestal onder de werking van de Awbz of Jeugdzorg. Ze behoren daardoor niet tot de groep burgers, waarvoor de gemeente nu verantwoordelijkheid draagt, waar het om hun zorg en verblijf gaat. Decentralisatie van Awbz-zorg en Jeugdzorg naar de Wmo betekent dat de gemeenten wel verantwoordelijkheid gaan dragen. De noodzaak om op lokaal niveau belangen te behartigen neemt dus toe naarmate de decentralisatie van Awbz-zorg en Jeugd-zorg naar de Wmo, dus gemeenten, toeneemt en in de praktijk gerealiseerd gaat worden.
Deze handreiking beoogt om lokale belangenbehartigers, zoals bestuursleden van lokale of regionale afdelingen of mensen die in belangenbehartiging een uitdaging en opdracht voor hen zelf zien, te ondersteunen.
Handreiking belangenbehartiging