Belastingaftrek van zorgkosten en compensatie van meerkosten door ziekte of handicap

Voor de eerste keer biedt Ieder(in) dit jaar alle informatie over belastingaftrek van zorgkosten en compensatie van meerkosten door ziekte of handicap. Eind januari 2014 verschijnt de brochure ‘Belastingvoordeel 2013’ en vanaf februari 2014 – is de vernieuwde website www.meerkosten.nl in de lucht. Deze informatie is van groot belang voor veel mensen uit uw achterban.
20131219-lang-tijdschriftartikel-sz 
20131219-kort-tijdschriftartikel-sz

Impactanalyse kabinetsbeleid langdurige zorg voor de gehandicaptensector – update

In juni 2013 heeft de VGN de eerste impactanalyse van het kabinetsbeleid langdurige zorg voor de gehandicaptenzorg gepubliceerd. Inmiddels is deze impactanalyse door een aantal wijzigingen en uitwerkingen van het beleid aan een update toe. Zo heeft de staatssecretaris op 6 november jl. aanpassingen van het beleid aangekondigd
Factsheet Impactanalyse LZ update

Brief cliëntenorganisaties betreffende wetsvoorstel kwaliteit klachten en geschillen zorg

Al zes jaar lang zijn wettelijke regelingen rond kwaliteit, klachten en geschillen bevroren. En nog langer zijn er lacunes in het klachtrecht. De gezamenlijke cliëntenorganisaties dringen er bij de Eerste Kamer op aan het wetsvoorstel kwaliteit, klachten en geschillen zorg (KKGz) zo snel mogelijk in te voeren. Met aanpassingen.

Klagen is lastig voor cliënten. Het is voor cliënten onduidelijk wat zij van een zorgaanbieder mogen verwachten, waar ze een klacht kunnen indienen en hoe deze wordt afgehandeld. Al in 2006 gaf de Staat van de Gezondheidszorg aan dat de rechtspositie van de klager slecht was. Sinds de start in 2007 van wat nu het wetsvoorstel kwaliteit, klachten en geschillen zorg is, zijn de regelingen op deze terreinen bevroren, en de lacunes in een samenhangende en patiëntgerichte klachtrecht niet gedicht. Sinds die tijd wachten cliënten die een klacht indienen op verbetering van hun rechtspositie. De gezamenlijke cliëntenorganisaties  willen dan ook dat het nieuwe wetsvoorstel kwaliteit, klachten en geschillen zorg (KKGz) snel wordt ingevoerd. Met de nodige aanpassingen.

Wetsvoorstel kent nog teveel tekortkomingen
De cliëntenorganisaties vinden dat er nogal wat schort aan het wetsvoorstel, zo verwoorden zij in een gezamenlijke brief aan de vaste kamercommissie van VWS. Er is geen laagdrempelig en bindend besluit bij geschillen in de zorg. Onduidelijk is of het huidige wetsvoorstel KKGz in lijn is met de bepalingen uit het VN-verdrag voor mensen met een handicap. En de rol va de Inspectie voor de Gezondheidszorg is niet helder geformuleerd. Anders dan in eerdere versie van het wetsvoorstel, ontbreekt het uitgangspunt van recht van cliënt bij klagen. Dit werkt ten nadele van de individuele afdwingbaarheid van de rechten en de duidelijkheid voor de cliënt en diens naaste. Onduidelijk is ook de reikwijdte van de wet richting Wmo, AWBZ, ZVW en aanpalende wetgeving. De cliëntenorganisatie willen dat het recht op klagen moet voor alle vormen van zorg en ondersteuning gelijk zijn. In het belang van de samenhang in de zorg en het welzijn waarmee de cliënt in zijn leven te maken heeft, moet het recht op klachten en niet versnipperd zijn op basis van de wijze van financiering.

Duidelijke klachtprocedure
De cliënt moet kunnen vertrouwen op een duidelijke aan regels gebonden klachtprocedure, waarin staat opgenomen wat verwacht mag worden van de zorglevering, waar en hoe je een klacht kan indienen, de procedure voor behandeling van de klacht, de toeleiding naar een bevredigende oplossing voor de cliënt dan wel een geschilprocedure bij een onafhankelijke, door overheidswege erkende geschilleninstantie.

De brief met de uitwerking van het standpunt van de gezamenlijke cliëntenorganisaties, is in behandeling genomen door de vaste kamercommissie van VWS.
Brief wetsvoorstel kwaliteit klachten en geschillen zorg EK

Bron: het LSR

Informatie en uitleg over Participatiewet, Maatregelen WWB, Quotumwet en Werkkamer

Er zijn momenteel verschillende belangrijke wetten voor onze achterban in voorbereiding. Zoals de Participatiewet en Maatregelen WWB – beide wetsvoorstellen liggen in de Tweede Kamer – en de Quotumwet, die nog in ontwikkeling is. Daarnaast verwachten we op korte termijn meer resultaten van het overleg van de Werkkamer. Deze resultaten zijn ook weer van invloed op de wetgeving. Platform VG en CG-Raad geven in onderstaand overzicht en in bijgevoegde samenvattingen de actuele stand van zaken.
http://www.platformvg.nl/Actueel/Nieuws-Platform-VG/1480/Informatie-en-uitleg-over-Participatiewet-Maatregelen-WWB-Quotumwet-en-Werkkamer

Impressie Algemene (Leden) Vergadering KansPlus

Op zaterdag 23 november jl. vond de Algemen (Leden) Vergadering van KansPlus plaats. De Ledenvergadering stond, naast alle verenigingszaken, in het teken van de grote tranisties: AWBZ naar WMO, WMO nieuwe stijl in 2015, de transitie betreffende de participatiewet en de transitie in de jeugdzorg. De uitwerking van deze  transities gaat veel  betekenen voor individuele cliënten, hun vertegenwoordigers, de bestuurders van de ledengroepen KansPlus, de familieverenigingen en de cliëntenraden.   
Onze voorzitter Rein Baneke ging in gesprek met de aanwezigen.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

 

 

 

 
Vanuit de zaal:
“Er zijn mensen die vanuit de sociale werkplaats nergens meer terecht kunnen. In het noorden is al een wachttijd van zeven jaar voor de sociale werkplaats. Die komen al niet meer aan bod, laat staan dat zij bij een baas terecht kunnen.  Als je in de bijstand komt dan kom je bijna niet aan het werk. Er is in Noorden al weinig werk. Een ander enorm zorgpunt is de druk van de bijstand. Mensen die uit de Wajong komen kunnen niet tegen de druk van de bijstand. Je moet dit en dat doen anders wordt je uitkering gekort. Zich zelf redden is al een probleem dus een woning hebben met alles wat daar bij komt kijken. En de regels worden alleen maar strenger. Ze hebben begeleiding nodig. Zij kunnen niet zelf werk zoeken”.
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 Bestuurder Pouwel van de Siepkamp hield nog een presentatie over praktijkervaringen m.b.t. de WMO.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Henk de Rooij vertelde als lid van het innovatiefonds van KansPlus over de laatste stand van zaken.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 Bestuurder van de ledengroep Midden-Overijssel en wethouder CDA van de gemeente olst Wijhe vraagt aandacht voor de positie van de gemeenten.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA 

De heer Huub Moonen van de ledengroep Maastricht/Heuvelland  ontving uit handen van de voorzitter een bos bloemen om hem te danken voor zijn jarenlange trouwe aanwezigheid. Het was de laastste keer dat hij als bestuurder aanwezig was. Als lid van KansPlus is hij natuurlijk altijd meer dan welkom op de vergadering!

  OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

Onderstaand de links naar de  inleiding en de  presentatie van voorzitter Rein Banke (Het verslag van de vergadering wordt later op de website geplaatst).

 

 

alv 23 nov 2013 presentatie
Introductie Rein Baneke op de AV van KansPlus van 23 november 2013

31 januari 2014 studiedag: Wat is nodig om de WMO voor mensen met een verstandelijke beperking een succes te maken?

Een interactieve dag voor lokale beleidsmedewerkers en politici, consulenten die met de WMO te maken hebben, leden van WMO-adviesraden, belangenbehartigers en anderen die willen dat de transitie van AWBZ naar WMO voor mensen met een verstandelijke beperking succesvol verloopt.
Deze studiedag wordt georganiseerd door KansPlus, een landelijke belangennetwerk voor mensen met een verstandelijke beperking, in samenwerking met Verwondering, netwerk van professionele adviseurs, trainers en coaches.

Datum: vrijdag 31 januari 2014
Locatie: Het Veerhuis, Nijemonde 4, Nieuwegein
Tijd: 10.00 – 17.00 uur (ontvangst vanaf 9.30 uur)
Kosten: € 75 pp
flyer studiedag

Brief VGN aan Tweede Kamer over arbeidsmarkt

De VGN is van mening dat ingrijpende arbeidsmarkteffecten voorkomen kunnen worden als organisaties in de gehandicaptenzorg meer tijd krijgen om te anticiperen op de stelselwijzigingen. Dat schrijven we in een brief aan de Tweede Kamer die donderdag 28 november met minister Schippers en staatssecretaris van Rijn (VWS) debatteert over hun visie op de arbeidsmarkt in de zorg.

De invoeringsdatum van de stelselwijzigingen komt snel dichterbij, terwijl de besluitvorming nog niet rond is. Zorgaanbieders weten daardoor pas heel laat wat gemeenten bij hen gaan inkopen, te laat om hun medewerkersbestand daarop te kunnen aanpassen. In een brief aan de Tweede Kamer vraagt de VGN daar aandacht voor

U vindt die brief in de bijlage.

vgnarbeidsmarkt

http://www.vgn.nl/artikel/19321