Afscheid van bevlogen voorzitter centrale vertegenwoordigersraad Sherpa

Op donderdag 21 februari nam Ton Ostendorf afscheid als voorzitter van de centrale vertegenwoordigersraad van Sherpa. Voor Ton was een bijeenkomst georganiseerd waar tot zijn grote verrassing ook zijn gezin, broers en zussen en oude getrouwen aanwezig waren. Gerrit Rigter, ambtelijk secretaris van de centrale vertegenwoordigersraad (CVR)  werkte jarenlang nauw met Ton samen en was de drijvende kracht achter dit bijzondere afscheidsfeest.

Ton was gedurende 35 jaar zeer betrokken bij de verstandelijk gehandicaptenzorg. Hij was o.a. actief als bestuurder-penningmeester van het voormalige Werkverband van Ouder- en familieverenigingen, als bestuurlid van VraagRaak, steunpunt medezeggenschap cliëntenraden, als voorzitter van de centrale vertegenwoordigersraad, als mantelzorger van zijn zus die op Sherpa woont, etc.

Afscheid TON

Namens KansPlus en het voormalige WOI (met VOGG gefuseerd tot KansPlus in 2007) waren Dickie van de Kaa, adjunct-directeur KansPlus en Jaap Zwitser, voormalig directeur Van het WOI en voormalig voorzitter van Platform VG aanwezig op de bijeenkomst. Zij dankten Ton van harte voor de samenwerking waarin humor, hartelijkheid, bevlogenheid en enorme inzet voor de sector kenmerkend waren.

Ton ontving voor al zijn vrijwillige werkzaamheden in 2007 een koninklijke onderscheiding. De centrale vertegenwoordigeraad (CVR) van Sherpa werkt nauw samen met  de centrale cliëntenraad bestaande uit cliënten van Sherpa. Deze raad bedankte Ton met een toespraak en mooie cadeau’s voor de fijne samenwerking. Ook waren de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht van Sherpa  aanwezig op de bijeenkomst. Zij spraken lovende woorden. Bestuurder Anton Maas merkte op dat slechts bescheidenheid en nederigheid past in het contact met een zo ervaren cliëntvertegenwoordiger, die als geen ander het collectieve belang voor mensen met een verstandelijke beperking op het netvlies heeft. Ook de centrale vertegenwoordigersraad en de vertegenwoordigersraad spraken hun grote waardering uit. Ton heeft om gezondheidsredenen besloten te stoppen met  de werkzaamheden voor de centrale vertegenwoordigersraad, maar zal actief een bijdrage blijven leveren aan de Vrienden van Sherpa.

Hervorming AWBZ dupeert gehandicapten

Hervorming AWBZ dupeert gehandicapten

Een groot deel van de mensen met een verstandelijke handicap die volgens de nieuwe AWBZ-plannen zelfstandig moeten gaan wonen, zal dat niet redden.

 
verstandelijk_gehandicapte01Dat concludeert prof. Heleen Evenhuis, hoogleraar geneeskunde voor verstandelijk gehandicapten, verbonden aan het Erasmus MC, uit een wetenschappelijke analyse. Evenhuis deed onderzoek met Heidi Hermans.

Hulp
Alle Nederlanders met een verstandelijke handicap die in een woonvorm van een zorgorganisatie wonen, zijn voor de AWBZ ingedeeld in acht zorgzwaartepaketten (ZZP-VG). Bij de indeling wordt vooral bekeken hoeveel hulp mensen nodig hebben bij de zogeheten algemene dagelijkse levensverrichtingen, zoals aan- en uitkleden, opstaan en naar bed gaan, boodschappen doen en eten koken. Mensen in ZZP-VG 1 hebben weinig ondersteuning nodig en mensen in ZZP-VG 8 moeten compleet worden verzorgd.Dagbesteding
De groep waarop Evenhuis en Hermans zich hebben gericht, zijn mensen uit ZZP-categorie 1 tot en met 4. “Dat zijn vooral mensen met een matige of lichte verstandelijke handicap, die nu in groepshuizen in de wijk wonen. Mensen met het syndroom van Down bijvoorbeeld. Ze zijn redelijk zelfredzaam, gaan overdag naar dagbesteding of hebben aangepast werk.”

Huishouden
Uit de analyse blijkt dat veel van deze mensen de vaardigheden die nodig zijn om een huishouden te voeren, nooit hebben kunnen leren. Bovendien hebben zij door een opeenstapeling van motorische en zintuiglijke beperkingen en chronische ziekten toch vaak veel zorg nodig. Evenhuis: “Wij pleiten ervoor de zorg voor ZZP-VG 4 in de AWBZ te houden. Mensen in ZZP-VG 1 tot en met 3 zouden op individuele basis moeten worden beoordeeld.”

 
KansPlus voeltt zich door de rapporten gesterkt  in haar opvatting dat AWBZ voor verstandelijk gehandicapten onverkort van toepassing behoort te blijven. In de onderzoeken van Evenhuis vindt KansPlusveel herkenning voor haar opvatting.

Lees ook het persbericht van het Erasmus MC

Klik op onderstaande link voor het artikel in de Volkskrant van 26 februari 2013
 
Klik op onderstaande link voor het artikel in het AD van 26 februari 2013
http://www.ad.nl/ad/nl/1012/Nederland/article/detail/3400107/2013/02/26/Gehandicapte-redt-het-niet.dhtml

 

 

 

 

 

 

 

Handreiking Meedoen en meetellen

Wat betekent meedoen voor jezelf? Hoe ziet jouw eigen bekende wereld eruit? Hoe is het om op een onbekende plek te zijn? Wanneer voel je je ergens welkom? Wat kunnen anderen daarvoor doen? Wat kun je daar zelf voor doen?Deze en andere vragen worden gesteld in de praktische aanbevelingen en de trainingsmodules die zijn ontwikkeld op basis van het onderzoek Meedoen en Meetellen. Dit onderzoek werd van 2010
tot 2012 uitgevoerd vanuit de Willem van den Bergh-leerstoel aan de Vrije Universiteit, Amsterdam.
In het onderzoek stonden de ervaringen rondom meedoen in de samenleving van mensen met een verstandelijke beperking centraal.

Een ouder vanuit de KansPlus achterban schreef een commentaar op de handreiking (zie onderstaand). Een andere ouder uit de KansPlus achterban (wiens zoon meegedaan heeft met  het onderzoek) geeft aan dat  de uitspraken vanuit de verschillende invalshoeken in hun context geanalyseerd zijn en verwerkt  in de conclusies en aanbevelingen. Hij heeft goede verwachtingen van de trainingen die op basis van dit onderzoek zijn ontwikkeld.

2013-01-xx Meedoen en Meetellen Handreiking
Persbericht Meedoen en Meetellen
Trainingsmodules Meedoen en Meetellen2013-02-24
Meedoen en meetellen, commentaar KM

 

Opening meldpunt/website misstanden in de zorg voor verstandelijk gehandicapten

Binnen zorginstellingen voor verstandelijk gehandicapten verdwijnen jaarlijks tientallen miljoenen euro’s door fraude of verkwisting. Mede daardoor is de zorg voor deze kwetsbare mensen vaak onvoldoende of soms ronduit slecht. Een groep ouders, de dragende kracht van stichting KlokkenluidersVG, start nu een meldpunt — ook voor anonieme meldingen — om slechte zorg en fraude aan te pakken. De site staat online de site online onder de naam http://www.klokkenluiders-verstandelijk-gehandicapten.nl.

Persbericht website klokkenluiders

Nieuwsbericht betaling eigen bijdrage voor Zorg zonder verblijf en/of Wmo aan het CAK

Vermogen telt mee bij de berekening van uw eigen bijdrage

Betaalt u een eigen bijdrage voor Zorg zonder Verblijf en/of Wmo aan het CAK? Door een wijziging van de wet kan vanaf 2013 een extra deel van uw vermogen meetellen bij de berekening van uw eigen bijdrage.

 Heeft deze verandering gevolgen voor mij?

Doet u belastingaangifte? En heeft u vermogen in box 3? Dan telt 8% van de “grondslag sparen en beleggen” mee bij de berekening van uw maximale periodebijdrage. De “grondslag sparen en beleggen” is het deel van het vermogen boven het heffingvrije vermogen.

 Eigen bijdrage 2013

Het CAK berekent uw maximale periodebijdrage. U krijgt hierover in maart een brief (beschikking). De hoogte van uw maximale periodebijdrage is afhankelijk van:
1.  Uw inkomen en uw vermogen
3.  De samenstelling van uw huishouden
4.  Uw leeftijd
5.  De gemeente waar u woont (alleen bij Wmo).

Per periode van vier weken betaalt u nooit méér dan de maximale periodebijdrage. Wat u uiteindelijk per periode moet betalen kan een lager bedrag zijn. Dit is namelijk ook afhankelijk van hoeveel zorg u heeft ontvangen. Of bijvoorbeeld huishoudelijke hulp, hulpmiddelen en voorzieningen. Voor hulpmiddelen en voorzieningen geeft uw gemeente een bedrag door per periode. Wat u daadwerkelijk moet betalen staat op uw factuur. Deze ontvangt u ook van het CAK.

 Ik heb nog geen beschikking van het CAK ontvangen. Kan ik nu al een indicatie krijgen van mijn eigen bijdrage 2013?

Ja, dat kan. Vul dan het rekenprogramma in op www.hetcak.nl. Gebruik hiervoor uw verzamelinkomen en vermogen uit 2011. Deze gegevens kunt u terugvinden op uw belastingaangifte of aanslag van dat jaar. Zo krijgt u alvast een idee over de hoogte van uw eigen bijdrage 2013.

Communicatie Vib ZzVWmo naar cliëntorganisaties v6 

CAK – brochure ZzV Wmo 2013

Voorbeeldbeschikking 2013 Wmo MPH VIB

Agenda bewindslieden VWS ‘van systemen naar mensen’: holle frase voor mensen met een verstandelijke handicap

Agenda bewindslieden VWS ‘van systemen naar mensen’: holle frase voor mensen met een verstandelijke handicap
Bewindslieden stellen het systeem om de meest kwetsbaren, waaronder mensen met een verstandelijke handicap, te beschermen onterecht in de waagschaal

KansPlus reageerde in een tweetal brieven met een uitgebreid commentaar op de gezamenlijke agenda van bewindslieden van VWS ‘van systemen naar mensen’. De agenda bevat de maatregelen voor de komende kabinetsperiode
Persbericht KansPlus betreffende ‘van systemen naar mensen’

Reactie KansPlus op kamerbrief gezamenlijke agenda bewindslieden VWS ‘Van systemen naar mensen’

Onder het adagium ”Van systemen naar mensen”, presenteren de bewindslieden van VWS met hun brief van 8 februari 2013 maatregelen die zij de komende kabinetsperiode willen nemen.

Nog los van het door de regering beleden beleid van reductie van kosten en verhoging van de kwaliteit van de zorg, stellen de bewindslieden naar de stellige overtuiging van KansPlus het systeem om de meest kwetsbaren, onder wie zeker mensen met een verstandelijke handicap, te beschermen onterecht in de waagschaal.

Lees verder door op onderstaande linken te klikken.

Reactie KansPlus op brief van bewindslieden VWS inzake ”Van systemen naar mensen’ aan Tweede Kamer

Bijlage reactie-van systemen naar mensen

brief VWS 8 februari 2013

Reactie KansPlus aan Tweede Kamer over Toekomst Zorg

Kortgeleden ontving U een “Alternatief voor het regeerakkoord” opgesteld door een aantal koepelorganisaties van cliëntenbelangenorganisaties en een organisatie van instellingen voor verzorging en verpleging van met name ouderen. Graag willen wij als KansPlus vanuit de kring van verstandelijk gehandicapten en hun families en verwanten daar onze opvattingen aan toe voegen.

We doen dat in de vorm van commentaar op de brief van 8 februari jl. van de Minister en Staatssecretaris van VWS, “Van systemen naar mensen”. Dat commentaar voegen wij als bijlage toe aan deze brief en maakt daar onderdeel van uit.

brief aan volksvertegenwoordigers over toekomst zorg

brief vws 8 febr 2013

reactie-van systemen naar mensen