Brief aan Tweede Kamer over positie van mensen met een verstandelijke handicap

In algemene zin stelt KansPlus vast, dat de positie van mensen met een verstandelijke handicap steeds meer in de verdrukking komt, inhoudelijk en financieel: afbraak van het AWBZ pakket, hogere eigen bijdragen, overheveling van functies vanuit de AWBZ naar de WMO met fikse budgetkortingen, achteruitgang van inkomen en van sociale zekerheid. De impact van de kwetsbaarheid van mensen met een verstandelijke handicap wordt  onderschat. KansPlus wijst er op, dat mensen met een verstandelijke handicap, anders dan de meeste andere groeperingen, hun leven lang en op alle levensterreinen zijn aangewezen op zorg en ondersteuning met daarmee gepaard gaande kosten. Verder wil zij er op wijzen, dat mensen met een verstandelijke handicap veelal niet in de omstandigheid verkeren loonvormende arbeid

Brief aan Tweede Kamer over positie van mensen met een verstandelijke handicap