Stellingname Verenigingsraad KansPlus m.b.t. de eigen bijdrage regeling voor AWBZ zorg met verblijf

De verenigingsraad van KansPlus, bijeen op  9 februari 2013 in Nieuwegein,

– Heeft kennis genomen van de ontwikkelingen ten aanzien van eigen bijdrageregeling  voor AWBZ zorg met verblijf zoals die van toepassing is sinds 1 januari 2013 en zoals die binnenkort eveneens van toepassing zal zijn op AWBZ zorg zonder verblijf
– Is van mening dat  de positie van mensen met een verstandelijke handicap steeds meer in de verdrukking komt ten gevolge van genomen en nog aanstaande overheidsmaatregelen ingevolge het zgn. lente -akkoord en regeerakkoord,
-Is van mening dat de aangehaalde bijdrageregeling een onevenredige aanslag pleegt op het inkomen en vermogen van mensen met een verstandelijke handicap gegeven het feit dat mensen met een verstandelijke handicap hun leven lang en op alle levensterreinen zijn aangewezen op zorg en ondersteuning met daarmee gepaard gaande kosten
-Is van mening dat mensen met een verstandelijke handicap veelal niet in staat zijn tot het verrichten van loonvormende arbeid en het opbouwen van pensioenvoorzieningen of anderszins voorzieningen te treffen
– Wetend dat ouders/verwanten zich zorgen maken over de toekomst van hun verstandelijk gehandicapt familielid en zich ook al inspannen om in financiële zin enige  zekerheid op te bouwen voor hun verstandelijk gehandicapt familielid
-Is van mening dat alles in het werk gesteld moet worden om de huidige eigen bijdrageregeling, in het bijzonder de vermogensbijtelling, te mitigeren.
-Roept het landelijk bestuur van KansPlus op zich daarvoor maximaal in te spannen en bovendien haar leden de nodige ondersteuning in praktische zin daarbij te bieden(informatievoorziening, ondersteuning via het Kennis -en adviescentrum en geëigende fiscaal -juridische modelregelingen)
– Spreekt haar waardering uit voor de door het landelijk bestuur ter zake reeds gepleegde inspanningen  en spreekt de verwachting uit dat het landelijk bestuur  ook deze oproep van de verenigingsraad  als belangrijk adviesorgaan voor het te voeren beleid van KansPlus, vol overgave ter harte neemt.

 Was getekend namens de verenigingsraad van KansPlus,

 De heer Ben Schot

Voorzitter