Stellingname Verenigingsraad KansPlus m.b.t. de toekomst van de langdurige zorg voor mensen met een verstandelijke handicap

Stellingname Verenigingsraad KansPlus m.b.t. de  toekomst van de langdurige zorg voor mensen met een verstandelijke handicap

De verenigingsraad van KansPlus, bijeen op  9 februari 2013 in Nieuwegein,

– heeft kennis genomen van de plannen van de regering op basis van het regeerakkoord ten aanzien van de toekomst van de langdurige zorg en dan specifiek betrekking hebbend op de zorg voor mensen met een verstandelijke handicap
– heeft kennis genomen van de voornemens zoals de (cliënten)koepels die hebben gepresenteerd als hun plan aan de betrokken bewindspersoon van VWS, onder de noemer van alternatief voor Regeerakkoord, getiteld Regie in eigen hand door persoonsgebonden en persoonsvolgende bekostiging,
– heeft kennis genomen van daarover inmiddels verschenen hoofdartikel in de Volkskrant van donderdag 7 februari 2012 en de daarop verschenen reacties op websites van o.a. het landelijk platform VG
– Is van mening dat waar in beleidsdocumenten als die van de overheid en van aangehaalde koepels, wordt gesproken  over eigen regie, deze slechts in zeer beperkte mate van toepassing is voor mensen met een verstandelijke handicap en daarmee hun kwetsbaarheid grotendeels wordt ontkend
– Is van mening dat  de positie van mensen met een verstandelijke handicap steeds meer in de verdrukking komt ten gevolge van genomen en nog aanstaande overheidsmaatregelen ingevolge het zogenaamde lente -akkoord en regeerakkoord
– Wetend dat ouders/verwanten zich zorgen maken over de toekomst van hun verstandelijk gehandicapt familielid en daarvoor met recht en rede een beroep doen op  wettelijke waarborgen
– Is van mening dat  het aangehaalde plan van de koepels en platforms noch qua gevolgde procedure noch qua inhoud haar goedkeuring kan wegdragen
– Is van mening dat onverkort gepleit moet worden voor behoud van de AWBZ verzekering voor alle mensen met een verstandelijke handicap, dat de kwaliteit van zorg en dienstverlening minimaal moet worden gehandhaafd  en dat de (mede)- zeggenschap van mensen met een verstandelijke handicap en hun vertegenwoordigers moet vergroten, dat een kritische doorlichting van de aanwending van AWBZ middelen van belang is
– Roept het algemeen bestuur van KansPlus op publiekelijk afstand te nemen van het door koepels en Platform VG gepresenteerde plan
– Roept het landelijk bestuur op, bij voorkeur in samenspraak met gelijkgezinde organisaties -zo nodig afzonderlijk -,  zich eigenstandig te manifesteren opdat meer waarborgen voor de toekomst van mensen met een verstandelijke handicap worden behouden
– Roept het landelijk bestuur op de bereidheid uit te spreken een bijdrage aan nadere gedachtevorming over de toekomst van de langdurige zorg voor mensen met een verstandelijke handicap te leveren
– Roept het algemeen bestuur  ten slotte op zich kritisch te beraden op haar relatie met het Platform VG en zo nodig daarvan afstand te nemen

Was getekend namens de verenigingsraad,

De heer Ben Schot,

Voorzitter