Handreiking Meedoen en meetellen

Wat betekent meedoen voor jezelf? Hoe ziet jouw eigen bekende wereld eruit? Hoe is het om op een onbekende plek te zijn? Wanneer voel je je ergens welkom? Wat kunnen anderen daarvoor doen? Wat kun je daar zelf voor doen?Deze en andere vragen worden gesteld in de praktische aanbevelingen en de trainingsmodules die zijn ontwikkeld op basis van het onderzoek Meedoen en Meetellen. Dit onderzoek werd van 2010
tot 2012 uitgevoerd vanuit de Willem van den Bergh-leerstoel aan de Vrije Universiteit, Amsterdam.
In het onderzoek stonden de ervaringen rondom meedoen in de samenleving van mensen met een verstandelijke beperking centraal.

Een ouder vanuit de KansPlus achterban schreef een commentaar op de handreiking (zie onderstaand). Een andere ouder uit de KansPlus achterban (wiens zoon meegedaan heeft met  het onderzoek) geeft aan dat  de uitspraken vanuit de verschillende invalshoeken in hun context geanalyseerd zijn en verwerkt  in de conclusies en aanbevelingen. Hij heeft goede verwachtingen van de trainingen die op basis van dit onderzoek zijn ontwikkeld.

2013-01-xx Meedoen en Meetellen Handreiking
Persbericht Meedoen en Meetellen
Trainingsmodules Meedoen en Meetellen2013-02-24
Meedoen en meetellen, commentaar KM

 

Opening meldpunt/website misstanden in de zorg voor verstandelijk gehandicapten

Binnen zorginstellingen voor verstandelijk gehandicapten verdwijnen jaarlijks tientallen miljoenen euro’s door fraude of verkwisting. Mede daardoor is de zorg voor deze kwetsbare mensen vaak onvoldoende of soms ronduit slecht. Een groep ouders, de dragende kracht van stichting KlokkenluidersVG, start nu een meldpunt — ook voor anonieme meldingen — om slechte zorg en fraude aan te pakken. De site staat online de site online onder de naam http://www.klokkenluiders-verstandelijk-gehandicapten.nl.

Persbericht website klokkenluiders

Nieuwsbericht betaling eigen bijdrage voor Zorg zonder verblijf en/of Wmo aan het CAK

Vermogen telt mee bij de berekening van uw eigen bijdrage

Betaalt u een eigen bijdrage voor Zorg zonder Verblijf en/of Wmo aan het CAK? Door een wijziging van de wet kan vanaf 2013 een extra deel van uw vermogen meetellen bij de berekening van uw eigen bijdrage.

 Heeft deze verandering gevolgen voor mij?

Doet u belastingaangifte? En heeft u vermogen in box 3? Dan telt 8% van de “grondslag sparen en beleggen” mee bij de berekening van uw maximale periodebijdrage. De “grondslag sparen en beleggen” is het deel van het vermogen boven het heffingvrije vermogen.

 Eigen bijdrage 2013

Het CAK berekent uw maximale periodebijdrage. U krijgt hierover in maart een brief (beschikking). De hoogte van uw maximale periodebijdrage is afhankelijk van:
1.  Uw inkomen en uw vermogen
3.  De samenstelling van uw huishouden
4.  Uw leeftijd
5.  De gemeente waar u woont (alleen bij Wmo).

Per periode van vier weken betaalt u nooit méér dan de maximale periodebijdrage. Wat u uiteindelijk per periode moet betalen kan een lager bedrag zijn. Dit is namelijk ook afhankelijk van hoeveel zorg u heeft ontvangen. Of bijvoorbeeld huishoudelijke hulp, hulpmiddelen en voorzieningen. Voor hulpmiddelen en voorzieningen geeft uw gemeente een bedrag door per periode. Wat u daadwerkelijk moet betalen staat op uw factuur. Deze ontvangt u ook van het CAK.

 Ik heb nog geen beschikking van het CAK ontvangen. Kan ik nu al een indicatie krijgen van mijn eigen bijdrage 2013?

Ja, dat kan. Vul dan het rekenprogramma in op www.hetcak.nl. Gebruik hiervoor uw verzamelinkomen en vermogen uit 2011. Deze gegevens kunt u terugvinden op uw belastingaangifte of aanslag van dat jaar. Zo krijgt u alvast een idee over de hoogte van uw eigen bijdrage 2013.

Communicatie Vib ZzVWmo naar cliëntorganisaties v6 

CAK – brochure ZzV Wmo 2013

Voorbeeldbeschikking 2013 Wmo MPH VIB