Persbericht: KansPlussignaalrapportage confronteert door nijpende behoefte aan informatie, advies en ondersteuning vanuit cliëntperspectief

KansPlus, Belangennetwerk verstandelijk gehandicapten,  heeft onlangs haar jaarlijkse signaalrapportage uitgegeven als onderdeel van haar Jaarverslag 2012 . KansPlus streeft naar een waardevol leven voor mensen met een verstandelijke beperking waarbij kwaliteit van leven centraal staat. De kernwaarden waar KansPlus voor staat staan beschreven in de KansPlus Handreiking Kwaliteit van leven

In 2012 is wederom gebleken dat cliënten en hun familie grote behoefte hebben aan advies vanuit het cliëntperspectief op alle levensgebieden  waar zij mee te maken hebben. Zeker in deze tijd waarin de hervorming van de langdurige zorg grote onzekerheden voor de toekomst met zich meebrengt. KansPlus blijft strijden voor het recht op zorg en ondersteuning en heeft haar visie verwoord in een 10 punten Visie . Een visie die zowel van toepassing is op de AWBZ als de WMO. Van groot belang acht KansPlus gelijkwaardigheid, ontwikkelingsmogelijkheden, ondersteuning van het primaire netwerk, een veilig woonomgeving, participatie en inclusie in de samenleving, zelfbeschikking, een veilige en vertrouwde relatie met zorgverleners, kwalitatief goede professionele zorg, betekenisvolle dagelijkse bezigheden en financiële onafhankelijkheid.

KansPlus beschrijft in haar signaalrapportage de problematiek waar cliënten, ledengroepen en cliëntenraden mee te maken hebben. Zij zal haar leden, ledengroepen, en cliëntenraden onverminderd blijven steunen en werken aan bundeling van kennis en kracht door de totale vereniging heen. Zij heeft o.a. de Handreiking gemeenteraadsverkiezingen 2014 geschreven om haar achterban te steunen in het beïnvloeden van het beleid op gemeentelijk niveau.

KansPlus is het belangennetwerk verstandelijk gehandicapten. VraagRaak is het steunpunt medezeggenschap, een onderdeel van KansPlus.

 Heeft u vragen over dit persbericht van KansPlus/VraagRaak? Neem dan contact op met De heer Jo Terlouw j.terlouw@kansplus.nl 030 2363744. 

KansPlus Handreiking gemeenteraadsverkiezingen

De gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 zijn belangrijk voor mensen met een verstandelijk beperking. De nieuwe raadsperiode valt samen met de overgang van de verantwoordelijkheid voor de zorg voor veel mensen met een verstandelijke beperking van de AWBZ naar de WMO.  De besluitvorming in de gemeenteraden over hoe de WMO voor mensen met een verstandelijke beperking ingevuld gaat worden, zal effecten hebben ook in toekomstige raadsperiodes.

Het is goed om te realiseren dat de overheveling van Awbz taken naar de gemeenten betekent dat de gemeenten en dus ook de lokale afdelingen van partijen, te maken krijgen met een beleidsveld waar ze geen expertise op hebben en zeker openstaan voor ondersteuning van experts, zoals KansPlus afdelingen, bij het schrijven van een verkiezingsprogramma.

Voor KansPlus betekent dit dat we met name de komende gemeenteraadsverkiezingen optimaal moeten benutten om de lokale politiek te beïnvloeden.
KansPlus Handreiking gemeenteraadsverkiezingen 2014

10 punten visie KansPlus m.b.t. de langdurige zorg

De transitie van AWBZ naar WMO heeft gevolgen voor veel mensen met een verstandelijke beperking en hun verwanten. Maar ook voor de gemeentes, die verantwoordelijkheid krijgen vooreen groep inwoners waar ze tot nu toe nauwelijks zorg voor hadden. Dat betekent dat gemeentes kennis moeten ontwikkelen over deze doelgroep en de zorg die ze nodig kan hebben. De beste plek om deze kennis te halen, is bij de doelgroep zelf. Ga in gesprek met direct betrokken, luister naar hun verhalen en behoeftes en zet dit om in beleid. In deze notitie wil KansPlus, een landelijke belangenorganisatie voor mensen met een verstandelijke beperking, vanuit ervaringsdeskundigheid aangeven welke zorg en ondersteuning mensen met een verstandelijke beperking vanuit de gemeente nodig kunnen hebben. We doen dit aan de hand van tien visie-punten die voor ons leidend zijn. Laat deze punten op u inwerken, en kijk hoe u beleid kunt ontwikkelen om hier vorm aan te geven. Bij ieder punt staat al een aantal concrete suggesties die we graag vertaald willen zien in gemeentelijk beleid.
10 punten Visie KansPlus

Overlijden mevrouw Van Nijnatten-Kreeft, erelid KansPlus

Op 12 juni is ons erelid mevrouw Simona Cornelia van Nijnatten-Kreeft op 80 jarige leeftijd overleden. Haar leven stond in het teken van werkzaamheden op vrijwillige basis voor mensen met een verstandelijke beperking. De vereniging KansPlus is haar daar zeer dankbaar voor. Wij wensen haar man, kinderen en verdere familie veel sterkte toe.
Rouwkaart mevrouw Van Nijnatten-kreeft

Van Rijn noemt hervormingen zorg noodzakelijk

De hervorming van de langdurige zorg is noodzakelijk. Dat zei staatssecretaris van Volksgezondheid Martin van Rijn (PvdA) maandag tijdens de behandeling van zijn bezuinigingsvoorstellen in de Tweede Kamer. De bewindsman beloofde een ‘transitieplan’ dat een zorgvuldige invoering van de plannen moet waarborgen.
http://www.nationalezorggids.nl/gehandicaptenzorg/nieuws/16710-van-rijn-noemt-hervormingen-zorg-noodzakelijk.html

Inclusion Europe: ‘Menselijke waardigheid van ouder wordende mensen met een verstandelijke beperking centraal’ op congres ‘Ageing people with intellectual disabilities and their families’ in Slovenië

Inclusion Europe:  ‘Menselijke waardigheid van ouder wordende mensen met een verstandelijke beperking centraal’ op congres  ‘Ageing people with intellectual disabilities and their families’ in Slovenië
Op het congres ‘Ageing people with intellectual disabilities and their families’ van Inclusion Europe, stond de menselijke waardigheid van ouder wordende mensen met een verstandelijke beperking centraal.  Platform VG/KansPlus heeft van 30 mei tot en met 1 juni deelgenomen aan de conferentie ‘Ageing people with intellectual disabilities and their families’ in Ljubljana in Slovenië. KansPlus heeft namens Platform VG op deze conferentie gesproken over Kwaliteit van leven van ouder wordende mensen en de betrokkenheid van familie . We maakten hierbij gebruik van het  door Platform VG/KansPlus uitgevoerde inventariserende onderzoek naar ervaringen van vertegenwoordigers van ouder wordend mensen met een verstandelijk beperking die van instellingszorg gebruik maken en het daarna verschenen rapport . Op grond van het onderzoek en het rapport werden producten ontwikkeld: instrumenten: digitale wegwijzers, films en een handreiking.
Op de slotbijeenkomst werd een samenvatting van het congres gegeven.

Aanwezigen
Op het congres waren deelnemers aanwezig uit Australië, Oostenrijk, België, Canada, Kroatië, Tsjechië Republiek, Finland, Frankrijk, Duitsland, Hongarije, Israël, Italië, Letland, Libanon, Litouwen, Noorwegen, Portugal, Slowakije, Slovenië, Spanje, Zweden, Zwitserland, Engeland.

Lezingen en workshops
Er werden ongeveer 30 lezingen gehouden door experts, mensen met een beperking, familie, professionals. Na de plenaire bijeenkomsten konden de deelnemers participeren in de werkgroepen.  De onderwerpen waren ingedeeld naar de volgende interessegebieden: ouder wordende mensen met verstandelijke beperkingen, ouder wordende families met gezinsleden met een verstandelijke beperking, diensten en voorzieningen die aansluiten bij de behoeften van ouder wordende mensen, activiteitenprogramma’s voor senioren, beleidsontwikkelingen op het gebied van kwaliteit van leven van senioren met een verstandelijke beperkingen hun families.

Nous aussi
Fabrice Vannobel van de organisatie ‘Nous Aussi’ uit Frankrijk vertelde hoe het voor hem is om ouder te worden: ’We zijn bezorgd over onze gezondheid als we ouder worden, we hebben gezondheidscheck-ups nodig, we hebben goede voeding nodig, we willen minder werken voor we met pensioen gaan’.
IMG_6909

Platform VG/KansPlus
Dickie van de Kaa, adjunct directeur van KansPlus, Belangennetwerk verstandelijk gehandicapten, sprak namens Platform VG over de kwaliteit van leven van mensen met een verstandelijke beperkingen en de betrokkenheid van familie
IMG_6921

Meer informatie over de handreiking, wegwijzers en film op http://www.kansplus.nl/over-kansplus/het-project-kwaliteit-van-leven-kent-geen-leeftijd-en-beperking/

Artikel in de Markant van mei 2013
Markant#5_2013_16-20
www.markant.nl

Jaarverslag KansPlus 2012 inclusief signaalrapportage Kennis- en adviescentrum

Het  jaarverslag KansPlus 2012 is in de Algemene Vergadering van KansPlus besproken en goedgekeurd. Het jaarverslag is deze keer inclusief de jaarlijkse signaalrapportage van het Kennis- en adviescentrum van KansPlus en VraagRaak. Stakeholders van KansPlus ontvangen binnenkort een exemplaar waarbij ook enkele specifieke aandachtspunten geformuleerd worden die van belang zijn voor de werkzaamheden van de desbetreffende organisatie.