Persbericht: KansPlussignaalrapportage confronteert door nijpende behoefte aan informatie, advies en ondersteuning vanuit cliëntperspectief

KansPlus, Belangennetwerk verstandelijk gehandicapten,  heeft onlangs haar jaarlijkse signaalrapportage uitgegeven als onderdeel van haar Jaarverslag 2012 . KansPlus streeft naar een waardevol leven voor mensen met een verstandelijke beperking waarbij kwaliteit van leven centraal staat. De kernwaarden waar KansPlus voor staat staan beschreven in de KansPlus Handreiking Kwaliteit van leven

In 2012 is wederom gebleken dat cliënten en hun familie grote behoefte hebben aan advies vanuit het cliëntperspectief op alle levensgebieden  waar zij mee te maken hebben. Zeker in deze tijd waarin de hervorming van de langdurige zorg grote onzekerheden voor de toekomst met zich meebrengt. KansPlus blijft strijden voor het recht op zorg en ondersteuning en heeft haar visie verwoord in een 10 punten Visie . Een visie die zowel van toepassing is op de AWBZ als de WMO. Van groot belang acht KansPlus gelijkwaardigheid, ontwikkelingsmogelijkheden, ondersteuning van het primaire netwerk, een veilig woonomgeving, participatie en inclusie in de samenleving, zelfbeschikking, een veilige en vertrouwde relatie met zorgverleners, kwalitatief goede professionele zorg, betekenisvolle dagelijkse bezigheden en financiële onafhankelijkheid.

KansPlus beschrijft in haar signaalrapportage de problematiek waar cliënten, ledengroepen en cliëntenraden mee te maken hebben. Zij zal haar leden, ledengroepen, en cliëntenraden onverminderd blijven steunen en werken aan bundeling van kennis en kracht door de totale vereniging heen. Zij heeft o.a. de Handreiking gemeenteraadsverkiezingen 2014 geschreven om haar achterban te steunen in het beïnvloeden van het beleid op gemeentelijk niveau.

KansPlus is het belangennetwerk verstandelijk gehandicapten. VraagRaak is het steunpunt medezeggenschap, een onderdeel van KansPlus.

 Heeft u vragen over dit persbericht van KansPlus/VraagRaak? Neem dan contact op met De heer Jo Terlouw j.terlouw@kansplus.nl 030 2363744.