Docu-alert L!R!S met nieuws over de WMO

Ondanks de vakanties is er toch weer  informatie beschikbaar, die we graag met jullie delen.

Conceptwetsteksten van nieuwe Wmo 2015 beschikbaar
In verband met alle veranderingen in de langdurige zorg wordt de Wmo ingrijpend aangepast. VWS is bezig om die nieuwe wet te maken.

Concept-tekstvoorstellen met toelichting voor die Wmo 2015 zijn de afgelopen weken voor consultatie aan allerlei organisaties voorgelegd. Die hebben daar inmiddels op gereageerd.

In eerdere Docu-alerts hebben we al links gegeven naar de commentaren van VGN en CG-Raad/Platform VG.
Hierbij nog een link naar de reactie van de gemeenten (VNG).

Voor wie geïnteresseerd is in de teksten van de voorgestelde  Wmo 2015 en de toelichting daarop, deze zijn via de website van Kans Plus in te zien.  
Waarschijnlijk wordt de tekst op basis van de commentaren nog ( op onderdelen) aangepast, maar met elkaar geven ze nu al een goed beeld van de voorgestelde veranderingen.

Voortgangsbrief hervorming langdurige zorg.
In deze brief geeft VWS een actuele stand van zaken bij de uitvoering van de
hervorming langdurige zorg.

Beleidsbrief VWS over mantelzorg en langdurige zorg
In de plannen van VWS rondom de (langdurige) zorg en de Wmo wordt uitgegaan van een toenemende inzet van mantelzorg en vrijwilligers ( informele zorg). Die voornemens gaan ook de VG aan:
ouders van mensen met een verstandelijke beperking zijn vaak ook mantelzorger.
In een recente brief  (17 blz) beschrijft VWS het beleid en de plannen op dit gebied. Een korte samenvatting is te vinden in dit schema.
Zie voor meer info verder ook dit bericht op de website van Binnenlands Bestuur.

Beleidsbrief over  doelgroepenvervoer
In de afgelopen weken is er ook nog een brief over de toekomst van het doelgroepenvervoer (bijvoorbeeld Valys, Wmo, AWBZ, leerlingenvervoer, Wsw-vervoer) gepubliceerd.
Zie voor die brief hier.

 Problemen bij (VG-)instellingen  als gevolg van  zorginkoop 2014 door zorgkantoren
Het volgende is mogelijk van belang voor leden van CCR-en of adviesorganen van zorgkantoren. Op de website van VGN (de koepel van VG-instellingen) staan diverse berichten over de wijze waarop zorgkantoren onderhandelen over de AWBZ-contracten voor 2014 en de negatieve gevolgen
daarvan voor zorginstellingen. ’Soms zijn zorgkantoren strenger dan VWS’.
Zie voor die berichten bv hier en hier.

 Geen nieuwe vaste contracten meer in de SW?
Volgens de Abva-Kabo bieden gemeenten en SW-bedrijven,  vooruitlopend op de Participatiewet, geen vaste contracten meer aan werknemers in de SW. Zie daarover verder dit bericht.

 Wetsvoorstel Kwaliteit, Klachten en Geschillen aangenomen in Tweede Kamer
Zie dit bericht daarover op de website van Platform VG.
Het wetsvoorstel moet nu nog in de Eerste Kamer worden behandeld.

 Met wie werkt uw gemeente samen bij de voorbereiding van de drie Transities?
Het Rijk wil dat gemeenten samenwerken bij uitvoering van de drie Transities
(Wmo; Participatiewet en Jeugdwet) en bij de voorbereiding daarvan.
De VNG heeft onlangs de stand van zaken geïnventariseerd.  
Zie daarvoor dit bericht op de website van VNG.  Op diezelfde pagina staan ook de rapportages;
daarin is terug te vinden met wie uw gemeente samenwerkt en hoever die samenwerking is
gevorderd.

 Oproep: denk mee met Platform VG en CGRaad over Wmo/Langdurige zorg
Platform VG en CG-Raad zoeken mensen die (digitaal) mee willen denken over de ontwikkelingen in de langdurige zorg. Zie voor meer informatie en voor aanmelding dit bericht op de website van Platform VG.

 Algemene informatie

  •  Discussieforum voor lokale VG-belangenbehartigers op LinkedIn
    Discussieer mee op het besloten discussieforum voor lokale VG-belangenbehartigers
    op Linkedin: netwerk voor lokale VG-belangenbehartigers
  • Websites: 

www.kansindewmo.nl
Een site voor lokale belangenbehartigers VG en lokale VG-netwerken.
www.pgwerktsamen.nl  
Een site van de gezamenlijke landelijke cliëntenorganisaties.
Na registratie kunt u op de site op thema’s mee discussiëren.  

Platform VG niet geconsulteerd voor nieuw wetsontwerp WMO. Mensen met een verstandelijke beperking buiten beeld?

Opvallend in het wetsontwerp nieuwe WMO 2015 is dat in de ‘Memorie van toelichting Algemeen’ Platform VG niet genoemd wordt in het rijtje geconsulteerde organisaties. Blijkbaar is Platform VG  niet geconsulteerd waar het de doelgroep mensen met een verstandelijke beperking betreft. Ook KansPlus is niet geconsulteerd. KansPlus dringt er ten zeerste op aan dat Platform VG alsnog in overleg met de Raad van Aangeslotenen een reactie geeft. Het kan en mag niet zo zijn dat mensen met een verstandelijke beperking buiten beeld raken in het nieuwe wetsontwerp WMO 2015.
Uw reacties kunt u sturen naar Jo Terlouw, directeur KansPlus.  j.terlouw@kansplus.nl Hij zal deze inbrengen bij Platform VG.

Onderstaand de linken naar het wetsontwerp en de memorie van toelichting. Wij raden u aan deze documenten niet te printen gezien de lange tijd die het printen van deze documenten in beslag neemt.
2013-07-18 Wetsontwerp nieuwe Wmo 2015
2013-07-18 Memorie van toelichting _artikelsgewijs
Wmo 2015_2013-07-18 Memorie van toelichting _algemeen_ Wmo 2015

Onderzoek LOC Zeggenschap in Zorg en Zorgbelang Gelderland: Overheveling Dagbesteding naar WMO

Zorgbelang Gelderland en LOC Zeggenschap in zorg hebben onderzoek verricht verricht om te achterhalen wat cliënten uit de GGZ, ouderenzorg en mensen met een verstandelijke beperking er zelf van vinden, als gaat om dagbesteding en alle bijbehorende facetten zoals vervoer, begeleiding, zorg en zelfredzaamheid. Dit onderzoek richt zich op de gevolgen voor zorgvragende burgers. De ervaringen, wensen en knelpunten die de mensen zelf verwoorden, worden in dit verslag onder de aandacht gebracht. Per 1 januari 2014 worden de gemeenten verantwoordelijk voor de invulling van dagbesteding voor mensen met een verstandelijke beperking, voor ouderen en voor mensen met een GGz- indicatie. Deze overheveling betekent ook dat de Zorgkantoren tot 2014 verantwoordelijk zijn voor de functie dagbesteding (AWBZ).
In dit onderzoeksverslag vindt u aanbevelingen aan de gemeenten en hun Wmo raden, die kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van goed en duurzaam beleid, waarin voor iedereen een passende plek is in de samenleving, waarin eigen krachten optimaal benut worden.
rapport_dagbesteding_naar_wmo

Kamerbrief ratificatie VN Verdrag inzake rechten van personen met een handicap

In het regeerakkoord ‘Bruggen slaan’ van dit kabinet is de afspraak vastgelegd dat Nederland het Verdrag van de Verenigde Naties inzake de rechten van personen met een handicap (hierna: het Verdrag) zal ratificeren, onder de voorwaarde dat hieruit volgende verplichtingen geleidelijk ten uitvoer kunnen worden gebracht.
Met deze afspraak wil dit kabinet een verdere impuls geven aan de inclusieve samenleving. Dit zorgt ervoor dat het ook voor mensen met een beperking mogelijk wordt om zo veel mogelijk zelfstandig aan de samenleving deel te nemen. Dit is een kabinetsbrede verantwoordelijkheid aangezien het alle domeinen in onze samenleving raakt. Bovendien kan de ratificatie van het Verdrag en de tenuitvoerlegging daarvan een zeer belangrijke bijdrage leveren aan de doelstellingen van de vernieuwing van de langdurige zorg.
kamerbrief-over-stand-van-zaken-ratificatieproces-vn-verdrag-handicap 

 

 

 

Wat betekent de nieuwe jeugdwet voor de gehandicaptenzorg?

Gemeenten worden vanaf 2015 bestuurlijk en financieel verantwoordelijk voor alle jeugdhulp en de uitvoering van kinderbeschermingsmaatregelen en jeugdreclassering. Volgens de Jeugdwet, die staatssecretaris Van Rijn (VWS) en staatssecretaris Teeven (VenJ) naar de Tweede Kamer hebben gestuurd, gaat het niet alleen om alle (behandel)zorg voor jeugd met een licht verstandelijke beperking. Ook de extramurale zorg voor jeugdigen met een verstandelijke, zintuiglijke of lichamelijke beperking komt onder verantwoordelijkheid van gemeenten te vallen.
http://www.vgn.nl/artikel/17603

Het recht op zorg lijkt voorbij

Het kabinet doet het recht op zorg zoals dat is neergelegd in de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) in de uitverkoop. Het is maar de vraag of dat juridisch wel kan. De AWBZ is ruim veertig jaar niet onder de loep genomen om te bezien in hoeverre het solidariteitsbeginsel, het recht op gezondheidszorg en de beschikbare middelen nog te dragen waren. De oplossingen zijn altijd gezocht in het uitbreiden van de AWBZ met lichtere vormen van zorg om benutting van de duurdere vormen tegen te gaan. Met als resultaat een verzwaring van de lasten van 250 miljoen euro naar ruim 25 miljard euro. Toegegeven, de altijd zo gemiste sense of urgency lijkt in Den Haag te zijn doorgedrongen.
http://www.skipr.nl/actueel/id15210-het-recht-op-zorg-lijkt-voorbij.html