Brief van KansPlus aan bestuur Platform VG m.b.t.overgang van Stichting Platform VG naar fusievereniging VG-CG

KansPlus heeft een brief geschreven aan het bestuur van Platform VG waarin zij erop wijst dat KansPlus de statuten zoals nu geformuleerd volstrekt niet tegemoet vindt komen aan haar wensen en die derhalve in een dergelijke vorm niet aanvaardt voor een mogelijk gefuseerde fusievereniging. Een uiteindelijk besluit in het kader van het al dan niet toetreden tot de vereniging zal door de algemene vergadering van KansPlus worden genomen. Tijdige beschikbaarheid van documenten ter zake stellen wij op prijs.

KansPlus heeft inhoudelijke bezwaren tegen reactie van Platform VG op de concept WMO 2015

Platform VG en de CG-Raad hebben een reactie aan het ministerie van VWS geschreven op de concept WMO 2015. KansPlus is echter niet geraadpleegd  bij het opstellen van deze reactie en vindt dat procedureel  niet gepast. Inhoudelijk heeft KansPlus grote bezwaren. Bekend is dat KansPlus bezwaar maakt tegen de afbraak van de AWBZ, zie o.a. het interview met hoogleraar Tonkens op de homepage van  www.kansplus.nl KansPlus heeft haar bezwaren ook kenbaar gemaakt tijdens de hoorzitting met de Tweede Kamer.