Kamerbrief over de voornemens van de gemeente Deventer inzake de persoonlijke verzorging

Van Rijn in de kamerbrief: ‘Mensen die aangewezen zijn op een voorziening uit hoofde van de Wmo moeten kunnen blijven rekenen op ondersteuning van goede kwaliteit. Gemeenten worden verantwoordelijk voor de kwaliteit van de maatschappelijke ondersteuning. Om de kwaliteit te borgen zal ik kwaliteitsnormen in de nieuwe Wmo verankeren. Deze normen worden door betrokken veldpartijen nader uitgewerkt tot een gezamenlijk kwaliteitskader. Het Zorginstituut krijgt hierbij een wettelijke taak. De IGZ ziet toe op de naleving van het kwaliteitskader door de aanbieders’.

KansPlus heeft Platform VG gevraagd  in te zetten op de kwaliteit van de maatschappelijke ondesteuning bij discussies in het kader van het kwaliteitsbeleid/het nieuw opgerichte kwaliteitsinstituut. Een wettelijk verankerd en afdwingbaar kwaliteitsbeleid en voldoende zeggenschap/invloed voor mensen met een verstandelijke handicap en hun ouders/vertegenwoordigers op gemeentelijk niveau zijn minimale vereisten in de optiek van KansPlus. De door gemeenten en de VNG steeds weer bepleite volledige vrijheid van handelen ten aanzien van de inhoud van het te leveren aanbod alswel daarmee gemoeide budgetten rond de WMO doet geen recht aan de positie van kwetsbare mensen als verstandelijk gehandicapten.
kamerbrief-over-voornemens-van-de-gemeente-deventer-inzake-de-uitvoering-van-de-persoonlijke-verzorging
Handreiking Kwaliteit van leven