Kamerbrief ratificatie VN Verdrag inzake rechten van personen met een handicap

In het regeerakkoord ‘Bruggen slaan’ van dit kabinet is de afspraak vastgelegd dat Nederland het Verdrag van de Verenigde Naties inzake de rechten van personen met een handicap (hierna: het Verdrag) zal ratificeren, onder de voorwaarde dat hieruit volgende verplichtingen geleidelijk ten uitvoer kunnen worden gebracht.
Met deze afspraak wil dit kabinet een verdere impuls geven aan de inclusieve samenleving. Dit zorgt ervoor dat het ook voor mensen met een beperking mogelijk wordt om zo veel mogelijk zelfstandig aan de samenleving deel te nemen. Dit is een kabinetsbrede verantwoordelijkheid aangezien het alle domeinen in onze samenleving raakt. Bovendien kan de ratificatie van het Verdrag en de tenuitvoerlegging daarvan een zeer belangrijke bijdrage leveren aan de doelstellingen van de vernieuwing van de langdurige zorg.
kamerbrief-over-stand-van-zaken-ratificatieproces-vn-verdrag-handicap