Docu-alert L!R!S met nieuws over de WMO

Ondanks de vakanties is er toch weer  informatie beschikbaar, die we graag met jullie delen.

Conceptwetsteksten van nieuwe Wmo 2015 beschikbaar
In verband met alle veranderingen in de langdurige zorg wordt de Wmo ingrijpend aangepast. VWS is bezig om die nieuwe wet te maken.

Concept-tekstvoorstellen met toelichting voor die Wmo 2015 zijn de afgelopen weken voor consultatie aan allerlei organisaties voorgelegd. Die hebben daar inmiddels op gereageerd.

In eerdere Docu-alerts hebben we al links gegeven naar de commentaren van VGN en CG-Raad/Platform VG.
Hierbij nog een link naar de reactie van de gemeenten (VNG).

Voor wie geïnteresseerd is in de teksten van de voorgestelde  Wmo 2015 en de toelichting daarop, deze zijn via de website van Kans Plus in te zien.  
Waarschijnlijk wordt de tekst op basis van de commentaren nog ( op onderdelen) aangepast, maar met elkaar geven ze nu al een goed beeld van de voorgestelde veranderingen.

Voortgangsbrief hervorming langdurige zorg.
In deze brief geeft VWS een actuele stand van zaken bij de uitvoering van de
hervorming langdurige zorg.

Beleidsbrief VWS over mantelzorg en langdurige zorg
In de plannen van VWS rondom de (langdurige) zorg en de Wmo wordt uitgegaan van een toenemende inzet van mantelzorg en vrijwilligers ( informele zorg). Die voornemens gaan ook de VG aan:
ouders van mensen met een verstandelijke beperking zijn vaak ook mantelzorger.
In een recente brief  (17 blz) beschrijft VWS het beleid en de plannen op dit gebied. Een korte samenvatting is te vinden in dit schema.
Zie voor meer info verder ook dit bericht op de website van Binnenlands Bestuur.

Beleidsbrief over  doelgroepenvervoer
In de afgelopen weken is er ook nog een brief over de toekomst van het doelgroepenvervoer (bijvoorbeeld Valys, Wmo, AWBZ, leerlingenvervoer, Wsw-vervoer) gepubliceerd.
Zie voor die brief hier.

 Problemen bij (VG-)instellingen  als gevolg van  zorginkoop 2014 door zorgkantoren
Het volgende is mogelijk van belang voor leden van CCR-en of adviesorganen van zorgkantoren. Op de website van VGN (de koepel van VG-instellingen) staan diverse berichten over de wijze waarop zorgkantoren onderhandelen over de AWBZ-contracten voor 2014 en de negatieve gevolgen
daarvan voor zorginstellingen. ’Soms zijn zorgkantoren strenger dan VWS’.
Zie voor die berichten bv hier en hier.

 Geen nieuwe vaste contracten meer in de SW?
Volgens de Abva-Kabo bieden gemeenten en SW-bedrijven,  vooruitlopend op de Participatiewet, geen vaste contracten meer aan werknemers in de SW. Zie daarover verder dit bericht.

 Wetsvoorstel Kwaliteit, Klachten en Geschillen aangenomen in Tweede Kamer
Zie dit bericht daarover op de website van Platform VG.
Het wetsvoorstel moet nu nog in de Eerste Kamer worden behandeld.

 Met wie werkt uw gemeente samen bij de voorbereiding van de drie Transities?
Het Rijk wil dat gemeenten samenwerken bij uitvoering van de drie Transities
(Wmo; Participatiewet en Jeugdwet) en bij de voorbereiding daarvan.
De VNG heeft onlangs de stand van zaken geïnventariseerd.  
Zie daarvoor dit bericht op de website van VNG.  Op diezelfde pagina staan ook de rapportages;
daarin is terug te vinden met wie uw gemeente samenwerkt en hoever die samenwerking is
gevorderd.

 Oproep: denk mee met Platform VG en CGRaad over Wmo/Langdurige zorg
Platform VG en CG-Raad zoeken mensen die (digitaal) mee willen denken over de ontwikkelingen in de langdurige zorg. Zie voor meer informatie en voor aanmelding dit bericht op de website van Platform VG.

 Algemene informatie

  •  Discussieforum voor lokale VG-belangenbehartigers op LinkedIn
    Discussieer mee op het besloten discussieforum voor lokale VG-belangenbehartigers
    op Linkedin: netwerk voor lokale VG-belangenbehartigers
  • Websites: 

www.kansindewmo.nl
Een site voor lokale belangenbehartigers VG en lokale VG-netwerken.
www.pgwerktsamen.nl  
Een site van de gezamenlijke landelijke cliëntenorganisaties.
Na registratie kunt u op de site op thema’s mee discussiëren.