Kamerbrief over de voornemens van de gemeente Deventer inzake de persoonlijke verzorging

Van Rijn in de kamerbrief: ‘Mensen die aangewezen zijn op een voorziening uit hoofde van de Wmo moeten kunnen blijven rekenen op ondersteuning van goede kwaliteit. Gemeenten worden verantwoordelijk voor de kwaliteit van de maatschappelijke ondersteuning. Om de kwaliteit te borgen zal ik kwaliteitsnormen in de nieuwe Wmo verankeren. Deze normen worden door betrokken veldpartijen nader uitgewerkt tot een gezamenlijk kwaliteitskader. Het Zorginstituut krijgt hierbij een wettelijke taak. De IGZ ziet toe op de naleving van het kwaliteitskader door de aanbieders’.

KansPlus heeft Platform VG gevraagd  in te zetten op de kwaliteit van de maatschappelijke ondesteuning bij discussies in het kader van het kwaliteitsbeleid/het nieuw opgerichte kwaliteitsinstituut. Een wettelijk verankerd en afdwingbaar kwaliteitsbeleid en voldoende zeggenschap/invloed voor mensen met een verstandelijke handicap en hun ouders/vertegenwoordigers op gemeentelijk niveau zijn minimale vereisten in de optiek van KansPlus. De door gemeenten en de VNG steeds weer bepleite volledige vrijheid van handelen ten aanzien van de inhoud van het te leveren aanbod alswel daarmee gemoeide budgetten rond de WMO doet geen recht aan de positie van kwetsbare mensen als verstandelijk gehandicapten.
kamerbrief-over-voornemens-van-de-gemeente-deventer-inzake-de-uitvoering-van-de-persoonlijke-verzorging
Handreiking Kwaliteit van leven

Brief van KansPlus aan bestuur Platform VG m.b.t.overgang van Stichting Platform VG naar fusievereniging VG-CG

KansPlus heeft een brief geschreven aan het bestuur van Platform VG waarin zij erop wijst dat KansPlus de statuten zoals nu geformuleerd volstrekt niet tegemoet vindt komen aan haar wensen en die derhalve in een dergelijke vorm niet aanvaardt voor een mogelijk gefuseerde fusievereniging. Een uiteindelijk besluit in het kader van het al dan niet toetreden tot de vereniging zal door de algemene vergadering van KansPlus worden genomen. Tijdige beschikbaarheid van documenten ter zake stellen wij op prijs.

KansPlus heeft inhoudelijke bezwaren tegen reactie van Platform VG op de concept WMO 2015

Platform VG en de CG-Raad hebben een reactie aan het ministerie van VWS geschreven op de concept WMO 2015. KansPlus is echter niet geraadpleegd  bij het opstellen van deze reactie en vindt dat procedureel  niet gepast. Inhoudelijk heeft KansPlus grote bezwaren. Bekend is dat KansPlus bezwaar maakt tegen de afbraak van de AWBZ, zie o.a. het interview met hoogleraar Tonkens op de homepage van  www.kansplus.nl KansPlus heeft haar bezwaren ook kenbaar gemaakt tijdens de hoorzitting met de Tweede Kamer.

Verlaging vermogensbijtelling voor eigen bijdrage AWBZ

Mensen die geen AOW ontvangen en in een AWBZ-instelling wonen, gaan minder eigen bijdrage AWBZ/Wmo betalen dan eerst de bedoeling was. Ook voor mensen die een eenmalige uitkering hebben ontvangen voor letselschade, komt er onder voorwaarden een aparte regeling: deze uitkering telt niet mee voor de bepaling van de hoogte van het vermogen. Staatssecretaris Van Rijn (VWS) heeft dit de Tweede Kamerper brief laten weten.
http://www.platformvg.nl/Actueel/Nieuws-Platform-VG/1377/Verlaging-vermogensbijtelling-voor-eigen-bijdrage-AWBZ-Wmo