Persmededeling – België veroordeeld ivm tekort aan opvang voor personen met een handicap

Op 13 december 2011 dienden een twintigtal verenigingen die samen de ganse gehandicaptensector in België vertegenwoordigen, een collectieve klacht in tegen de Belgische Staat, neergelegd door de Internationale Federatie van de Liga voor Mensenrechten (IFLM). Hun objectief: veroordeling wegens het feit van de ernstige tekortkomingen waarvoor zij meenden dat de Staat en zijn Gewesten verantwoordelijk zijn ten opzichte van de personen met een handicap met een grote ondersteuningsnood, met name personen met een meervoudige handicap, met autisme, met een niet-aangeboren hersenletsel en hun families.     

Hoewel de situatie in België nu niet per definitie vergelijkbaar is met die in ons land, vallen er wat KansPlus betreft wel een aantal lessen te trekken:

 De AWBZ -ook de door de regering voorgestane kern- awbz – moet voldoende mogelijkheden bieden voor passende zorg en ondersteuning voor personen die daarop zijn aangewezen. De door de Nederlandse overheid voorgestane  transitie van AWBZ naar WMO ,kan niet tot gevolg hebben dat mantelzorgers nog zwaarder belast worden. De transitie van zorg moet passende zorg en ondersteuning opleveren, ook in het geval elke gemeente een eigen bevoegdheid zou hebben die zorg en ondersteuning naar eigen inzicht in te richten.

290613 – NL Persmededeling – BELGIE VEROORDEELD IVM TEKORT AAN OPVANG PERSONEN MET HANDICAP

290713 – NL Synthese