VGN: Kabinetsbeleid ongemeen hard voor gehandicaptensector

Het huidige kabinetsbeleid heeft grote gevolgen voor de gehandicaptenzorg. Meer en meer wordt duidelijk dat de verschuiving van AWBZ naar de Wmo in combinatie met de bezuinigingen voor grote problemen zorgt: leegstand van gebouwen, medewerkers die hun baan verliezen en minder zorg en keuzevrijheid voor mensen met een beperking. De Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) vreest dat instellingen failliet gaan waarbij personeel op straat komt en mensen met een beperking naar andere woonruimte of dagbesteding moeten uitkijken.
http://www.vgn.nl/artikel/18445

Participatiesamenleving is nog ver weg

We zitten midden in de verandering van de klassieke verzorgingsstaat naar de participatiesamenleving. Dat was een van de belangrijkste boodschappen in de eerste troonrede van Koning Willem-Alexander. De CG-Raad en Platform VG concluderen echter dat de plannen onvoldoende bijdragen aan het echt kunnen meedoen aan de samenleving van chronisch zieken en gehandicapten
http://www.platformvg.nl/Actueel/Nieuws-Platform-VG/1424/Participatiesamenleving-is-nog-ver-weg

Koopkrachtverlies gehandicapten en en chronisch zieken veel groter dan gemiddeld

De miljoenennota betekent slecht nieuws voor de koopkracht van chronisch zieken en gehandicapten. Ze gaan er in 2014 vaak honderden euro’s meer op achteruit dan de gemiddelde Nederlander. Dat blijkt uit de berekeningen die het Nibud heeft gemaakt in opdracht van de Chronisch zieken en Gehandicapten Raad en Platform VG.
Vooral mensen met hoge zorgkosten worden zwaar getroffen. Zo levert een alleenstaande met een WIA-uitkering 10% in, 948 euro per jaar. Een paar met kinderen op het minimumloon gaat er 7% op achteruit, ruim 1800 euro netto. En een alleenstaande met een klein pensioen 8%, 1680 netto per jaar.
http://www.platformvg.nl/Actueel/Nieuws-Platform-VG/1422/Koopkrachtverlies-gehandicapten-en-en-chronisch-zieken-veel-groter-dan-gemiddeld

Patiëntenorganisaties: betaalbaarheid van zorg onder nog zwaardere druk

De zorgen van patiënten- en cliëntenorganisaties om de gevolgen van de stapeling van bezuinigingsmaatregelen voor mensen die zorg nodig hebben, zijn na Prinsjesdag verder toegenomen. Naast alle bezuinigingsmaatregelen die al bekend waren, bouwt het kabinet nu ook de zorgtoeslag af. Minder mensen komen in aanmerking voor deze tegemoetkoming. Hierdoor komt de betaalbaarheid van zorg verder onder druk te staan. Dat zeggen patiëntenkoepels NPCF, CG-Raad, Platform VG en Landelijk Platform GGz.
http://www.platformvg.nl/Actueel/Nieuws-Platform-VG/1423/Patientenorganisaties-betaalbaarheid-van-zorg-onder-nog-zwaardere-druk

Gratis! Per Saldo zoekt proefkonijnen voor onlinecursus

Een absolute aanrader voor mensen die overwegen voor een pgb te kiezen of dit al hébben besloten. Dan moet u vervolgens een budgetplan invullen voor het zorgkantoor. De onlinecursus ‘Pgb, iets voor mij, en dan? Zo schrijf ik een overtuigend budgetplan’ wijst u de weg. In november en december gratis deelname. Daarna betaalt u de volle prijs.

 Een uitkomst voor u, als het volgen van een cursus bij Per Saldo een niet te overbruggen investering is. Omdat u uren reizen ver weg woont, u minder mobiel bent, u niet weg kunt vanwege de kinderen. Of geeft u sowieso de voorkeur aan een digitale cursus, die u vanaf uw eigen computer, op uw eigen tijd, in uw eigen tempo kunt volgen.

Of deze allereerste onlinecursus werkt? Dat testen we graag uit. Met u!

 Inhoud

Met de noodzakelijke informatie en het naast elkaar zetten van de ‘voors en tegens’ van pgb en zorg in natura, ervaart u of het pgb voor u een bewuste keuze is. Ook wordt u zich ervan bewust of u voldoet aan de randvoorwaarden om het pgb te kunnen beheren. Aan het eind van deel 1 weet u waarom het pgb voor juist voor u belangrijk is en of het beheer ervan gaat lukken.

Zo ja, dan bent u verplicht dit duidelijk te maken aan het zorgkantoor. Dat moet u doen met het formulier ‘Budgetplan’. Omdat u uw punten in deel 1 helder op een rij hebt gezet, wordt het invullen een kwestie van: uw gegevens op de goede plek zetten. U krijgt bij elke vraag een toelichting, zodat u de juiste informatie vermeldt, niet te veel, niet te weinig.

 

Wat levert de cursus u op?

 • Voor startende zorgvragers
  De cursus kan bepalend zijn voor het krijgen van een pgb
 •  Voor ervaren budgethouders
  U herijkt uw eigen keuze voor het pgb, legt in woorden vast waarom het pgb voor u belangrijk is. Kortom, een opfrisronde van uw motivatie voor het pgb.
 •  Voor startend én ervaren
  U helpt Per Saldo met uw commentaar!
  Daarmee kunnen we deze cursus verbeteren en er ons voordeel mee doen bij volgende, nog te ontwikkelen digitale cursussen.

Duur

De tijd die u eraan kwijt bent, zal liggen aan uw bekendheid met het pgb. De verwachting is tussen de 4 en 10 uur.

 

Opgeven

Wilt u meedoen en uw ervaringen, commentaar, tips voor verbeterpunten aan ons doorgeven? Per Saldo nodigt zowel nieuwe zorgvragers als ervaren budgethouders uit, zich voor 21 oktober op te geven.

Voor het meedoen aan deze tijdelijk gratis cursus, vraagt Per Saldo wel een wederdienst. Bij aanmelding bevestigt u dat u zich aan de twee volgende afspraken zult houden:

1.    U volgt de cursus in de periode november-december 2013.

2.    U geeft uw mening over de cursus en beantwoordt onze vragen.

Geef u op door u aan te melden via http://www.pgb.nl/cursussen-en-voorlichting/cursussen-voor-budgethouders/pilot-online-cursus-pgb-is-dat-wat-voor-mij

 

Van Rijn verzacht hogere eigen AWBZ-bijdrage

Gemeenten krijgen 706 miljoen euro om maatwerk te kunnen bieden aan chronisch zieken en gehandicapten die thuis wonen. Voor mensen in een instelling wordt 248 miljoen euro gereserveerd om te voorkomen dat zij door de hogere AWBZ-bijdrage te weinig zak- en kleedgeld overhouden.(Staatssecretaris van VWS Martin van Rijn heeft dat dinsdagavond geschreven aan de Tweede Kamer. Van Rijn wil zo de gevolgen opvangen als volgend jaar de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) wordt afgeschaft en de bestaande korting op de eigen bijdragen in de AWBZ en Wmo verdwijnt. Mensen met een Wajong-uitkering krijgen door de verzachting straks 1700 euro per jaar bovenop de zak- en kleedgeldnorm. En personen met een AOW-uitkering krijgen jaarlijks 950 euro bovenop die norm, aldus de staatssecretaris.
http://www.skipr.nl/actueel/id15800-van-rijn-verzacht-hogere-eigen-awbz-bijdrage-.html

Boek: Communitycare: Dwang of bevrijding?

De invoering van de community care in de zorg voor verstandelijk gehandicapten
Sinds ongeveer vijftien jaar wordt in de zorg voor verstandelijk gehandicapten de community care doorgevoerd. Bewoners van instellingen worden naar woonwijken verhuisd. Voorzieningen worden afgebouwd omdat de gehandicapten zo veel mogelijk als “gewone mensen” moeten worden beschouwd. Op vrijgekomen instellingsterreinen worden woningen voor niet-gehandicapten gepland.
Maar integreren verstandelijk gehandicapten ook daadwerkelijk in woonwijken?
In het vandaag verschenen Dwang of bevrijding? van Marijke Malsch wordt de invoering van de community care beschreven.

http://perssupport.nl/apssite/persberichten/full/2013/09/10/Community+care++Dwang+of+bevrijding%3F

Groot inkomensverlies chronisch zieken en gehandicapten door verdwijnen tegemoetkomingen

Het kabinet gaat in 2014 een aantal financiële tegemoetkomingen voor chronisch zieken en gehandicapten afschaffen. Dit heeft zeer grote inkomenseffecten, blijkt uit onderzoek van het Nibud in opdracht van de Chronisch zieken en Gehandicapten Raad en Platform VG. Het inkomensverlies voor inkomens onder modaal varieert van ruim 400 euro tot meer dan 1900 euro netto per jaar.

Het kabinet schaft in 2014 de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) af. Hierdoor verdwijnen de jaarlijkse toelagen van 154 tot 514 euro netto per jaar. Daarnaast wordt ook de belastingaftrek voor specifieke zorgkosten afgeschaft. En tot slot verdwijnt de bestaande korting op de eigen bijdragen in de AWBZ en Wmo. Die gaan daardoor fors omhoog.

Hoge zorgkosten
Uit het onderzoek van het Nibud blijkt dat de inkomenseffecten heel groot zijn. Vooral mensen met hoge zorgkosten worden zwaar getroffen. Enkele voorbeelden. Een paar met een bijstandsuitkering gaat er netto 1031 euro op achteruit (-5%). Een alleenstaande met klein pensioen verliest netto 1639 euro (-8,5%). En een alleenstaande in een instelling met een Wajong-uitkering gaat er zelfs 1916 euro netto op achteruit (-13,5%).

Het verdwijnen van de tegemoetkomingen levert een besparing op van 1,3 miljard euro. Gemeenten zouden 700 miljoen krijgen om de inkomensondersteuning over te nemen. Inmiddels is duidelijk dat gemeenten het geld vrij mogen besteden binnen ‘het sociale domein’. De kans dat mensen via hun gemeenten nog enigszins voor het inkomensverlies worden gecompenseerd, wordt daarmee heel klein.

Meer slecht nieuws
Daar komt nog ander slecht nieuws bij. Het kabinet zal met Prinsjesdag vermoedelijk opnieuw maatregelen treffen die koopkrachtverlies betekenen voor veel chronisch zieken en gehandicapten.

Zo gaat de Compensatie eigen risico van 99 euro per jaar verdwijnen. Bovendien bestaat de kans dat het kabinet ook de tegemoetkomingen voor arbeidsongeschiktheid gaat afschaffen. Daarnaast zullen veel mensen straks zelf voor huishoudelijke hulp moeten gaan betalen.

Oproep
De CG-Raad en Platform VG roepen Kamer en kabinet op om het dreigende koopkrachtverlies voor chronisch zieken en gehandicapten te voorkomen. Een evenwichtige inkomensontwikkeling is een taak voor de landelijke overheid. De organisaties pleiten daarom voor het behoud van een landelijke basistegemoetkoming met aanvullend gerichte inkomensondersteuning van gemeenten voor met name de laagste inkomens.

Het Nibud-onderzoek is mede mogelijk gemaakt door financiële steun van het Revalidatiefonds.

Downloads:
Onderzoek inkomenseffecten afschaffen Wtcg, CER en Regeling specifieke zorgkosten


CG-Raad en Platform VG in NOS Journaal: groot inkomensverlies chronisch zieken en gehandicapten

In 2014 zal het kabinet een aantal financiële tegemoetkomingen voor chronisch zieken en gehandicapten afschaffen. Uit onderzoek van het Nibud in opdracht van de CG-Raad en Platform VG, blijkt dat dit zeer grote inkomenseffecten heeft.

In het NOS Journaal komt namens de CG-Raad en Platform VG Dorien Kloosterman aan het woord. Ze vertelt dat door het afschaffen van diverse financiële tegemoetkomingen, chronisch zieken en gehandicapten er jaarlijks gemiddeld 400 tot 1900 Euro op achteruitgaan.
http://nos.nl/artikel/549252-chronisch-zieken-zwaar-getroffen.html