Mensen met een beperking speciale genodigden wedstrijd FC Den Bosch – jong PSV

 Vrijdagavond 20 september vulde een hele tribune in De Vliert zich met een paar honderd speciaal genodigde gasten. FC Den Bosch had voor de wedstrijd FC Den Bosch – jong PSV 500 kaarten gratis ter beschikking gesteld (mogelijk gemaakt door sponsor Schouten en Nelissen) aan mensen met een verstandelijke of lichamelijke beperking. De ledengroepen KansPlus/Sien regio Eindhoven/Helmond, Asten/Someren, Gemert, Vlijmen, Valkenswaard, Bossche Ommelanden e.o., Oisterwijk en Tilburg maakten dankbaar gebruik van de uitnodiging. Ongeveer 100 mensen met een verstandelijke beperking hadden een fantastische avond. Voetba2l

Voetbal

‘Vanuit hun maatschappelijk betrokkenheid wil FC Den Bosch een bijdrage leveren aan het verbeteren van sportbeleving voor onze doelgroepen’, vertelt Karin van der Leest, fondsenwerver voor Fonds verstandelijk gehandicapten en Revalidatiefonds. ’Wij willen mensen met een beperking in staat stellen om volwaardig mee te doen in de samenleving. Daartoe tillen wij, in dit geval samen met FC Den Bosch, initiatieven van de grond die dit voor hen mogelijk maakt. Op verschillende manieren willen wij  duidelijk maken dat het hebben van een handicap geen excuus mag zijn voor uitsluiting. Of het nu gaat om zelf sporten of het bijwonen van sportevenementen. Mensen met een beperking horen er in onze samenleving gewoon bij’.

FC Den Bosch directeur Peter Bijvelds vertelt over het initiatief om ook sportclinics te organiseren voor deze speciale doelgroep. ‘Zo’n clinic wordt gegeven door een tiental voetballers, onder leiding van onze trainers. Deze clinics vinden in het FC Den Bosch stadion plaats en organiseren wij voor jongeren met een verstandelijke beperking.’ Karin van der Leest is blij met dit initiatief. ‘Juist het stimuleren van het ‘samen doen’ tussen mensen met en zonder beperking is iets wat wij nastreven in onze projecten’. Meer informatie over de projecten van de twee fondsen kunt u vinden op www.fondsverstandelijkgehandicapten.nl en www.revalidatiefonds.nl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vrijwilligers zetten zich in voor Kennis- en adviescentrum KansPlus

Deze week gaan vier vrijwilligers van start om na een gedegen meerdaagse training leden van KansPlus met raad en daad bij te staan. Zij worden bij hun werkzaamheden begeleid door mevrouw Gerrie Beumer, persoonlijk dienstverlener van KansPlus en de directie. KansPlus werkte al langer met een juriste (mevrouw Sonja Terburg)  die zich op vrijwillige basis inzet voor de leden van KansPlus. Op het bureau werkt al enkele jaren mevrouw Marion Thielemans elke dinsdag als vrijwilliger op de adminstratie.
KansPlus heeft de laatste jaren noodgedwongen de contracten van een aantal deskundige medewerkers niet kunnen verlengen en is nu heel blij met de vrijwillige inzet van  deskundige en betrokken vrijwilligers en kan dankzij hen de kwaliteit  van de dienstverlening blijven waarborgen.

Wij heten de heer Tim Titsing, de heer Herman Dijkland, mevrouw Elly Herbschleb en  mevrouw Marianne de Vries van harte welkom!

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

foto ©Anders Belicht Fotografie

Van links naar rechts: Tim Titsing, Gerrie Beumer (boven), Elly Herbschleb, Marianne de Vries (boven), Herman Dijkland

Participatiewet pakt slechter uit voor veel Wajongers

Veel Wajongers die na de verplichte herkeuring gedeeltelijk arbeidsgeschikt worden verklaard, zijn met de Participatiewet veel slechter af. Er komen wel banen bij – de zogenaamde baangaranties – maar het is erg onzeker wie daar voor in aanmerking komen. De kans is erg groot dat een Wajongere mét werkvermogen uiteindelijk in de bijstand terecht komt of er helemaal buiten valt. Met alle gevolgen van dien voor zijn inkomen. CG-Raad en Platform VG vinden dat iedereen een eerlijke kans op een baan en een inkomen moet hebben en dat de Participatiewet hierop aangepast moet worden.
http://www.platformvg.nl/Actueel/Nieuws-Platform-VG/1444/Participatiewet-pakt-slechter-uit-voor-veel-Wajongers

Cliëntenorganisaties: grote zorgen over Wet Intensieve Langdurige Zorg

Grote zorgen om nieuwe wet

Patiënten- en cliëntenorganisaties hebben een gezamenlijk reactie gestuurd naar het ministerie van VWS naar aanleiding van de consultatie van de nieuwe Wet Langdurige Intensieve Zorg (LIZ), die vanaf 2015 de AWBZ voor mensen die een zorgzwaartepakket indicatie hebben, gaat vervangen. In de brief  maken zij kenbaar grote risico’s te zien voor mensen die gebruik (gaan) maken van de LIZ. Ze vinden dat de Wet op een aantal punten moet worden aangepast. Ook wijzen zij erop dat het traject om de langdurige zorg te hervormen, waar de nieuwe wet deel van uitmaakt, een onrealistische planning heeft. Men wil te veel, en men wil het het snel, oordelen de belangenorganisaties.

 Gebrek aan aansluiting
Een van de zorgen die de organisaties voorzien, is de gebrekkige aansluiting tussen de LIZ, en de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). In het voorstel dat VWS nu doet, wordt gesteld dat wie gebruik maakt van WMO geen gebruik kan maken van de LIZ en andersom. Dat kan een probleem zijn voor bijvoorbeeld een oudere die nog zelfstandig kan wonen, mits hij een passende woonruimte heeft en er zorg dichtbij is. Maar als gemeente die passende woning niet beschikbaar heeft, of de zorg dichtbij niet kan realiseren kan de ouderen niet zelfstandig wonen. Maar hij heeft ook geen toegang meer tot de LIZ vanwege de criteria die voor hem zijn gesteld: thuis wonen is mogelijk in passend huis en zorg in de buurt. Dat geldt ook voor jongeren die juist graag zelfstandig willen wonen, maar voor wie geen geschikte (sociale) woning voor handen is. Of voor iemand met een persoonsgebonden budget (pgb) die een indicatie heeft voor de LIZ, maar ervoor kiest om met zijn pgb en woningaanpassingen thuis te blijven wonen. Hij kan dan geen beroep doen op de WMO voor een woningaanpassing, en kan dus niet meer thuis blijven wonen.

 Geen toegang
Ook vinden de belangenorganisaties het essentieel dat cliënten onafhankelijke ondersteuning kunnen krijgen bij het stellen van de indicatie. Mensen die vragen of klachten hebben over de indicatie moeten terecht kunnen bij één loket. Ook moet er de mogelijkheid zijn voor bezwaar en beroep. Verder vinden de organisaties het niet juist dat mensen met GGZ-problematiek niet onder de LIZ komen te vallen. De LIZ geeft ook geen toegang voor jongvolwassenen vanaf 18 jaar met een lichte verstandelijke beperking, omdat zij geen levenslange behoefte aan zorg zouden hebben. Maar dat is een misvatting. Net als bij de GGZ zijn er mensen die licht verstandelijk gehandicapt zijn, en die te maken hebben met een blijvende behoefte aan zorg die overeenkomst met de intensiteit aan zorg die anderen wel toegang geven tot de LIZ.

 Zorgzwaarteklassen
Het zorgkantoor bepaalt straks de zorgzwaarte terwijl het CIZ alleen nog bepaalt of iemand wel of geen toegang heeft tot de zorg. Tot slot staan de clientenorganisaties stil bij de keuze om in plaats van Zorg Zwaartepakketten (ZZP’s) over te gaan op de indeling van drie zorgzwaarte klassen. Licht-middel en –zwaar. Maar veel is nog onduidelijk. Bijvoorbeeld hoe dit gaat werken voor mensen met verschillende beperkingen, zoals een combinatie van een verstandelijke en een zintuigelijke beperking. Komen er zwaarteklassen per categorie? Of kunnen de beperkingen optellen en leiden tot een zwaardere categorie? En wie bepaalt wie waarvoor in aanmerking komt? De toewijzing moet gebeuren op basis van het Zorgleefplan, dat de zorgaanbieder opstelt samen met de patiënt. Hierin zullen ze de zorg zo ruim mogelijk bemeten, zodat de patiënt voldoende zorg krijgt. Maar het zorgkantoor moet er een budget aan koppelen. En het zorgkantoor is erbij gebaat dat dat zo laag mogelijk is, omdat anders het regiobudget te snel op is. Dat lost het probleem niet op dat er nu ook al bestaat: dat er zo veel indicaties worden afgegeven dat dit niet past in het regiobudget. Er moet juist een oplossing komen die waarborgt dat de benodigde zorg in elk geval betaalbaar is, vinden belangenorganisaties NPCF, Per Saldo, Platform GGZ, CSO, Platform VG en de CG-raad.


Bijlagen

VGN reactie op ambtelijk werkdocument wet Langdurige Intensieve Zorg (LIZ)

 De VGN vindt dat de levenslang en levensbrede zorg en ondersteuning van de meest kwetsbare mensen met een beperking verzekerd moeten zijn via een langdurige collectieve verzekering. Het standpunt ten aanzien van de inkoop en bekostiging van de gehandicaptenzorg in de Kern-AWBZ staan verwoord in de position paper van 18 juli 2013 (bijlage). Kernwoorden daarin zijn meerjarig, regelarm, uniform. Daarnaast hebben wij ingezet op verruiming van de toegang voor cliënten met een ZZP VG3 indicatie en op toegang voor de thuiswonende kinderen met ernstige meervoudige beperkingen.
131008 VGN Stoplichtanalyse LIZ
131009 VGN bijlage reactie LIZ