Brief VGN aan Tweede Kamer over arbeidsmarkt

De VGN is van mening dat ingrijpende arbeidsmarkteffecten voorkomen kunnen worden als organisaties in de gehandicaptenzorg meer tijd krijgen om te anticiperen op de stelselwijzigingen. Dat schrijven we in een brief aan de Tweede Kamer die donderdag 28 november met minister Schippers en staatssecretaris van Rijn (VWS) debatteert over hun visie op de arbeidsmarkt in de zorg.

De invoeringsdatum van de stelselwijzigingen komt snel dichterbij, terwijl de besluitvorming nog niet rond is. Zorgaanbieders weten daardoor pas heel laat wat gemeenten bij hen gaan inkopen, te laat om hun medewerkersbestand daarop te kunnen aanpassen. In een brief aan de Tweede Kamer vraagt de VGN daar aandacht voor

U vindt die brief in de bijlage.

vgnarbeidsmarkt

http://www.vgn.nl/artikel/19321

Open Brief KansPlus: onaangenaam getroffen door grootscheepse reorganisaties bij zorginstellingen

Hoewel het ons niet verbaast dat dit stond te gebeuren, zijn we toch zeer onaangenaam getroffen door de grootscheepse reorganisaties die zorgaanbieders in de VG-sector deze dagen wereldkundig maken. Het zijn met name de gevolgen voor de cliënten, hun familieleden en de medewerkers die ons zorgen baren. 

De afbraak van de AWBZ en de rommelig verlopende overgang van AWBZ naar WMO zijn hier mede debet aan. De beide andere grote decentralisatieprocessen (jeugdzorg en participatiewet) dragen alleen maar bij aan het vergroten van de onrust.
Zorgkantoren  voeren een bijna rigide inkoopbeleid en leggen het vuur na aan de schenen van  zorgaanbieders. (beperken het te contracteren volume en  verminderen de vergoeding per prestatie).Overduidelijk is dat het financieel beleid van de zorgkantoren voorop staat en dat het zorginhoudelijk beleid slechts een afgeleide is.

Het lijkt er op dat zorginstellingen zich laten intimideren en vlot overgaan tot het toepassen van forse ingrepen door het personeelsbestand terug te dringen; locaties te sluiten  en hun zorgaanbod  minder op klantwensen te baseren. Alsof de klanten er zijn voor de voorzieningen en niet andersom.
1.1-1753 brief onrust in de zorg, gemeentes, zorgverzekeraars, – instellingen – en – kantoren, 27-11-2013

Oproep aan leden vereniging Platform VG: steun KansPlus moties inzake de fusie Platform VG-CG-Raad!

KansPlus dient twee moties in inzake de fusie tussen de vereniging Platform VG  en de CG-Raad.

 

Motie I KansPlus ten behoeve van de Algemene vergadering van de vereniging platform VG / Fusievereniging CG -VG op 27 november 2013 te Utrecht.De Algemene vergadering, bijeen op 27 november 2013 met het oogmerk te besluiten tot een fusie met de CG-raad,Gehoord de toelichting van het bestuur,

 Gelezen de statuten van de fusievereniging CG-VG, die zullen fungeren als de eerste statuten van de nieuwe vereniging Ieder-IN,

 Gelet op artikel 2 van de statuten waar als doelstelling wordt aangegeven de realisatie van een samenleving waaraan mensen met een beperking c.s. op basis van gelijke rechten, kansen en plichten deelnemen,

 Gelet op het feit dat de doelstellingen van de deelnemende leden van Ieder-In ook gericht zijn op de zorg- en dienstverlening voor mensen met een beperking, afgestemd op de wensen, mogelijkheden en beperkingen die zij hebben, waarbij vormen van beschermzorg zich uitdrukkelijk naast de inclusie tot de te behartigen belangen zich uitstrekken.

 Dat deze doelstelling niet alleen de belangenbehartiging raakt, maar bijv. ook de informatievoorziening, de ontwikkeling van de sector e.d.

 Verzoekt het bestuur van de vereniging binnen een een jaar na de realisatie van de fusie met de CG-raad in samenwerking met de leden een voorstel te doen tot aanpassing van de statuten (artikelen 2 en 3) in bovengenoemde zin opdat de leden van de vereniging die het betreft zich meer herkennen in de doelstellingen van Ieder-In.

Namens de algemene vergadering van KansPlus,
Voor deze, Mr. Rein Baneke, voorzitter

 

Motie II KansPlus ten behoeve van de Algemene Vergadering van de vereniging Platform VG/Fusievereniging CG-VG op 27 november 2013 te UtrechtDe Algemene Vergadering van de fusievereniging CG-VG, bijeen op 27 november 2013 om te besluiten tot een fusie met de CG-raad.Gehoord de toelichting van het bestuur en de statuten van de fusievereniging,

Gelet op de getalsmatige verhoudingen tussen de leden die in de nieuwe vereniging deelnemen vanuit het voormalige platform VG en de leden die voortkomen uit de voormalige CG-raad, te weten 16 landelijke leden en 8 decentrale leden versus ca 200 leden.

Gehoord de uiteenzetting van beoogde bestuurders van Ieder-In op 2 oktober jl. dat binnen de nieuwe vereniging niet zozeer op doelgroepen beleid zal worden ontwikkeld maar op thema’s en onderwerpen.

Beducht niettemin dat de specifieke belangen van de personen met een verstandelijke beperkingen ook in een themagerichte beleidsontwikkeling onvoldoende tot hun recht zullen komen,

Verzoekt het bestuur van de vereniging voor 1 september 2014 een voorstel te doen aan de Algemene vergadering waarin wordt aangegeven op welke wijze de leden die de belangen behartigen van mensen met een specifieke beperking (waaronder de verstandelijke beperking) een beslissende invloed kunnen uitoefenen op het beleid ter zake en de standpunten die daarmee gemoeid gaan.

Namens de algemene vergadering van KansPlus,

Voor deze, Mr. Rein Baneke, voorzitter

Moties inzake fusie Platform VG en de CG-Raad

Suggesties ter overweging voor cliëntenraden bij reorganisaties van zorginstellingen

 U hoort en leest ongetwijfeld veel over allerlei (as) maatregelen en bezuinigingen in de zorg.
Bij meerdere instellingen vinden reorganisaties plaats, is de kwaliteit van zorg en dienstverlening in het geding en vallen ontslagen.
Wij menen dat het van belang is  vanuit het perspectief van mensen met een verstandelijke beperking uitermate alert en direct op te treden en de belangen zo scherp mogelijk voor het voetlicht te krijgen.
Reden waarom wij samen met de heer Jaap Zwitser een notitie hebben gemaakt die primair bedoeld is voor cliëntenraden, maar ook voor besturen van familieverenigingen en ledengroepen van belang kan zijn.
Wij vragen derhalve uw aandacht daarvoor.
Let u ook in deze hectische tijden op onze website www.kansplus.nl en neemt u zo nodig contact op met ons Kennis -en adviescentrum voor advies.
Wij hopen u  met de notitie enig houvast te bieden en zullen u waar mogelijk ondersteunen.
1.1-1751 Onrust in de zorg – 21 nov 2013

Gevolgen voor gemeenten van koerswijziging Van Rijn

14 november 2013

Staatssecretaris Van Rijn (VWS) heeft op 6 november 2013 in een brief aan de Tweede Kamer hervormingen van de langdurige zorg aangekondigd. Wij schetsen kort voor u de inhoud van die brief, de reactie van de VNG, en mogelijke gevolgen voor gemeenten.

 De brief van Van Rijn

De brief van Van Rijn (download de volledige brief) gaat met name in op de positionering van de extramurale persoonlijke verzorging en de langdurige GGZ.

 • De Wmo
  De ondersteuning gericht op participatie en begeleiding van mensen gaat uit de AWBZ naar de Wmo. Daarbij gaat het met name om extramurale begeleiding, beschermd wonen, en extramurale verzorging voor mensen met een verstandelijke of zintuigelijke beperking en psychiatrische problematiek (5% van het totale budget voor persoonlijke verzorging).
 • De zorgverzekeringswet
  De zorgverzekeringswet omvat vanaf 2015 het verzekerde recht op lijfsgebonden zorg gericht op genezing, behandeling en verpleging. In dit geval gaat het met name om wijkverpleging, extramurale verzorging voor mensen, ouderen en chronisch zieken, intramurale GGZ-zorg vanaf 18 jaar en ambulante GGZ-behandeling. (95% van het totale budget voor persoonlijke verzorging).
 • De Wet op de langdurige zorg
  In de nieuwe Wet op de langdurige zorg zijn aanspraken opgenomen op langdurige, intensieve (intramurale) zorg.
 • Specifieke doelgroepen
  De aard van de zorg of ondersteuning van een aantal specifieke groepen bepaalt in grote mate vanuit welk stelsel of domein de zorg of ondersteuning moet komen. Denk aan behandeling groep voor thuiswonende kinderen met meervoudige beperkingen met (zeer) ernstige verstandelijke beperking met intramurale zorgbehoefte (komt onder Wlz), kortdurend verblijf ter ontlasting van de mantelzorger (onder Wmo), palliatief terminale thuiszorg (onder Zvw). Er wordt geen bijzondere positie gecreëerd voor mensen met autisme, NAH, LVG met gedragsstoornissen. Het stelsel biedt volgens van Rijn voldoende mogelijkheden voor een goed ondersteuningsaanbod.

 De aanspraak Wijkverpleging

Er komt een nieuwe aanspraak Wijkverpleging voor medische verpleging en verzorging onder de Zvw. Hieronder valt dus niet de verzorging voor mensen met een verstandelijke of zintuigelijke beperking, of een psychiatrische stoornis. Voor deze mensen geldt dat verzorging nauw verbonden is aan begeleiding, en deze valt onder de Wmo. De Nationale Zorg Autoriteit gaat advies geven over de bekostiging van de aanspraak wijkverpleging.

 De huisarts of de specialist stellen in het nieuwe systeem de medische diagnose of aandoening voor de (medische) problematiek die ten grondslag ligt aan verzorging. De wijkverpleegkundige, die werkt vanuit een team van verzorgenden en verpleegkundigen, indiceert voor de nieuwe aanspraak wijkverpleging. Dit betreft zowel de verpleegkundige als de eenvoudige verzorgende taken zoals wassen en aankleden. De wijkverpleegkundige speelt derhalve een cruciale rol in het verbinden van het medische en het sociale domein.

 Argumentatie

Van Rijn geeft in zijn brief aan de Kamer de volgende argumenten voor de voorgenomen hervormingen.

Persoonlijke verzorging onder de zorgverzekeringswet: 

 • De meeste mensen die verpleging nodig hebben  maken zijn ouderen, die ook gebruik van verzorging. Zo raakt lijfsgebonden zorg niet versnipperd. 
 • Kleinschalige zelfsturende teams van waaruit verzorging en verpleging wordt geleverd zijn efficiënter en goedkoper.

Langdurige GGZ bij Zvw en Wmo: 

 • Het perspectief op herstel moet nooit uit het oog worden verloren. 
 • Beschermd wonen bij Wmo: dit gaat om mensen die primair structuur en begeleiding nodig hebben, zonder nabijheid van een arts.

 Bezuinigingen

De geplande bezuinigingsopgave blijft gehandhaafd: 25% op begeleiding, 15% op persoonlijke verzorging, en 40% op hulp bij het huishouden. De GGZ middelen komen over op basis van historische kosten, zonder korting. In een circulaire van 15 november as. wordt bekend gemaakt om welk budget het gaat.

 Planning wetstraject

De planning van het wetstraject is als volgt:

 • Het wetsvoorstel voor de nieuwe Wmo ligt voor de kerst bij de Kamer.
 • De contouren van de aanspraak wijkverpleging zijn in janurai 2014 bekend. .
 • In januari 2014 zal de nieuwe Wlz en de aanspraak wijkverpleegkunde, inclusief bekostigingsmodel, naar de kamer gaan.

 Standpunt VNG

Inhoudelijk

De VNG betoogt dat het overwegend ouderen met lichamelijke beperkingen zijn die nu gebruik maken van persoonlijke verzorging (hulp bij aankleden, eten, wassen, etc.), Deze mensen hebben vaak ook behoefte aan andere voorzieningen zoals hulp bij het huishouden en begeleiding. Veel van de beoogde besparingen, te behalen via slimme combinaties en efficiëntie, zijn moeilijker te behalen. 

De VNG vreest dat er een claimcultuur gaat ontstaan, met hogere premies en eigen bijdragen als onherroepelijk gevolg. Zoals ook het aantal loketten, de bureaucratie en de wachtlijsten zullen stijgen. Terwijl het er toch juist om gaat te kijken naar wat mensen zelf kunnen en om problemen in samenhang te bezien en op te lossen. De knip die nu wordt aangebracht tussen het leveren van lijfsgebonden zorg enerzijds en begeleiding en aansturing anderzijds, is vragen om uitvoeringsproblemen en afschuifrisico’s. De samenwerking met verzekeraars, die nodig is om dit te realiseren, is niet optimaal.

 Financieel

De VNG heeft verbijsterd gereageerd op de brief van Van Rijn. De schattingen op dit moment gaan ervan uit dat er voor gemeenten € 2,5 miljard minder overblijft van het totaal van ruim € 6 miljard. Dit wordt aangekondigd naast de begrotingsmaatregelen 2014 om onder meer de inkomensondersteuning voor een groot deel niet meer bij gemeenten onder te brengen, en het MEE budget dat over gaat te korten.

 BALV

De planning en de realisatie van de bezuinigingsopgave staan onder druk. De VNG heeft de medewerking aan de decentralisatie opgeschort tot een bijzondere algemene ledenvergadering (BALV) op 29 november. De leden van de VNG stemmen dan over opschorten van de medewerking of het (opnieuw) onderhandelen over het financiële kader.

Lees hier de volledige reactie van de VNG aan Staatssecretaris Van Rijn.

 

Uitdaging voor gemeenten

Als de wet door gaat zoals nu aangekondigd zullen gemeenten nog steviger moeten sturen op het realiseren van een samenhangend ondersteuningsaanbod en de bezuinigingsopgave. Het is de uitdaging de samenwerking met verzekeraars in de wijk goed neer te zetten. Een cruciale rol hierbij is weggelegd voor de wijkverpleegkundige, als verbindende schakel tussen het medische en het sociale domein. 

Verzekeraars moeten ruimte bieden aan de wijkverpleegkundige om deze schakelfunctie generalistisch in te zetten. Gemeenten zullen versterkt in moeten zetten opde ontwikkeling van innovatieve werkwijzen zoals sociale teams en buurtgericht werken in kleinschalige teams. Voor wat betreft de GGZ krijgt de centrumgemeente een belangrijke rol, en is de afstemming met de jeugdzorg een aandachtspunt. 

Meer weten?

Wilt u meer weten over de gevolgen van de koerswijzigingen die Staatssecretaris Van Rijn heeft aangekondigd? Wilt u eens sparren met een specialist? Neem vrijblijvend contact op met

Themadag Centrale Cliëntenraad Amerpoort over Wmo druk bezocht

Op zaterdag 9 november jl. vond de jaarlijkse themadag van de Centrale Cliëntenraad (CCR) plaats. Dit jaar was het thema ‘veranderingen in de AWBZ en Wmo’. Ook nu bleek het onderwerp een schot in de roos. Het Cultureel Centrum zat vol met meer dan tweehonderd cliëntvertegenwoordigers.

Jo Terlouw, directeur van Kansplus, gaf een lezing over de ontwikkelingen in de zorg, de veranderingen in de AWBZ en de komst van de Wmo. “Van de 28 miljard die per jaar wordt uitgegeven aan de AWBZ, gaat nu 7 miljard naar de gehandicaptenzorg. De komende jaren krijgen we te maken met drie decentralisaties met bezuinigingen: de AWBZ en Wmo, Werk en Inkomen en de Jeugdzorg. De verantwoordelijkheid verschuift van het rijk naar de gemeente.”

Bundel uw krachten

Terlouw legde vervolgens uit wat de Wmo kan betekenen als de wet begin 2014 door de Tweede Kamer komt. “Het gaat straks gebeuren dat de gemeenteambtenaar bij u aan de keukentafel zit. Bent u daarop voorbereid?” Kansplus is er niet gerust op. “Wij willen dat de kwaliteit van leven van de cliënt gewaarborgd blijft en dat medezeggenschap goed wordt geregeld”, aldus Terlouw. Hij eindigde zijn verhaal met een dringende oproep. “Kom op voor uw kind of broer of zus. Trek de wethouder of ambtenaar van uw gemeente aan de jas. Bundel uw krachten, sluit u aan bij een verwantenraad. Vorm een netwerk en laat van u horen!”
Amerpoort nov 2013 def 1

Bekijk de Nieuwe werkelijkheid

Amerpoort-bestuurder Paul Willems vertelde daarna wat de veranderingen in de zorg voor gevolgen hebben voor Amerpoort. “Met de begroting van 2014 hebben we al te maken met andere kaders dan in voorgaande jaren. De rek er uit. Het is duidelijk dat we naar een nieuwe werkelijkheid gaan en de komende jaren andere fundamentele keuzes moeten maken.”

Samen vormgeven

“Het is geen vrolijke boodschap”, aldus Paul Willems. “Maar dit is waar we voor staan.” Hij ondersteunde de oproep van Kansplus om samen met verwanten een geluid te laten horen richting de politiek (landelijk en lokaal) en gaf aan dat hij graag samen met de CCR vorm wil geven aan de nieuwe werkelijkheid. Alfons Klarenbeek (Programma Manager Transitie Amerpoort) liet vervolgens zien hoe Amerpoort zich voorbereid op de Wmo. Hij gaf concrete voorbeelden wat er kan veranderen voor een cliënt van Amerpoort en wat Amerpoort aan nieuwe initiatieven ontplooit.

Inspiratie

Na afloop van de lezingen maakten veel aanwezigen  van de gelegenheid gebruik om vragen te stellen.  Veel cliëntvertegenwoordigers wilden weten wat deze veranderingen nu concreet betekenen voor hun kind, broer of zus of cliënt. “Voor mij vormt dit een inspiratie om me actief te blijven in zetten voor de verwantenraad”, vertelde een moeder van cliënt van locatie Leemveld uit Soest. “We kunnen bovendien nog mensen gebruiken!” Een cliëntvertegenwoordiger van locatie Etrog gaf aan dat zij behoefte heeft om over dit onderwerp “nog een keer bijgepraat te worden, als bekend is wat er daadwerkelijk gaat gebeuren”.

 

 

Medezeggenschap in de verstandelijk gehandicaptenzorg en reorganisatieplannen van zorgorganisaties

 U hoort en leest ongetwijfeld veel over allerlei (aanstaande) maatregelen en bezuinigingen in de zorg. Bij meerdere instellingen vinden reorganisaties plaats, is de kwaliteit van zorg en dienstverlening in het geding en vallen ontslagen. Wij menen dat het van belang is vanuit het perspectief van mensen met een verstandelijke beperking uitermate alert en direct op te treden en de belangen zo scherp mogelijk voor het voetlicht te krijgen. Reden waarom wij enkele aandachtspunten voor de cliëntenraden hebben geformuleerd. Let u ook in deze hectische tijden op onze website  www.kansplus.nl en neemt u zo nodig contact op met ons Kennis -en adviescentrum (telefoonnummer 030 2363750 of email advies@kansplus.nl  voor advies.
Aandachtspunten-voor-cliëntenradendef.docxdef

Meldactie reorganisatieplannen instellingen

Meldactie reorganisatieplannen instellingen

De CG-Raad, Platform VG en aangesloten organisaties als KansPlus/VraagRaak en het Landelijk steunpunt medezeggenschap (LSR)  ontvangen veel signalen van zorgaanbieders die hun reorganisatieplannen bekend maken in het kader van bezuinigingen door de Rijksoverheid en het overhevelen van een deel van de AWBZ zorg die nu door de instellingen wordt geleverd, naar WMO en Jeugdwet.  Ouders en bewoners worden uitgenodigd voor informatiebijeenkomsten of worden schriftelijk geïnformeerd door de Raad van Bestuur over de reorganisatieplannen.  Er wordt gesproken over het sluiten of samenvoegen van locaties ( dagbesteding, wonen,  logeren). Platform VG en de CG-Raad maken zich hierover grote zorgen en vinden dat de wensen van de bewoners (en hun familie) bij deze reorganisaties heel zwaar moeten wegen.

Meldactie
Wij willen graag van u weten of u te maken te krijgt met de reorganisatieplannen. U kunt dit via deze link kenbaar maken.
https://vragenlijst.dezorgvraag.nl/reorganisaties
Wij verzamelen deze gegevens en zullen deze overhandigen aan de Tweede Kamer en aan het ministerie van VWS, mede in het kader van de hervorming langdurige zorg. Vul onderstaand formulier in om uw reactie te melden aan Platform VG.

Wij vinden dat staatssecretaris Van Rijn een goede gang van zaken dient te garanderen. Hij heeft meermaals gezegd dat de komende decentralisatie van AWBZ-zorg geen gevolgen heeft voor de huidige bewoners van de AWBZ-instellingen. Dat blijkt dus niet het geval. Hij heeft dan op zijn minst de morele plicht om ervoor te zorgen dat de reorganisaties het welzijn van de huidige bewoners niet schaden.

Cliëntenraad

Reorganisatieplannen moeten aan de cliëntenraad worden voorgelegd. De cliëntenraad heeft een adviesrecht bij voorstellen die gaan over het sluiten dan wel reorganiseren van de zorg. KansPlus (Vraagraak) en LSR maken binnenkort een handreiking met aandachtspunten voor de cliëntenraad . Daar komen we nog op terug.

https://vragenlijst.dezorgvraag.nl/reorganisaties

http://www.cg-raad.nl/docs_en_pdfs/awbz/20131115FactsheetZorgovereenkomst-dak.pdf

http://www.platformvg.nl/Actueel/Nieuws-Platform-VG/1470/Veel-onvrede-over-sluiting-AWBZ-locaties/

 

Ontslagen bij Philadelphiazorg ‘Om goede kwaliteit zorg te kunnen blijven aanbieden’.

Amersfoort – Philadelphia Zorg schrapt 900 banen in de komende twee jaren. Gedwongen ontslagen kunnen daarbij helaas niet worden uitgesloten. Dit is noodzakelijk door veranderingen in wet- en regelgeving en vooral door forse bezuinigingen vanuit het rijk op de extramurale begeleiding van cliënten waarvoor de AWBZ vergoeding vervalt (en naar de gemeente overgaat). Philadelphia heeft relatief veel van deze cliënten in zorg. Philadelphia ziet het als haar belangrijkste opdracht om voor de cliënten die wel in zorg blijven, de best mogelijke kwaliteit dienstverlening aan te blijven bieden. Dat schrijft bestuursvoorzitter Greet Prins in een brief aan alle 7.600 medewerkers. Ook cliënten en verwanten van cliënten worden geïnformeerd.
KansPlus heeft de nodige vragen bij deze ingreep in de organisatie. Hoe is deze  keuze tot stand gekomen? Zijn organisatiemodellen goed met elkaar vergeleken vanuit het cliëntenperspectief? KansPlus beraadt zich reeds langer over deze materie en komt z.s.m. met  een verdergaande reactie. http://www.philadelphia.nl/philadelphia/nieuws/nieuwsarchief/759874?view=Standard&referer=626145

Persbericht Dementietafel in Assen op 8 december: ervaringen en kennis delen rondom verstandelijke beperking en dementie

Vanboeijen, Platform VG en KansPlus organiseren op 8 december 2013 voor de eerste maal de ‘Dementietafel’ in Assen. Een bijeenkomst bedoeld voor familieleden, mantelzorgers en professionele hulpverleners van mensen met een verstandelijk beperking die dementie hebben of eerste signalen vertonen. De Dementietafel stelt hen in de gelegenheid om ervaringen en kennis uit te wisselen over de zorg en ondersteuning. Dit in een ontspannen en open sfeer, zodat het prettig is om elkaar vaker op deze manier te ontmoeten. Uiteindelijk wil de Dementietafel ervoor zorgen dat de zorg en ondersteuning verbetert en daarmee de kwaliteit van leven voor mensen met een verstandelijke beperking en dementie. persbericht_Dementietafel Assen_081213_KP.docd