Meldactie reorganisatieplannen instellingen

Meldactie reorganisatieplannen instellingen

De CG-Raad, Platform VG en aangesloten organisaties als KansPlus/VraagRaak en het Landelijk steunpunt medezeggenschap (LSR)  ontvangen veel signalen van zorgaanbieders die hun reorganisatieplannen bekend maken in het kader van bezuinigingen door de Rijksoverheid en het overhevelen van een deel van de AWBZ zorg die nu door de instellingen wordt geleverd, naar WMO en Jeugdwet.  Ouders en bewoners worden uitgenodigd voor informatiebijeenkomsten of worden schriftelijk geïnformeerd door de Raad van Bestuur over de reorganisatieplannen.  Er wordt gesproken over het sluiten of samenvoegen van locaties ( dagbesteding, wonen,  logeren). Platform VG en de CG-Raad maken zich hierover grote zorgen en vinden dat de wensen van de bewoners (en hun familie) bij deze reorganisaties heel zwaar moeten wegen.

Meldactie
Wij willen graag van u weten of u te maken te krijgt met de reorganisatieplannen. U kunt dit via deze link kenbaar maken.
https://vragenlijst.dezorgvraag.nl/reorganisaties
Wij verzamelen deze gegevens en zullen deze overhandigen aan de Tweede Kamer en aan het ministerie van VWS, mede in het kader van de hervorming langdurige zorg. Vul onderstaand formulier in om uw reactie te melden aan Platform VG.

Wij vinden dat staatssecretaris Van Rijn een goede gang van zaken dient te garanderen. Hij heeft meermaals gezegd dat de komende decentralisatie van AWBZ-zorg geen gevolgen heeft voor de huidige bewoners van de AWBZ-instellingen. Dat blijkt dus niet het geval. Hij heeft dan op zijn minst de morele plicht om ervoor te zorgen dat de reorganisaties het welzijn van de huidige bewoners niet schaden.

Cliëntenraad

Reorganisatieplannen moeten aan de cliëntenraad worden voorgelegd. De cliëntenraad heeft een adviesrecht bij voorstellen die gaan over het sluiten dan wel reorganiseren van de zorg. KansPlus (Vraagraak) en LSR maken binnenkort een handreiking met aandachtspunten voor de cliëntenraad . Daar komen we nog op terug.

https://vragenlijst.dezorgvraag.nl/reorganisaties

http://www.cg-raad.nl/docs_en_pdfs/awbz/20131115FactsheetZorgovereenkomst-dak.pdf

http://www.platformvg.nl/Actueel/Nieuws-Platform-VG/1470/Veel-onvrede-over-sluiting-AWBZ-locaties/