Oproep aan leden vereniging Platform VG: steun KansPlus moties inzake de fusie Platform VG-CG-Raad!

KansPlus dient twee moties in inzake de fusie tussen de vereniging Platform VG  en de CG-Raad.

 

Motie I KansPlus ten behoeve van de Algemene vergadering van de vereniging platform VG / Fusievereniging CG -VG op 27 november 2013 te Utrecht.De Algemene vergadering, bijeen op 27 november 2013 met het oogmerk te besluiten tot een fusie met de CG-raad,Gehoord de toelichting van het bestuur,

 Gelezen de statuten van de fusievereniging CG-VG, die zullen fungeren als de eerste statuten van de nieuwe vereniging Ieder-IN,

 Gelet op artikel 2 van de statuten waar als doelstelling wordt aangegeven de realisatie van een samenleving waaraan mensen met een beperking c.s. op basis van gelijke rechten, kansen en plichten deelnemen,

 Gelet op het feit dat de doelstellingen van de deelnemende leden van Ieder-In ook gericht zijn op de zorg- en dienstverlening voor mensen met een beperking, afgestemd op de wensen, mogelijkheden en beperkingen die zij hebben, waarbij vormen van beschermzorg zich uitdrukkelijk naast de inclusie tot de te behartigen belangen zich uitstrekken.

 Dat deze doelstelling niet alleen de belangenbehartiging raakt, maar bijv. ook de informatievoorziening, de ontwikkeling van de sector e.d.

 Verzoekt het bestuur van de vereniging binnen een een jaar na de realisatie van de fusie met de CG-raad in samenwerking met de leden een voorstel te doen tot aanpassing van de statuten (artikelen 2 en 3) in bovengenoemde zin opdat de leden van de vereniging die het betreft zich meer herkennen in de doelstellingen van Ieder-In.

Namens de algemene vergadering van KansPlus,
Voor deze, Mr. Rein Baneke, voorzitter

 

Motie II KansPlus ten behoeve van de Algemene Vergadering van de vereniging Platform VG/Fusievereniging CG-VG op 27 november 2013 te UtrechtDe Algemene Vergadering van de fusievereniging CG-VG, bijeen op 27 november 2013 om te besluiten tot een fusie met de CG-raad.Gehoord de toelichting van het bestuur en de statuten van de fusievereniging,

Gelet op de getalsmatige verhoudingen tussen de leden die in de nieuwe vereniging deelnemen vanuit het voormalige platform VG en de leden die voortkomen uit de voormalige CG-raad, te weten 16 landelijke leden en 8 decentrale leden versus ca 200 leden.

Gehoord de uiteenzetting van beoogde bestuurders van Ieder-In op 2 oktober jl. dat binnen de nieuwe vereniging niet zozeer op doelgroepen beleid zal worden ontwikkeld maar op thema’s en onderwerpen.

Beducht niettemin dat de specifieke belangen van de personen met een verstandelijke beperkingen ook in een themagerichte beleidsontwikkeling onvoldoende tot hun recht zullen komen,

Verzoekt het bestuur van de vereniging voor 1 september 2014 een voorstel te doen aan de Algemene vergadering waarin wordt aangegeven op welke wijze de leden die de belangen behartigen van mensen met een specifieke beperking (waaronder de verstandelijke beperking) een beslissende invloed kunnen uitoefenen op het beleid ter zake en de standpunten die daarmee gemoeid gaan.

Namens de algemene vergadering van KansPlus,

Voor deze, Mr. Rein Baneke, voorzitter

Moties inzake fusie Platform VG en de CG-Raad