Brief cliëntenorganisaties betreffende wetsvoorstel kwaliteit klachten en geschillen zorg

Al zes jaar lang zijn wettelijke regelingen rond kwaliteit, klachten en geschillen bevroren. En nog langer zijn er lacunes in het klachtrecht. De gezamenlijke cliëntenorganisaties dringen er bij de Eerste Kamer op aan het wetsvoorstel kwaliteit, klachten en geschillen zorg (KKGz) zo snel mogelijk in te voeren. Met aanpassingen.

Klagen is lastig voor cliënten. Het is voor cliënten onduidelijk wat zij van een zorgaanbieder mogen verwachten, waar ze een klacht kunnen indienen en hoe deze wordt afgehandeld. Al in 2006 gaf de Staat van de Gezondheidszorg aan dat de rechtspositie van de klager slecht was. Sinds de start in 2007 van wat nu het wetsvoorstel kwaliteit, klachten en geschillen zorg is, zijn de regelingen op deze terreinen bevroren, en de lacunes in een samenhangende en patiëntgerichte klachtrecht niet gedicht. Sinds die tijd wachten cliënten die een klacht indienen op verbetering van hun rechtspositie. De gezamenlijke cliëntenorganisaties  willen dan ook dat het nieuwe wetsvoorstel kwaliteit, klachten en geschillen zorg (KKGz) snel wordt ingevoerd. Met de nodige aanpassingen.

Wetsvoorstel kent nog teveel tekortkomingen
De cliëntenorganisaties vinden dat er nogal wat schort aan het wetsvoorstel, zo verwoorden zij in een gezamenlijke brief aan de vaste kamercommissie van VWS. Er is geen laagdrempelig en bindend besluit bij geschillen in de zorg. Onduidelijk is of het huidige wetsvoorstel KKGz in lijn is met de bepalingen uit het VN-verdrag voor mensen met een handicap. En de rol va de Inspectie voor de Gezondheidszorg is niet helder geformuleerd. Anders dan in eerdere versie van het wetsvoorstel, ontbreekt het uitgangspunt van recht van cliënt bij klagen. Dit werkt ten nadele van de individuele afdwingbaarheid van de rechten en de duidelijkheid voor de cliënt en diens naaste. Onduidelijk is ook de reikwijdte van de wet richting Wmo, AWBZ, ZVW en aanpalende wetgeving. De cliëntenorganisatie willen dat het recht op klagen moet voor alle vormen van zorg en ondersteuning gelijk zijn. In het belang van de samenhang in de zorg en het welzijn waarmee de cliënt in zijn leven te maken heeft, moet het recht op klachten en niet versnipperd zijn op basis van de wijze van financiering.

Duidelijke klachtprocedure
De cliënt moet kunnen vertrouwen op een duidelijke aan regels gebonden klachtprocedure, waarin staat opgenomen wat verwacht mag worden van de zorglevering, waar en hoe je een klacht kan indienen, de procedure voor behandeling van de klacht, de toeleiding naar een bevredigende oplossing voor de cliënt dan wel een geschilprocedure bij een onafhankelijke, door overheidswege erkende geschilleninstantie.

De brief met de uitwerking van het standpunt van de gezamenlijke cliëntenorganisaties, is in behandeling genomen door de vaste kamercommissie van VWS.
Brief wetsvoorstel kwaliteit klachten en geschillen zorg EK

Bron: het LSR