Handreiking cliëntondersteuning voor gemeenten

Het Transitiebureau Wmo van VWS-VNG heeft een handreiking laten opstellen voor gemeenten over de transitie van de cliëntondersteuning. Deel 1 van de handreiking gaat over de ontwikkeling van beleid rond cliëntondersteuning voor alle doelgroepen, op basis van de eisen uit de nieuwe Wmo. Deel 2 gaat specifiek over de transitie van de cliëntondersteuning voor mensen met een handicap (de MEE-doelgroep).

VWS, VNG en MEE Nederland hebben op 25 februari jl. 2014 bestuurlijke afspraken gemaakt over een zorgvuldige transitie van de cliëntondersteuning voor mensen met een handicap. Op basis daarvan maken gemeenten en MEE-organisaties uiterlijk 1 mei 2014 afspraken over de continuïteit van de cliëntondersteuning voor deze doelgroep en over het vermijden van frictiekosten. De handreiking is een hulpmiddel voor het realiseren van de afspraken tussen gemeenten en MEE-organisaties.
handreiking clientondersteuning 6

Je gezondheid is goud waard: resultaten van het GOUD onderzoek

Het betreft de resultaten van het GOUD-onderzoek: Gezond Ouder voor mensen met een vesrtandelijke beperking. Het betreft een onderzoek in drie zorginstellingen: Ipse de bruggen, Abrona en Amarant. In 2014 worden proef-zorgverbeteringsprojecten voorbereid op het gebied van slikstoornissen, slaapstoornissen en medicatiereviews en verminderen van antipsychoticagebruik.
GOUD resultaten onderzoek – internet

Meer meedoen voor cliëntenraden: evaluatieinstrument, checklist en 10 gouden regels

Onderzoek verricht naar medezeggenschap van cliënten in de gehandicaptenzorg (19-02-2014)

In het project ‘Méér meedoen!’ hebben het Gouverneur Kremers Centrum van het Maastricht Universitair Medisch Centrum+ en Koraal Groep de medezeggenschap van cliënten geëvalueerd. Het onderzoek was gericht op het overleg in en met cliëntenraden bij Koraal Groep en heeft drie praktische instrumenten opgeleverd waarmee cliëntenraden hun werkwijze en inbreng kunnen verbeteren.

Het samenwerkingsproject werd in 2011 gestart onder de naam ‘Empowerment en cliëntparticipatie m.b.t. beleid door en voor cliënten met een verstandelijke beperking’. Deze titel werd door cliënten omgedoopt tot ‘Méér meedoen!’. Het project heeft wetenschappelijk onderbouwde kennis opgeleverd over de ervaringen van cliënten zelf met medezeggenschap, over verbetering van medezeggenschap in cliëntenraden in de gehandicaptenzorg, en over manieren om methoden van medezeggenschap vanuit de ogen van de doelgroep te vergroten. Naast het eindrapport zijn drie praktische instrumenten ontwikkeld waarmee cliëntenraden hun werkwijze en inbreng kunnen verbeteren. Het betreft een evaluatie-instrument betreffende het functioneren van cliëntenraden, een checklist voor cliëntenraden met verbeter- en actiepunten en een richtlijn voor managers om optimaal profijt te trekken uit de adviezen van cliëntenraden. Het project werd gefinancierd door ZonMw en het VSB-fonds.

Zorginstellingen zijn wettelijk verplicht om een cliëntenraad in te stellen. De cliëntenraad vormt het wettelijk kader waarbinnen de medezeggenschap voor en door cliënten vorm krijgt. Medezeggenschap is belangrijk, vooral wanneer het gaat om onderwerpen die van direct belang zijn voor het dagelijks leven van cliënten. De cliëntenraden binnen instellingen die ondersteuning bieden aan mensen met een verstandelijke of meervoudige beperking, hebben een eigen dynamiek en kleuring vanwege de mogelijkheden en beperkingen van de doelgroep.

De volgende praktische tools zijn  te raadplegen:
Hoe gaat het in de cliëntenraad? Een evaluatie instrument betreffende het functioneren van cliëntenraden.
Kunnen we als cliëntenraad nog beter meedoen? Een checklist voor cliëntenraden met verbeter- en actiepunten.
Van medezeggenschap naar beleid. 10 gouden regels om optimaal profijt te trekken uit de adviezen van de cliëntenraad.

Het Gouverneur Kremers Centrum is een kenniscentrum voor onderzoek naar de zorg aan mensen met een verstandelijke handicap. Het doel van het GKC is het bevorderen, initiëren, uitvoeren en implementeren van onderzoek en onderwijs op het gebied van verstandelijke handicap ten einde de kwaliteit van bestaan van mensen met een verstandelijke handicap te bevorderen.

Wet langdurige zorg: een eerste overzicht van de gevolgen

Staatssecretaris Van Rijn (VWS) heeft de Wet langdurige zorg (Wlz) op 10 maart naar de Tweede Kamer gestuurd. De Wlz gaat de AWBZ vervangen en is bedoeld voor de meest kwetsbare mensen die permanent zorg nodig hebben. Het is de bedoeling dat de wet per 1 januari 2015 van kracht wordt. Een eerste reactie van Ieder(in)  en een eerste reactie van de VGN  uitleg over de belangrijkste punten uit de wet.
https://iederin.nl/nieuws/17029/wet-langdurige-zorg—een-eerste-overzicht-van-de-gevolgen/

http://www.vgn.nl/artikel/20058

Nieuwe Handreikingen ‘De cliëntenraad en reorganisatie” in eenvoudige taal en met picto’s’

Door het overheidsbeleid en de transitie AWBZ naar de WMO gaan veel zorgorganisaties reorganiseren. Cliëntenraden praten mee over reorganisaties en hebben op diverse momenten adviesrecht. Lees meer over de cliëntenraad en reorganisaties door op onderstaande links te klikken.
handreikingreorganiatie_eenvoudig_def
handreiking reorganiatie_eenvoudig_illustraties_def

Ieder(in) handreiking ‘Inspreken na de gemeenteraadsverkiezingen’

De Ieder(in)-notitie ‘Inspreken na de gemeenteraadsverkiezingen’ helpt lokale belangenbehartigers op een goede manier en met de juiste timing het gesprek aan te gaan met de nieuwe gemeenteraad en wethouder(s). Dat is belangrijker dan ooit want de gemeenten krijgen veel nieuwe taken: zorg, werk, jeugd. Pak het goed aan en zorg dat de belangen en wensen van mensen met een beperking maximaal onder de aandacht zijn bij het nieuwe lokale bestuur. 
https://iederin.nl/nieuws/17023/ieder-in–handreiking–inspreken-na-de-gemeenteraadsverkiezingen/