Storm van vragen verwacht na brief van VWS over overgang naar WMO en zorgverzekeringswet

Zorgvisie bericht dat er een storm van vragen wordt verwacht nadat op 1 juli alle cliënten die van de AWBZ overgaan naar de nieuwe Wmo of de Zorgverzekeringswet een brief ontvangen van het ministerie van VWS. In deze brief staat dat alle zorggegevens overgedragen worden van het zorgkantoor naar de gemeente of de zorgverzekeraar. VWS beschrijft ook de mogelijkheid om tegen deze gegevensoverdracht bezwaar te maken. Het zorgveld bereidt zich voor op een storm van vragen over deze brief. Het gaat om ongeveer 800.000 cliënten.
http://www.zorgvisie.nl/Kwaliteit/Nieuws/2014/4/Storm-van-vragen-verwacht-na-massabrief-VWS-1509331W/

Cursus Netwerk Rondom: Werken met het zorgtestament

De cursus “Werken met het ZorgTestament” is er voor iedereen die de zorg van haar of zijn verstandelijk gehandicapte kind voor de toekomst wil waarborgen. Tijdens deze cursus leert u wat het belang is van een goed ZorgTestament, waar u op moet letten en hoe u dit maakt. De cursus is voor iedereen die gebruik wil maken van de diensten van Netwerk Rondom. Deelnemers van Netwerk Rondom krijgen korting.
Werken met het ZorgTestament – start cursus mei 2014

Persbericht Rondom en Osani

Nieuwe tijden vragen om nieuwe oplossingen. Deze uitdaging prikkelde de besturen van Netwerk Rondom en OSANI, om te onderzoeken of beide organisaties beter naast elkaar of als één organisatie konden optreden, gegeven de overeenkomst tussen hun beider missie (*.
Het persbericht inzake Netwerk Rondom en Osani

Zorginstelling moet kosten gedwongen verhuizing vergoeden

Sinds november 2013 heeft Ieder(in) een meldpunt waar cliënten, familieleden van cliënten en cliëntenraden kunnen ervaringen melden met reorganisaties van instellingen of gedwongen verhuizingen. Een van de vragen die bij het meldpunt naar boven komt is: wie betaalt  de kosten voor een gedwongen verhuizing? Deze vraag hebben wij voorgelegd aan het Zorginstituut (voorheen CVZ). Het Zorginstituut stelt nu dat de zorginstelling deze kosten moet vergoeden
https://iederin.nl/nieuws/17111/zorginstelling-moet-kosten-gedwongen-verhuizing-vergoeden/

Themabijeenkomst KansPlus: ‘Aandacht, ondersteuning en zorg voor mensen met een verstandelijke beperking: in gesprek over samenlevingsvraagstukken en (informele) zorg in het kader van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning

Themabijeenkomst KansPlus:‘Aandacht, ondersteuning en zorg voor mensen met een verstandelijke beperking: in gesprek over samenlevingsvraagstukken en (informele) zorg  in het kader van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning’

Gastspreker is Femmianne Bredewold met een inleiding over zorgnetwerken en lokale samenwerking.

 

Femmianne Bredewold is onderzoeker bij het Centrum voor Samenlevingsvraagstukken in Zwolle en schrijver van het proefschrift ‘Lof der oppervlakkigheid’. Zij deed onderzoek naar contacten tussen burgers met een verstandelijke beperking en burgers zonder beperkingen in de samenleving. Ontstaan er duurzame hulp en zorgnetwerken tussen burgers met en zonder beperkingen in de samenleving die geen familiale of beroepsmatige band met elkaar hebben zoals de WMO en de vermaatschappelijking van de zorg beogen?
Aanmeldformulier KansPlus Themabijeenkomst Samenlevingsvraagstukken en informele zorg
Uitnodiging-themaochtend-Kansplus-24-mei-20141
Programma KansPlus Themaochtend Samenlevingsvraagstukken en infomele zorg 24 mei

In memoriam Jaap Boerema

  In memoriam

 Op 1 april 2014 is overleden de heer Jaap Boerema.
Jaap Boerema is gedurende vele jaren landelijk bestuurder geweest van de VOGG, een van de rechtsvoorgangers van KansPlus. Hij was ook actief als bestuurder van de toenmalige Federatie van Ouderverenigingen. In de algemene ledenvergadering van november 2004 werd afscheid van Jaap Boerema genomen als bestuurder van de VOGG en werd hem door de toenmalig voorzitter de oorkonde en speld van verdienste van VOGG uitgereikt.

De heer Jaap Boerema met zijn achtergrond vanuit de onderwijswereld, met zijn ervaring als lid van de Provinciale Staten in Drenthe, met zijn doorwrochte visie op  de zorg -en dienstverlening , met zijn verbale talent en bovenal zijn passie voor en betrokkenheid op mensen met een verstandelijke beperking, heeft op niet mis te verstane wijze zijn stempel gedrukt op de zorg -en dienstverlening. Met name heeft hij zich sterk gemaakt voor de versterking van de positie van mensen met een verstandelijke handicap en hun familie en het belang onderstreept van de ervaringsdeskundigheid. Het thema kwaliteit had van oudsher zijn bijzondere aandacht, een onderwerp dat sindsdien alleen maar aan belang heeft gewonnen.

Trends wist Jaap Boerema zeer vroegtijdig te onderkennen, zo heeft hij zich al in de jaren 90 beijverd, samen met een naar hem genoemde en onder zijn voorzitterschap functionerende commissie, om als cliëntenbeweging in te spelen op wat we nu noemen de decentralisatieprocessen.Hij pleitte voor bundeling van cliëntenorganisaties zonder het specifieke karakter van de zorg aan mensen met een verstandelijke handicap teloor te laten gaan Extra aandacht voor lokale en regionale samenhang en ondersteuning van organisaties die opkomen voor mensen met een verstandelijke beperking waren hem uit het hart gegrepen. Dat deskundigheidsbevordering als vanzelfsprekend daarbij paste, behoefde wat hem betreft als rechtgeaard onderwijsman geen betoog.

Dat de heer Jaap Boerema de zorg en dienstverlening na zijn gedwongen terugtreden in 1994 uit het landelijke, politiek- bestuurlijke veld vanwege ziekte, met veel interesse en gedrevenheid bleef volgen, mag blijken uit zijn niet aflatende ijver om het belang van de zorg en het beleid voor ouder wordende mensen met een verstandelijke beperking voor het voetlicht te brengen. Hij was in dat verband tot voor niet al te lang geleden een graag geziene spreker.

Hij wist door zijn innemende persoonlijkheid en zijn veelal met humor doorspekte opmerkingen andersdenkenden vaak voor zijn ideeën te winnen. Een veel gehoorde opmerking die hij graag bezigde  en die hem in zekere zin ook typeerde was “Hol de kop d’r veur”

Jaap Boerema, niet alleen een visionair en gedreven bestuurder, ook een zeer aimabel en charismatisch persoon die de sector niet licht zal vergeten.

Het landelijk bestuur van KansPlus spreekt graag haar bijzondere erkentelijkheid uit voor de vele inspanningen die de heer Jaap Boerema zich heeft getroost en denkt met veel respect  aan hem terug.

Zijn vrouw en allen die hem nabij stonden wensen wij alle sterkte.

Namens het landelijk bestuur van KansPlus,
Jo Terlouw, directeur KansPlus

Bericht van overlijden van Jaap Boerema
In memoriam

23 april: Uitnodiging bijeenkomst Dementietafels in Vugt

Ervaringen en kennis delen rondom verstandelijke beperking en dementie

Zorgorganisatie Cello en netwerkorganisatie Ieder(in) organiseren woensdag 23 april 2014 voor de eerste maal de ‘Dementietafel’ in Vught. Een bijeenkomst bedoeld voor familieleden, mantelzorgers en professionele hulpverleners van mensen met een verstandelijk beperking die dementie hebben of eerste signalen vertonen. De Dementietafel stelt hen in de gelegenheid om ervaringen en kennis uit te wisselen over de zorg en ondersteuning. Dit in een ontspannen en open sfeer, zodat het prettig is om elkaar vaker op deze manier te ontmoeten. Uiteindelijk wil de Dementietafel ervoor zorgen dat de zorg en ondersteuning verbetert en daarmee de kwaliteit van leven voor mensen met een verstandelijke beperking en dementie.

 

9 april: thema-avond Bossche Ommelanden ‘Wat komt er op ons af’

Uitnodiging voor thema-avond “Wat komt er op ons af”.

Zoals in de uitnodiging vermeld zal Dorien Kloosterman op deze avond uitleg geven over de stand van zaken van dit moment wat betreft de gevolgen van het regeerakkoord over de langdurige zorg en wat de gevolgen zijn van regeerakkoor voor het inkomen van mensen met een beperking. 

Voor zowel leden als anderen belangstellenden geldt dat zij de thema-avond kunnen bezoeken. Vooraf is er een ledenvergadering waarvoor alleen deelname door leden van  KansPlus Bossche Ommelanden.

Staatssecretaris Van Rijn: cliënt centraal in transitie langdurige zorg

Van Rijn: ‘Met deze afspraken zorgen we met zijn allen er voor dat cliënten in 2014 en 2015 zo goed mogelijk worden begeleid bij de veranderingen in zorg en ondersteuning’.

Staatssecretaris Martin van Rijn heeft afspraken gemaakt met veldpartijen* en gemeenten over een zorgvuldige invoering van de zorg en ondersteuning in de nieuwe situatie vanaf 2015. Dit meldt Van Rijn vandaag in een brief aan de Tweede Kamer. Met deze afspraken zetten partijen zich in om de veranderingen in de langdurige zorg zorgvuldig te laten verlopen voor cliënten.

Vanaf 1 januari 2015 worden zorgverzekeraars en gemeenten verantwoordelijk voor zorg en ondersteuning thuis. De 24-uurszorg in instellingen blijft een verantwoordelijkheid van het Rijk onder de Wet langdurige zorg.

Continuïteit van zorg en ondersteuning

Mensen die nu zorg uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) krijgen, houden in 2015 recht op wijkverpleegkundige zorg, begeleiding en dagbesteding, tenzij hun indicatie in dat jaar afloopt. Alle cliënten worden rond de zomer 2014 geïnformeerd over (eventuele) wijzigingen in hun zorgsituatie. Gemeenten en zorgverzekeraars krijgen hiertoe tijdig de cliëntgegevens overgedragen.

Communicatie richting burgers

De partijen spreken af om cliënten tijdig en gedegen te informeren over het proces van transitie: Er komt een helpdesk voor cliënten. Mensen kunnen hier terecht met al hun vragen over de veranderingen in de langdurige zorg. Deze zal nog voor de zomer 2014 starten.

Er wordt een cliëntenbrigade ingesteld om te weten hoe individuele cliënten de transitie ervaren. Cliënten kunnen dan zelf hun ervaringen kenbaar maken. In overleg met cliëntenorganisaties wordt een team samengesteld van diverse cliënten. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) start na de zomer een landelijke publiekscampagne om alle burgers te informeren over de veranderingen in de langdurige zorg.

Uitwerking transitie regionaal

Partijen hebben afgesproken om de transitie op regionaal niveau uit te werken en te volgen. Er wordt aangesloten bij bestaande regio’s van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Partijen praten daar over de continuïteit van zorg en ondersteuning, over vastgoed en over de gevolgen voor de arbeidsmarkt. De voortgang van de transitie wordt via deze overleggen gemonitord.

*Betrokken partijen: Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie, Ieder(in), Landelijk platform GGZ, Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland, Branchebelang Thuiszorg Nederland, ActiZ, Federatie Opvang, GGZ Nederland, Vereniging Gehandicapten Nederland, Vereniging Nederlandse Gemeenten en Zorgverzekeraars Nederland.

Op www.hervorminglangdurigezorg.nl heeft In voor zorg! alle informatie over de transitie gebundeld.