In memoriam Jaap Boerema

  In memoriam

 Op 1 april 2014 is overleden de heer Jaap Boerema.
Jaap Boerema is gedurende vele jaren landelijk bestuurder geweest van de VOGG, een van de rechtsvoorgangers van KansPlus. Hij was ook actief als bestuurder van de toenmalige Federatie van Ouderverenigingen. In de algemene ledenvergadering van november 2004 werd afscheid van Jaap Boerema genomen als bestuurder van de VOGG en werd hem door de toenmalig voorzitter de oorkonde en speld van verdienste van VOGG uitgereikt.

De heer Jaap Boerema met zijn achtergrond vanuit de onderwijswereld, met zijn ervaring als lid van de Provinciale Staten in Drenthe, met zijn doorwrochte visie op  de zorg -en dienstverlening , met zijn verbale talent en bovenal zijn passie voor en betrokkenheid op mensen met een verstandelijke beperking, heeft op niet mis te verstane wijze zijn stempel gedrukt op de zorg -en dienstverlening. Met name heeft hij zich sterk gemaakt voor de versterking van de positie van mensen met een verstandelijke handicap en hun familie en het belang onderstreept van de ervaringsdeskundigheid. Het thema kwaliteit had van oudsher zijn bijzondere aandacht, een onderwerp dat sindsdien alleen maar aan belang heeft gewonnen.

Trends wist Jaap Boerema zeer vroegtijdig te onderkennen, zo heeft hij zich al in de jaren 90 beijverd, samen met een naar hem genoemde en onder zijn voorzitterschap functionerende commissie, om als cliëntenbeweging in te spelen op wat we nu noemen de decentralisatieprocessen.Hij pleitte voor bundeling van cliëntenorganisaties zonder het specifieke karakter van de zorg aan mensen met een verstandelijke handicap teloor te laten gaan Extra aandacht voor lokale en regionale samenhang en ondersteuning van organisaties die opkomen voor mensen met een verstandelijke beperking waren hem uit het hart gegrepen. Dat deskundigheidsbevordering als vanzelfsprekend daarbij paste, behoefde wat hem betreft als rechtgeaard onderwijsman geen betoog.

Dat de heer Jaap Boerema de zorg en dienstverlening na zijn gedwongen terugtreden in 1994 uit het landelijke, politiek- bestuurlijke veld vanwege ziekte, met veel interesse en gedrevenheid bleef volgen, mag blijken uit zijn niet aflatende ijver om het belang van de zorg en het beleid voor ouder wordende mensen met een verstandelijke beperking voor het voetlicht te brengen. Hij was in dat verband tot voor niet al te lang geleden een graag geziene spreker.

Hij wist door zijn innemende persoonlijkheid en zijn veelal met humor doorspekte opmerkingen andersdenkenden vaak voor zijn ideeën te winnen. Een veel gehoorde opmerking die hij graag bezigde  en die hem in zekere zin ook typeerde was “Hol de kop d’r veur”

Jaap Boerema, niet alleen een visionair en gedreven bestuurder, ook een zeer aimabel en charismatisch persoon die de sector niet licht zal vergeten.

Het landelijk bestuur van KansPlus spreekt graag haar bijzondere erkentelijkheid uit voor de vele inspanningen die de heer Jaap Boerema zich heeft getroost en denkt met veel respect  aan hem terug.

Zijn vrouw en allen die hem nabij stonden wensen wij alle sterkte.

Namens het landelijk bestuur van KansPlus,
Jo Terlouw, directeur KansPlus

Bericht van overlijden van Jaap Boerema
In memoriam