Nieuw: Verenigingstijdschrift KansPlus ‘PlusPunt’ online

KansPlus/VraagRaak geeft sinds 2014 haar verenigingstijdschrift  ‘PlusPunt’ ook digitaal uit. In het tijdschrift vindt u ook ZEG’s. Hierin staat toegankelijke informatie over de medezeggenschap en cliëntenraden. In de PlusPunten nr.33 en nr.34  bevindt zich ook een katern van de ledengroepen Drenthe en Bossche Ommelanden.
Door op onderstaande links te klikken kunt u beide nummers lezen. KansPlus streeft ernaar om al haar ledengroepen via een katern de mogelijkheid te bieden lokaal nieuws te delen. Heeft u interesse ? Neem dan contact op met Jo Terlouw, 0302363744
U kunt zich aanmelden voor de digitale PlusPunt op de homepage www.kansplus.nlhttp://issuu.com/kansplus/docs/pluspunt034juli2014
http://issuu.com/kansplus/docs/pluspunt033maart2014
http://issuu.com/stichtingmeo/docs/kansplus-drenthe-zomer-2014
http://issuu.com/stichtingmeo/docs/kansplus-bossche-ommelanden-katern2

 

Update handreiking Jeugd met een beperking beschikbaar

De brochure ‘Kinderen en jongeren met een beperking; van AWBZ naar Jeugdwet’ geeft een antwoord op de vraag welke kinderen en jongeren straks een beroep kunnen doen op de Jeugdwet en welke soort ondersteuning en zorg ze daarbij kunnen vragen van de gemeente. Er is nu een update beschikbaar, vooral het nieuwe schema met de verdeling jeugdwet/Wlz/Zvw is hierin van belang.
http://www.vgn.nl/artikel/21017

Poster Toolkit Ouderen inspirerend voor andere onderzoekers

De VGN heeft op het internationale onderzoekscongres van de IASSIDD in Wenen een posterpresentatie gegeven over de Toolkit Ouderen. Deze toolkit maakt kennis over ouderen met een verstandelijke beperking toegankelijk voor professionals en beleidsmedewerkers van gemeenten en organisaties in zorg en welzijn. KansPlus  heeft bijgedragen aan de toolkit met films, een handreiking en wegwijzers.
Zie:
http://www.kansplus.nl/over-kansplus/het-project-kwaliteit-van-leven-kent-geen-leeftijd-en-beperking/
http://www.vgn.nl/artikel/16036
http://www.vgn.nl/artikel/21025

 

Cliënten willen geen nieuwe vormen van afhankelijkheid

AVI-onderzoek naar decentralisatie zorg: 

Cliënten willen geen nieuwe vormen van afhankelijkheid

 Veel mensen met een beperking of psychische problemen krijgen vanaf 1 januari 2015 begeleiding via hun gemeente en niet langer uit de AWBZ. Ook mensen die nu begeleid wonen in een RIBW, kunnen straks terecht bij hun gemeente voor begeleiding. Aan 240 cliënten, familieleden en mantelzorgers is gevraagd hoe ze tegen deze veranderingen aankijken. De meeste ondervraagden geven aan dat ze nu vaak goede oplossingen hebben gevonden voor hun problemen. En ze zijn bang dat deze oplossingen zullen worden verstoord door de komende veranderingen. Bijvoorbeeld doordat ze een groter beroep moeten doen op vrijwilligers of mantelzorgers

Uit het onderzoek van negen cliëntenorganisaties blijkt dat veel mensen tot nu toe algemene informatie van hun gemeente hebben ontvangen over de decentralisatie. Ze hebben daardoor nog geen beeld hoe de veranderingen voor henzelf gaan uitpakken. Bijna iedereen maakt zich zorgen over de continuïteit en kwaliteit van de ondersteuning die ze straks via de gemeenten krijgen.

Mantelzorg

Veel ondervraagden geven aan dat de ondersteuning die ze nu krijgen een wankel evenwicht is van professionele zorg, mantelzorg en hulp van vrijwilligers. Ze zijn bang dat dit evenwicht door de decentralisatie wordt verstoord. Bijvoorbeeld doordat er een groter beroep op mantelzorgers en vrijwilligers moet worden gedaan. Veel mantelzorgers zijn al zwaar belast.
De ondervraagden waarderen de zorg die zij momenteel vanuit uit de AWBZ krijgen over het algemeen heel positief. Zij vinden hun professionele, vertrouwde begeleiding onmisbaar. Die stelt hen in staat om zo zelfstandig mogelijk te functioneren.
Veel ondervraagden plaatsen kanttekeningen bij een grotere inzet van vrijwilligers. Zij vragen zich af of een langdurige inzet van vrijwilligers mogelijk is. En ze willen dat er goed wordt nagedacht over wat er van vrijwilligers kan worden gevraagd. Cliënten en hun familie vrezen bovendien dat ze afhankelijk worden van de welwillendheid van anderen. Zeker voor mensen die levenslang van zorg afhankelijk zijn, is dit een angst. Een beperkte bijdrage van vrijwilligers acht men zinvol, maar onder voorwaarden en met duidelijke grenzen.

Dagbesteding

Een opvallende uitkomst van het onderzoek is het grote belang dat cliënten, familieleden en mantelzorgers hechten aan dagbesteding, zowel in de groep als individueel. Dagbesteding houdt mensen op de rails, helpt bij het (weer) ontwikkelen van vaardigheden en ontlast mantelzorgers. De geïnterviewden vinden dat gespecialiseerde vormen van dagbesteding nodig blijven en dat gemeenten dus niet zomaar verschillende vormen van dagbesteding zouden moeten samenvoegen.
Bij de ondervraagden leeft ook de vrees dat de individuele begeleiding straks opgaat in een collectieve voorziening. Voor mensen met een verstandelijke beperking en mensen met psychische problemen is deze begeleiding vaak essentieel om in het dagelijks leven te kunnen functioneren en terugval te voorkomen.

Aanbevelingen

De cliëntenorganisaties doen op grond van de uitkomsten aanbevelingen aan de landelijke politiek, gemeenten en lokale belangenbehartigers.

  • Cliënten moeten zo snel mogelijk concrete informatie krijgen over wat de decentralisatie voor hen betekent en welke procedures zullen worden gebruikt bij het beoordelen van de zorgvraag en het toekennen van zorg.
  • Bij dagbesteding moet steeds individueel worden bepaald of ‘doelgroepspecifieke’ dagbesteding nodig is. Ook moet professionele, individuele begeleiding mogelijk blijven naast de gewone dagbesteding. Verder vinden de organisaties dat de mogelijkheden moeten worden verruimd voor begeleid wonen in de eigen omgeving.
  • De organisaties bepleiten dat vrijwilligers altijd worden gekoppeld aan beroepskrachten en dat vrijwilligers dus ook werken onder verantwoordelijkheid van een beroepskracht.

‘Aandacht voor iedereen’

Aan het onderzoek hebben 240 cliënten, familieleden en mantelzorgers uit twaalf gemeenten meegedaan. Het onderzoek is onderdeel van het programma Aandacht voor iedereen (AVI).

Dit programma is opgezet om leden van Wmo-raden en belangenbehartigers te informeren over de decentralisatie en hen te adviseren over hun rol daarbij. De negen betrokken organisaties zijn: CSO, Ieder(in), Koepel Wmo-raden, LPGGz, Mezzo, NPCF, Oogvereniging, Per Saldo, en Zorgbelang Nederland. Het programma Aandacht voor iedereen wordt gefinancierd door het ministerie van VWS.

Verder lezen

 

Kinderombudsman bezorgd over zorg kinderen met verstandelijke beperking

Kinderombudsman Marc Dullaert maakt zich grote zorgen over de zorg aan licht verstandelijk beperkte kinderen door gemeenten, na de decentralisatie in 2015. Dullaert vraagt zich af hoe de gemeenten goede zorg kunnen leveren als ze niet weten waar de risicogroep zich bevindt. “Gemeenten kennen de licht verstandelijk gehandicapten nauwelijks. Ze weten niet hoeveel het er zijn en waar ze wonen”, aldus Dullaert vanavond in Altijd Wat.

Daarnaast constateert de kinderombudsman dat gemeenten te weinig zorg hebben ingekocht bij landelijke instellingen waardoor de continuïteit van de zorg onder druk staat. Ook is Dullaert verontrust over de groep kinderen die na hun 18e zelfstandig worden en buiten het zorgtoezicht vallen. Dullaert pleitte al eerder bij de staatssecretaris voor een veiligheidscheck tijdens het zeventiende levensjaar. Mocht blijken dat de zelfredzaamheid onvoldoende is dan kan er een mentor worden aangewezen.

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten laat weten dat gemeenten op de hoogte zijn van het feit dat het herkennen van de groep LVB een probleem is. VNG is samen met Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland op zoek naar de mogelijkheden voor goede ondersteuning door gemeenten.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antwoorden kamervragen over inkoopbeleid zorgkantoren

Een goed meerjarig inkoopbeleid kan zeker een bijdrage leveren om te voorkomen dat nieuwbouwprojecten leegstaan vanwege onzekerheid over de inkoop van deze capaciteit door het zorgkantoor, aldus staatssecretaris Van Rijn (VWS). Hij antwoordde vorige week op de kamervragen die Otwin van Dijk (PvdA) in maart stelde over het leegstaan van een nieuwbouwlocatie voor kinderen met een verstandelijke beperking in Hengelo en het inkoopbeleid van een zorgkantoor.

Het gaat om een acht jongeren  met een verstandelijke beperking waarvan de verhuizing naar een nieuwbouwlocatie van JP van den Bent Stichting  Hengelo in 2013 werd afgeblazen. De afwijzing had te maken met het inkoopbeleid van zorgkantoren. Het zorgkantoor zag geen ruimte om te kunnen garanderen dat het in 2014 of 2015 deze locatie zou contracteren. De partijen zijn intussen tot een oplossing gekomen en de jongeren krijgen nu zorg via een volledig pakket thuis (vpt).

http://www.vgn.nl/artikel/20974

 

Dinsdag 15 juli uitzending Altijd Wat: Kinderombudsman trekt aan de bel over zorg voor kinderen met een verstandelijk beperking

Altijd Wat

Dinsdag 15 juli

21.10 uur, Nederland 2

 “Gemeenten kennen de risicogroep nauwelijks”

Kinderombudsman trekt aan de bel over zorg voor kinderen met verstandelijke beperking

Kinderombudsman Marc Dullaert maakt zich grote zorgen over de zorg aan licht verstandelijk beperkte kinderen door gemeenten, na de decentralisatie in 2015.  Dullaert vraagt zich in het NCRV-programma Altijd Wat af hoe de gemeenten goede zorg kunnen leveren als ze niet weten waar de risicogroep zich bevindt. “Gemeenten kennen de licht verstandelijk gehandicapten nauwelijks. Ze weten niet hoeveel het er zijn en waar ze wonen”, aldus Dullaert in Altijd Wat.

Daarnaast constateert de kinderombudsman  dat gemeenten te weinig zorg hebben ingekocht bij landelijke instellingen waardoor de continuïteit van de zorg onder druk staat. Ook is Dullaert verontrust over de groep kinderen die na hun 18e zelfstandig worden en buiten het zorgtoezicht vallen. Dullaert pleitte al eerder bij de staatssecretaris voor een veiligheidscheck tijdens het zeventiende levensjaar. Mocht blijken dat de zelfredzaamheid onvoldoende is dan kan er een mentor worden aangewezen.

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten laat weten dat gemeenten op de hoogte zijn van het feit dat het herkennen van de groep LVB een probleem is. VNG is samen met Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland op zoek naar de mogelijkheden voor goede ondersteuning door gemeenten.

Staatssecretaris moet goede cliëntondersteuning nu echt garanderen

Gemeenten zijn vanaf 1 januari verplicht om onafhankelijke cliëntondersteuning aan te bieden binnen de nieuwe Wmo. MEE Nederland heeft deze week brandbrieven gestuurd aan de Eerste en Tweede Kamer, omdat veel gemeenten hierover nog geen goede afspraken hebben gemaakt. Ieder(in) vindt dit een belangrijk signaal en doet een dringend beroep op de staatssecretaris om garanties te geven dat onafhankelijke cliëntondersteuning op 1 januari 2015 in alle gemeenten echt is geregeld.
https://iederin.nl/nieuws/17198/staatssecretaris-moet-goede-clientondersteuning-nu-echt-garanderen/