KansPlus in actie op de Zorgmarathon 2014

IMG_5713 IMG_5728 Op vrijdag 25 september nam KansPlus deel aan de zorgmarathon. Ons team telde 9 deelnemers: Chris, Nicole, Xiao Song, Charlotte, Sandra, Andreas, Han, Carla en Dickie. We hebben ons beste beentje voorgezet! Xiao Song, de kleinste man van de zorgmarathon, zoals hij werd genoemd was niet bij te houden! Andreas liep de allerbeste tijden! Zie de foto impressie. IMG_5610 

Start cliëntenprogramma ‘Zorg Verandert’

In het stadhuis van Almere was maandag 22 september de startbijeenkomst van het voorlichtingsprogramma Zorg Verandert. Ieder(in) is penvoerder van het programma, waarin tien cliëntenorganisaties samenwerken. Het doel is om mensen wegwijs te maken in alle veranderingen in de zorg waar zij vanaf 2015 mee te maken krijgen.  Zorg Verandert organiseert in 2014 en 2015 circa 500 bijeenkomsten verspreid in het land. Ook voert het programma een monitor uit naar de effecten van de veranderingen in de langdurige zorg. Het ministerie van VWS ondersteunt het programma.
https://iederin.nl/nieuws/17346/start-clientenprogramma-zorg-verandert-/

Meldactie Zorg naar gemeenten

Heeft u of uw familielid een AWBZ-indicatie en moet u per 1 januari voor ondersteuning aankloppen bij uw gemeente? Dan willen wij – negen cliëntenorganisaties – heel graag weten hoe u daarover tot nu toe bent geïnformeerd. Doe daarom mee aan onze digitale raadpleging. U helpt zo mee om de voorlichting hierover te verbeteren.
https://iederin.nl/nieuws/17324/meldactie–zorg-naar-gemeenten—bent-u-al-geinformeerd-/

Ledengroepen KansPlus spelen flexibel in op nieuwe bekostigingssystematiek

KansPlus heeft in november 2013 een nieuwe bekostigingssystematiek ingevoerd voor haar ledengroepen. Kern van de nieuwe systematiek is dat afhankelijk van de grootte van een ledengroep een zeker basisbedrag beschikbaar is voor instandhouding en dat daarnaast een zogenaamde variabel bedrag kan worden toegekend op basis van een aantal overeengekomen criteria. Het principe van prijs/prestatie ligt hieraan ten grondslag.Ledengroepen KansPlus spelen flexibel in op nieuwe bekostigingssystematiek

 

Brief Belangennetwerk KansPlus aan Vaste Commissie VWS: WLZ in het juiste perspectief!

Belangennetwerk KansPlus heeft een brief aan de Vaste Commissie van VWS geschreven: WLZ in het juiste perspectief!

In het voorjaar van 2014 heeft het kabinet Rutte II het ontwerp van wet Langdurige Zorg  (WLZ) gepresenteerd als vervanger van de AWBZ, althans van die delen van de AWBZ die niet zijn overgenomen door de WMO en de ZVW. Het betreft met name de zorg waarvan het aannemelijk is dat deze levenslang is en bovendien permanent qua toezicht en zorg (24 uur per dag).

De presentatie van de WLZ past in het geheel van wetgeving die er op gericht is de uitdijende kosten van de AWBZ terug te dringen. Door middel van overheveling van grote delen van de AWBZ-zorg naar de WMO, met als steekwoorden participatie van de burgers en mantelzorg, en een kleiner deel naar de ZVW (verzorging en op termijn langer durende psychiatrie) hoopt de regering de zorg dichter bij de gebruikers te brengen via het houderschap van gemeenten en zorgverzekeraars.

De WLZ zelf kent echter ook nog een bezuinigingsdoelstelling van zeker 5% tot 2017. Doelgroepen van deze wet zijn enerzijds ouderen met een intensieve zorgvraag en anderzijds personen met een verstandelijke beperking, een niet aangeboren hersenletsel, met zintuigelijke beperkingen en ernstige fysieke beperkingen.

Het kenmerk van de intensieve zorg voor de laatstgenoemde groepen is dat deze levenslang en levens breed is, dit in tegenstelling tot de meer tijdelijke zorg voor ouderen.

Al vanaf 2009 heeft KansPlus betoogd dat de AWBZ als verstrekkingenwet niet als geheel op de schop hoeft. Terugdringing van bureaucratie-kosten door stroomlijning van intake-procedures, inkoopprocedures en toezicht-procedures zou al veel winst opleveren, zowel voor de cliënt als voor de schatkist. In deze visie is KansPlus gesteund door de Raad van State in hun advies rond de WLZ.

WLZ in het juiste perspectief

Nog enkele cruciale verbeterpunten nodig voor de wlz

In de tweede week van september bespreekt de Tweede Kamer de Wet langdurige zorg (Wlz). Hoewel met de tweede nota van wijziging op die wet een aantal belangrijke verbeterpunten is doorgevoerd achten Ieder(in), CSO, Per Saldo, NPCF, LPGGz en LSR een bijstelling van de wet op een aantal cruciale punten noodzakelijk. Met onderstaande aanpassingen kan de wet aansluiten op de vraag van mensen met een beperking.https://iederin.nl/nieuws/17317/nog-enkele-cruciale-verbeterpunten-nodig-voor-de-wlz/