Brief Belangennetwerk KansPlus aan Vaste Commissie VWS: WLZ in het juiste perspectief!

Belangennetwerk KansPlus heeft een brief aan de Vaste Commissie van VWS geschreven: WLZ in het juiste perspectief!

In het voorjaar van 2014 heeft het kabinet Rutte II het ontwerp van wet Langdurige Zorg  (WLZ) gepresenteerd als vervanger van de AWBZ, althans van die delen van de AWBZ die niet zijn overgenomen door de WMO en de ZVW. Het betreft met name de zorg waarvan het aannemelijk is dat deze levenslang is en bovendien permanent qua toezicht en zorg (24 uur per dag).

De presentatie van de WLZ past in het geheel van wetgeving die er op gericht is de uitdijende kosten van de AWBZ terug te dringen. Door middel van overheveling van grote delen van de AWBZ-zorg naar de WMO, met als steekwoorden participatie van de burgers en mantelzorg, en een kleiner deel naar de ZVW (verzorging en op termijn langer durende psychiatrie) hoopt de regering de zorg dichter bij de gebruikers te brengen via het houderschap van gemeenten en zorgverzekeraars.

De WLZ zelf kent echter ook nog een bezuinigingsdoelstelling van zeker 5% tot 2017. Doelgroepen van deze wet zijn enerzijds ouderen met een intensieve zorgvraag en anderzijds personen met een verstandelijke beperking, een niet aangeboren hersenletsel, met zintuigelijke beperkingen en ernstige fysieke beperkingen.

Het kenmerk van de intensieve zorg voor de laatstgenoemde groepen is dat deze levenslang en levens breed is, dit in tegenstelling tot de meer tijdelijke zorg voor ouderen.

Al vanaf 2009 heeft KansPlus betoogd dat de AWBZ als verstrekkingenwet niet als geheel op de schop hoeft. Terugdringing van bureaucratie-kosten door stroomlijning van intake-procedures, inkoopprocedures en toezicht-procedures zou al veel winst opleveren, zowel voor de cliënt als voor de schatkist. In deze visie is KansPlus gesteund door de Raad van State in hun advies rond de WLZ.

WLZ in het juiste perspectief