Oud-zorgbestuurder Pieter de Kroon: ‘We kunnen samen het verschil maken’

Oud-zorgbestuurder Pieter de Kroon:

‘We kunnen samen het verschil maken’

‘Als een zorgorganisatie echt de cliënt centraal stelt, dan moet de bestuurder die cliënt ook macht geven.’ Pieter de Kroon heeft een lange staat van dienst als bestuurder in de gehandicaptenzorg en maakt zich hard voor echte zeggenschap voor mensen met een beperking én medewerkers. Een interview over zijn ideeën voor Regie op Locatie en over zijn droom van de coöperatieve organisatie.
interview Pieter de Kroon samen het verschil maken

Artikel in oktobernummer PlusPunt : ‘Als je dochter in de armoedeval zit: waar moet ze die financiële klappen van opvangen’?

‘Waar moet ze die financiële klappen van opvangen?’

Wat doet het met je zoon of dochter als hun inkomenssituatie jaar op jaar verslechtert? Welke impact heeft het op ouders wanneer een zorgorganisatie over de hoofden van je kinderen ingrijpende wijzigingen doorvoert? Tilly Herrebrugh, moeder van een volwassen tweeling met een verstandelijke beperking, kan erover meepraten.
Als je dochter in de armoedeval zit

Rijk geeft uitleg veranderingen zorg

Het ministerie van VWS start vandaag een grote publiekscampagne over de veranderingen in de zorg. Op 1 januari wordt de nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) van kracht. Allerlei vormen van zorg worden dan niet meer uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van het Rijk maar van de gemeenten.

Wat dat voor burgers betekent, wordt onder meer uitgelegd in advertenties in kranten en radio- en tv-spotjes. Ook is er een website met uitleg.

Onrust

Uit onderzoek van de ouderenorganisatie ANBO blijkt dat 70 procent van de Wmo-gebruikers zich ongerust maakt over de veranderingen en ruim twintig procent een beetje ongerust. De meeste onrust is er over de vraag of mensen nog genoeg huishoudelijk hulp krijgen, dat zelf moeten betalen of vrienden of familie moeten inschakelen.

Staatssecretaris van Rijn zei in het Radio 1 Journaal dat er op 1 januari voor mensen die nu zorg ontvangen niet onmiddellijk wat verandert. “Dat kan natuurlijk anders worden want de gemeente gaat daarover besluiten. Maar er is voor al die mensen ook overgangsrecht, dus er zal in 2015 niet gek veel veranderen.”

Passend

Daarna is het de bedoeling dat mensen “passende” zorg ontvangen, die op hun situatie is toegesneden. De gemeenten bepalen wat passend is en sluiten voor hun inwoners contracten met leveranciers.

http://nos.nl/artikel/710507-campagne-voor-veranderingen-zorg.html

Fatima Zorg ontvangt internationaal Planetree label

Fatima Zorg, een Nederlandse zorginstelling voor de begeleiding en behandeling van mensen met een ernstige verstandelijke beperking, heeft als allereerste ter wereld in de gehandicaptenzorg het internationale Planetree label voor mensgerichte zorg in ontvangst genomen. Het internationale Planetree label geeft aan dat de instelling voldoet aan de twaalf componenten van het Planetree zorgmodel, die garant staan voor een combinatie van betere zorg, helende omgeving en een gezonde organisatie.
http://www.vgn.nl/artikel/21508

Vacature LCvV commissielid

De Landelijke Commissie van Vertrouwenslieden (LCvV) is een commissie als genoemd in art. 10 lid 1 van de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorgsector. De LCvV bemiddelt en/of doet bindende uitspraken in geval van een geschil tussen een cliëntenraad en de zorgaanbieder. De commissie is zorgbreed ingesteld en wordt in stand gehouden door de branche- en koepelorganisaties Actiz, NVZ, VGZ, GGZ Nederland, LSR, LOC, VraagRaak en MEE

De LCvV is per 1 januari 2015 op zoek naar een:

LCvV commissielid, tevens wnd. voorzitter

Functie eisen:

 • jurist met brede kennis van het gezondheidsrecht;
 • de ontwikkelingen in de zorg volgen;
 • ervaring met het deelnemen aan -, en leiden van formele (hoor)zittingen;
 • ruime ervaring met taken en verantwoordelijkheden op het niveau van deze functie;
 • affiniteit met informele/ alternatieve geschilbeslechting;
 • affiniteit met bestuur en medezeggenschap in de zorgsector;
 • goed kunnen communiceren, zowel met cliëntenraden als met bestuurders;
 • in de praktijk niet geassocieerd worden met een brancheorganisatie of organisatie van cliëntenraden;
 • belangrijk is voldoende inzetbaarheid/beschikbaarheid voor de LCvV, zodat verzoeken voortvarend behandeld kunnen worden.Het commissielid zal deelnemen aan zittingen als commisslielid en in geval van verhindering van de vaste voorzitter ook als waarnemend voorzitter. Tevens dient u inzet te kunnen worden als bemiddelaar en wordt er verwacht dat u deelneemt aan de halfjaarlijkse plenaire vergaderingen. Benoeming geschiedt voor vier jaar met de mogelijkheid van eenmaal verlenging met nog vier jaar.  Reacties op deze vacature graag voor 29 oktober 2014 richten aan de secretaris van de LCvV:
 •  
 • Het LCvV reglement regelt de werkwijze van de LCvV alsmede de aanstelling van de leden. Dit reglement en meer achtergrond informatie over de LCvV kunt u vinden op:www.vertrouwenslieden.nl.
 • Er wordt aan leden van de LCvV een vergoeding per bijeenkomst uitgekeerd gebaseerd op het BRRA, tarief rechter-plaatsvervanger. Tevens ontvangt u een reiskostenvergoeding.

Landelijke Commissie van Vertrouwenslieden (LCvV) t.a.v. mr. L. Bos Postbus 8258 3503 RG UTRECHT

E-mail: info@vertrouwenslieden.nl

 

De sollicitatiegesprekken zullen in week 46 plaatsvinden.

 

 

MEE.

 

vacature tekst def

Film congres KansPlus/VraagRaak en LSR: meepraten over zorginkoop

Congres cliëntenraden en zorginkoop

Zorginkoop is bepalend voor de kwaliteit van zorg en ondersteuning in de langdurige zorg. Maar hoe zit het met het cliëntperspectief? Hoe kan er bij de zorginkoop rekening gehouden worden met wensen van cliënten? En hoe kunnen cliëntenraden het beste deelnemen aan zorginkoop? Op 3 oktober 2014 organiseerden KansPlus/VraagRaak en LSR hierover een congres. Het congres was een afsluiting van het project ‘Zorginkoop en het cliëntperspectief’ van KansPlus/VraagRaak en LSR.

Cliëntenraden kunnen veel betekenen in het proces van zorginkoop

De rol van cliëntenraden bij zorginkoop is een thema dat leeft. Zo’n 150 mensen bezochten het congres dat LSR en KansPlus/VraagRaak op 3 oktober 2014 organiseerden. Meer dan zestig cliëntenraden in de gehandicaptenzorg, bestuurders, medewerkers van zorgkantoren en zorgverzekeraars, ambtenaren van VWS en de Inspectie waren vertegenwoordigd.

Drie sprekers brachten hun visie op de rol van cliëntenraden bij de inkoop van zorg over het voetlicht. De cliëntenraad: bezig zijn met zorginkoop is belangrijk omdat het een kapstok is van veel andere dingen. De bestuurder: er is er maar één die de verbetering van kwaliteit van zorg echt ziet, en dat is de cliënt. Het zorgkantoor: direct in contact met cliëntenraden over wat voor hen belangrijk is, welke ideeën hebben zij voor ons en waar willen wij input over. Vervolgens gingen zij in debat met de zaal.

Project

LSR en KansPlus/VraagRaak hebben de afgelopen jaren het thema zorginkoop en medezeggenschap opgepakt in een project, dat door het Fonds PGO mogelijk is gemaakt. Het doel was de contacten over zorginkoop tussen cliëntenraden, bestuurders en zorgkantoren te bevorderen. Met name cliëntenraden hebben behoefte aan meer informatie over zorginkoop. Aan inzicht in de relatie tussen zorginkoop en de kwaliteit van de zorg. En aan de mogelijkheid om invloed te hebben op goede kwaliteit van zorg. Maar ook bestuurders en de zorgkantoren kunnen leren hoe ze voordeel kunnen hebben van de inbreng van cliëntenraden bij zorginkoop.

Er zijn pilots gehouden. Drie cliëntenraden hebben met bestuurders en zorgkantoren gekeken hoe cliëntenmedezeggenschap invloed kan hebben op zorginkoop en op kwaliteit van de zorg. Een klankbordgroep van vertegenwoordigers van cliëntenraden, VGN, zorgverzekeraars en zorgkantoren heeft onder leiding van LSR en KansPlus/VraagRaak het proces begeleid.

Congres

Op het congres zijn de resultaten van het project gepresenteerd. Breed is de overtuiging gedeeld dat de kwaliteit van de zorg het uitganspunt bij de zorginkoop  moet zijn. Dat de inbreng van cliënten en van cliëntenraden daarbij van groot belang is. En dat cliëntenraden, bestuurders en zorgkantoren ieder vanuit een verschillende invalshoek of verantwoordelijkheid in gesprek gaan op basis van het gedeelde belang van de kwaliteit van de zorg. De mogelijkheden zijn daarmee aanwezig om de bijdrage van cliëntenraden aan het proces van zorginkoop te intensiveren. Het is niet langer de vraag of cliëntenraden hierbij betrokken moeten worden, maar hoe.

Website

Hoe de betrokkenheid van cliëntenraden eruit kan zien zal de praktijk gaan uitwijzen. Het project Cliëntenraden en zorginkoop is met het congres afgerond. Maar alle kennis is gebundeld op deze website. Een bron van informatie en hopelijk ook ter inspiratie om het meepraten van cliëntenraden over zorginkoop verder te ontwikkelen. Zie www.meepratenoverzorginkoop.nl

Informatiepunt Wlz overgangsrecht voor vergeten groep geopend

Vanaf dinsdag is er een speciaal informatiepunt voor mensen die in 2015 met het overgangsrecht in de Wlz te maken krijgen. Dit informatiepunt is bedoeld voor de zogenaamde vergeten groep: mensen die intensieve zorg krijgen op basis van AWBZ-functies en klassen. Ook wel zorg zonder verblijf genoemd.

https://iederin.nl/nieuws/17370/informatiepunt-wlz-overgangsrecht-voor-vergeten-groep-geopend/

Extra overgangsrecht voor Wlz voor 10.000 cliënten

Tijdens de behandeling van het wetsvoorstel Wet Langdurige Zorg (Wlz) van dinsdag 23 september jl. is gesproken over ca. 14.000 cliënten die een zogenaamde extramurale indicatie hebben, maar een zodanige zorgzwaarte dat ze, naar alle waarschijnlijkheid, een beroep kunnen doen op de Wlz. Ik vind het belangrijk dat deze volwassenen en kinderen met een zware zorgvraag niet onnodig worden belast door de veranderingen. De zorg die voor deze mensen noodzakelijk is en blijft, is immers in nagenoeg alle gevallen tot stand gekomen na een intensieve en soms langdurige zoektocht om passende zorg te bewerkstelligen. Ik kan mij voorstellen dat de cliënten, ouders en verwanten zich zorgen maken over de vraag of het vaak kwetsbare evenwicht wat nu is bereikt onnodig wordt verstoord. Het feit dat ook onder de huidige wetgeving tal van uitzonderingen en voorzieningen zijn getroffen voor deze groep is een teken dat wij ook in het nieuwe systeem moeten borgen dat passende zorg gewaarborgd is. Dat is in de diverse wetten ook wettelijk verankerd. Het komt er nu op aan ook bij de uitvoering daarvan het uitgangspunt “van systemen naar mensen” als leidraad te nemen.
http://hervorminglangdurigezorg.nl/external/files/kamerbrief-over-extra-overgangsrecht-wet-langdurige-zorg-voor-10-000-clienten_20141007.pdf

Ondertekening samenwerkingsovereenkomst KansPlus en Netwerk Rondom

Op vrijdag 3 oktober hebben de voorzitter van KansPlus, de heer Rein Baneke en de voorzitter van Netwerk Rondom, de heer Theo Magermans de samenwerkingsovereenkomst getekend. De samenwerking van beide organisaties is van groot belang om de kwaliteit van leven van mensen met een verstandelijke beperking en hun familie te bevorderen. Het thema opvolging (hoe moet het verder met mijn familielid als ik als ouder/broer of zus/vertegenwoordiger er niet meer ben?) verdient breed onder de aandacht gebracht te worden. Beide organisaties spannen zich hiervoor in op basis van onderlinge afspraken.
Netwerk Rondom biedt mogelijkheden om een zogenaamd ‘Zorgtestament’ op te stellen dat dient als kompas voor een netwerkcoach en alle anderen die straks de zorg gaan overnemen. Leden van KansPlus ontvangen een korting op het lidmaatschap van Netwerk Rondom.

Meer informatie bij Stichting Netwerk Rondom
Tel:0629259435
Email: info@netwerkrondom.nl
web: www.netwerkrondom.nl
of bij het  Kennis-en Adviescentrum van KansPlus
Tel: 030-2363750 of
Email: advies@kansplus.nl

DSC02802

 

 

 

DSC02803