Extra overgangsrecht voor Wlz voor 10.000 cliënten

Tijdens de behandeling van het wetsvoorstel Wet Langdurige Zorg (Wlz) van dinsdag 23 september jl. is gesproken over ca. 14.000 cliënten die een zogenaamde extramurale indicatie hebben, maar een zodanige zorgzwaarte dat ze, naar alle waarschijnlijkheid, een beroep kunnen doen op de Wlz. Ik vind het belangrijk dat deze volwassenen en kinderen met een zware zorgvraag niet onnodig worden belast door de veranderingen. De zorg die voor deze mensen noodzakelijk is en blijft, is immers in nagenoeg alle gevallen tot stand gekomen na een intensieve en soms langdurige zoektocht om passende zorg te bewerkstelligen. Ik kan mij voorstellen dat de cliënten, ouders en verwanten zich zorgen maken over de vraag of het vaak kwetsbare evenwicht wat nu is bereikt onnodig wordt verstoord. Het feit dat ook onder de huidige wetgeving tal van uitzonderingen en voorzieningen zijn getroffen voor deze groep is een teken dat wij ook in het nieuwe systeem moeten borgen dat passende zorg gewaarborgd is. Dat is in de diverse wetten ook wettelijk verankerd. Het komt er nu op aan ook bij de uitvoering daarvan het uitgangspunt “van systemen naar mensen” als leidraad te nemen.
http://hervorminglangdurigezorg.nl/external/files/kamerbrief-over-extra-overgangsrecht-wet-langdurige-zorg-voor-10-000-clienten_20141007.pdf