Samen staan we sterker: KansPlusprogramma Lokale belangenbehartiging

In februari is het programma Lokale belangenbehartiging gestart. Doel hiervan is de plaatselijke en regionale ledengroepen van KansPlus extra te ondersteunen en toe te rusten om vanuit de eigen omgeving bij te dragen aan een goed leven van mensen met een verstandelijke beperking. Door verschuiving van taken van de landelijke overheid naar de gemeenten, is belangenbehartiging gericht op plaatselijke politiek en aanbieders veel belangrijker geworden.

 Veel veranderingen

Vanaf dit jaar zijn er grote veranderingen in het zorgstelsel en de wetgeving doorgevoerd. De landelijke overheid heeft een groot aantal taken aan gemeenten overgedragen. Zo is bijvoorbeeld persoonlijke begeleiding van mensen met een verstandelijke beperking niet meer landelijke geregeld, maar moeten gemeenten daarvoor zorgen. Ook de dagbesteding (en het vervoer) voor mensen die thuis wonen valt onder de Wmo, en is daarmee de verantwoordelijkheid  van de gemeente geworden.

Lokale belangenbehartiging belangrijker

Mensen met een verstandelijke beperking zijn kwetsbaarder dan de gemiddelde burger. Hun kwetsbaarheid vraagt om steun van mensen die hen bijstaan bij het behartigen van hun belangen en die voor hen opkomen in de samenleving.  Dat biedt nieuwe kansen voor directe beïnvloeding, maar komt niet vanzelf tot stand.

Lokale belangenbehartiging stelt nieuwe en hoge eisen aan de vrijwilligers van de ledengroepen van KansPlus. Meestal hebben de ledengroepen zich hiermee niet eerder bezig gehouden, en is er doorgaans (te) weinig ervaring en deskundigheid om aan de slag te gaan met belangenbehartiging.

 

Programma Lokale Belangenbehartiging om bij te dragen aan een goed leven

KansPlus wil met het Programma bereiken dat stevige lokale en regionale netwerken ontstaan die opkomen voor de belangen van mensen met een verstandelijke beperking, zodat zij een goed leven kunnen leven. De netwerken hebben de meest actuele lokale en landelijke kennis die belangrijk is voor het behartigen van belangen. Ze kennen de sociale kaart en begrijpen hoe ze het beste politiek en aanbieders in hun omgeving kunnen benaderen. Ook dragen de netwerken bij aan de zichtbaarheid en emancipatie van mensen met een verstandelijke beperking in de samenleving. Ze bundelen alle relevante kennis en kunde en voorkomen versnippering.

Binnen het programma wordt gewerkt aan: netwerkontwikkeling, kennisdeling en zichtbaarheid, scholings- en trainingsactiviteiten en een werkwijze om op basis van registratie van vragen en ervaringen goed en actueel geïnformeerd te zijn over onderwerpen die spelen.  Het Programma is mogelijk door financiering van: Fonds Nuts Ohra, Fonds Verstandelijk Gehandicapten, Innovatiefonds Zorgverzekeraars en het VSB-fonds.

Het Programma is medio februari gestart en duurt 1 jaar.

 

Klankbordgroep: Wie doet mee?

Mensen (leden en niet-leden van KansPlus) die vanuit hun expertise inhoudelijk willen adviseren over de activiteiten binnen het Programma, nodigen we van uit om deel te nemen aan de klankbordgroep van het Programma. Denk daarbij aan deskundigheid op het gebied van netwerkontwikkeling, lokale politiek, belangenbehartiging, communicatie, social media, scholing en training, sociale kaarten, CRM-systemen, call-centra etc. Uitgegaan wordt van ca 3 contactmomenten gedurende het jaar dat het Programma wordt uitgevoerd.