Koninklijke onderscheiding voor H.A.H.M.J (Harry) van Zuijlen

Vorige week ontving de heer Harry van Zuijlen een koninklijke onderscheiding
Samenvatting verdiensten: Decorandus is reeds 40 jaar vrijwillig actief op het gebied van welzijn en sport. Sinds 1975 is hij actief voor de Postduivenvereniging De Zwaluw, waar hij gedurende vele jaren bestuurslid is geweest. Vanuit deze bestuur rol organiseert hij, en is hij eindverantwoordelijk voor, het werven van fondsen ten behoeve van onder andere de Vrije Tijds Club Drunen en Rosmalen, de Astma Patiëntenvereniging Lotgenoten contact ‘s-Hertogenbosch en regio, Drumband Prins Maurits, KansPlus Bossche Ommelanden én Vlijmen en Stichting De Kinderen van Kenya. Niet alleen heeft hij zich sterk uitvoerend ingezet voor deze financiële uitdaging, hij is ook betrokken geweest bij de organisatie en uitvoering van activiteiten van bovengenoemde instellingen. Doctorandus wordt gezien als een manusje-van-alles van deze vereniging. Specifiek wordt zijn voorzitterschap van de Tentoonstellingscommissie benoemd. Vanaf 1976 is decorandus mede oprichter en voorzitter van de Aktie Zorgenkind door de duivensport. Sinds 1988 is hij penningmeester van de Bossche Concours Combinatie; het samenspel van alle duivenverenigingen in ‘s-Hertogenbosch e.o.

Annemie van den Heuvel van Kans Plus Bossche Ommelanden die het lintje had aangevraagd, had samen met Astrid Kortenhorst van de hobbyclubs Rosmalen ook nog een map samengesteld met informatie over de aanvraag, foto’s en ook alle felicitaties van de medeondersteuners.

 

Ook KansPlus ondertekent brief PG-organisaties voor AO decentralisatie Wmo-Wlz

Deze week wordt in de Kamer gesproken over de decentralisatie Wmo/Wlz.
KansPlus heeft een brief vanuit de Patiënten-Gehandicaptenorganisaties aan de Tweede Kamer over de decentralisatie Wmo-Wlz mede ondertekend.

Uit het signaalrapport van de patiëntenorganisaties en uit de Monitor Transitie Jeugd blijkt  dat mensen zo zelfstandig mogelijk willen leven maar dat het vinden van passende zorg en ondersteuning daarbij niet meevalt. Veel mensen zijn in het ongewisse hoe hun zorg gaat verlopen. Veel gemeenten hebben de onafhankelijke cliëntondersteuning niet goed geregel. Veel mensen worden geconfronteerd met een stapeling aan extra kosten.
15-0026 Brief TK AO Wlz Wmo
Bijlage 1 bij brief 15-0026 TK AO Wlz Wmo

Rechter oordeelt: medezeggenschap Stichting Lunet zorg voldoet niet aan de wet

Lokale cliëntenraden krijgen hun rechten en bevoegdheden na een juridische strijd weer terug. Medezeggenschapsstructuur Lunet zorg moet per direct worden aangepast

Het gerechtshof in Den Bosch heeft in een rechtszaak tussen Lunet zorg en twee cliëntvertegenwoordigingsraden geoordeeld dat Lunet zorg beide raden per direct als volwaardige cliëntenraden moet erkennen. Dit betekent dat beide raden nu alsnog alle wettelijke medezeggenschapsrechten en bevoegdheden, zoals adviesrecht en informatierecht, kunnen uitoefenen.

Het feit dat Lunet zorg clusterraden en een centrale cliëntenraad heeft ingesteld maakt daarbij geen verschil. Ook de manier waarop binnen Lunet zorg leiding wordt gegeven is niet relevant. Om aan de wet te voldoen, moet medezeggenschap steeds van onderaf worden georganiseerd, aldus de rechter. Dit houdt in dat alle rechten en bevoegdheden aan de lokale cliëntenraden moeten worden gegeven, dus daar waar de zorg daadwerkelijk wordt verleend.

lLunet zorg meteen heeft aangekondigd de uitspraak bij de Hoge Raad te zullen aanvechten. De gevolgen van deze uitspraak zijn verstrekkend.  Cliënten en cliëntenraden horen direct en volledig betrokken te worden bij de medezeggenschap op lokaal niveau, bijvoorbeeld bij de eigen locatie. Dit ongeacht hoe groot de eigen zorginstelling is, of hoe die van bovenaf wordt bestuurd.

VraagRaak, Steunpunt medezeggenschap in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking, heeft zich vanaf haar oprichting in 1999,  ingezet voor de medezeggenschap op lokaal niveau. Adviesbevoegdheden m.b.t .tot nader te bepalen onderwerpen kunnen alleen met instemming van de lokale raad overgedragen worden aan een clusterraad of centrale raad.

Voor de volledige uitspraak, zie:  http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:GHSHE:2015:1116

8 april: Dementietafel Assen

Voor ouders, broers en zussen, mantelzorgers en professionele hulpverleners van iemand met een verstandelijke beperking. Uw kind, familielid, bekende of cliënt wordt ouder en dementeert, of u heeft vermoedens dat dit zo is. U wilt uw verhaal graag delen. Of u wilt graag antwoorden op vragen die gaan over de zorg, ondersteuning en omgang.
Poster_Dementietafel_Assen_flyer_08042015

13 en 21 april Dementietafel Zeeland: Ervaringen delen rondom verstandelijke beperking en dementie

Klaverblad Zeeland, Het Gors, MEE Zeeland, Philadelphia Zorg, LFB Goes, Stichting Ketenzorg, Odensehuis Walcheren, Zuidwester en netwerkorganisatie Ieder(in) organiseren op twee plekken in Zeeland voor de eerste maal de ‘Dementietafel’: 13 april in Middelburg en 21 april in Goes. Een bijeenkomst bedoeld voor familieleden, mantelzorgers en professionele hulpverleners van mensen met een verstandelijk beperking die dementie hebben of eerste signalen vertonen. De Dementietafel stelt hen in de gelegenheid om ervaringen en kennis uit te wisselen over de zorg en ondersteuning. Uiteindelijk wil de Dementietafel ervoor zorgen dat de zorg en ondersteuning verbetert en daarmee de kwaliteit van leven voor mensen met een verstandelijke beperking en dementie.
persbericht_Dementietafel_Zeeland

Overlijdensbericht Wim Buffart

KansPlus ontving met droefheid het bericht van overlijden- op veel te jonge leeftijd-  van Wim Buffart. Gedurende vele jaren was Wim voorzitter van ledengroep De Maasmond. Hij was als het ware de motor achter alle activiteiten van de ledengroep. Hij keek met voldoening terug op de jaren dat hij zich kon inzetten voor het algemeen belang van mensen met een verstandelijke beperking en hun omgeving. Op donderdag 2 april heeft de afscheidsbijeenkomst plaatsgevonden. Wij zijn hem dankbaar voor alles wat hij voor mensen met een verstandelijke beperking en voor onze vereniging betekend heeft en wensen zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen veel sterkte om het grote verlies te dragen.

Namens het bestuur en bureau van KansPlus,

Jo Terlouw, directeur KansPlus

VVD en PvdA willen cliëntenraad versterken

Patiënten moeten meer zeggenschap krijgen over de zorg. Om dat te bereiken vragen VVD en PvdA aan het kabinet om de positie van cliëntenraden te versterken.De twee partijen willen dat de cliëntenraden een eigen budget krijgen. Dat kan besteed worden aan scholing of om kennis van buitenaf in te huren.
http://nos.nl/artikel/2028484-vvd-pvda-willen-clientenraad-versterken.html

 

Nieuwe richtlijnen pijn en lichamelijke problemen bij mensen met een verstandelijke beperking

In 2014 heeft KansPlus in de klankbordgroep gezeten van de richtlijnontwikkeling pijn en de richtlijnontwikkeling lichamelijke problemen van het Trimbosinsitituut. Inmiddels zijn de richtlijnen en de samenvattingskaarten gereed. U kunt ze hieronder downloaden.
Multidisciplinaire richtlijn Signaleren van pijn bij mensen met een verstandelijke beperking
onderbouwing multidisciplinaire richtlijn Pijn bij mensen met een verstandelijke beperking
20150211 Samenvattingskaart multidisciplinaire richtlijn signaleren lichamelijke problemen bij mensen met een verstandelijke beperking
multidisciplinaire richtlijn Signaleren lichamelijke problemen bij volwassenen met een verstandelijke beperking
onderbouwing multidisciplinaire richtlijn Signaleren lichamelijke proble…
20150211 Samenvattingskaart multidisciplinaire richtlijn signaleren lichamelijke problemen bij mensen met een verstandelijke beperking

 

Vergoeding van lidmaatschap KansPlus door verzekeraar

In het overzicht ‘Vergoeding lidmaatschap patiëntenvereniging 2015’ vindt u een uitgebreide lijst van verzekeraars die het lidmaatschap deels of volledig vergoeden, inclusief de voorwaarden die ze hierbij stellen. Ook vindt u een opsomming van verzekeraars die het lidmaatschap van een patiëntenvereniging niet vergoeden
http://www.kansplus.nl/2015/02/23/lid-van-een-patientenvereniging-misschien-vergoedt-uw-verzekeraar-het-lidmaatschap/