Rechter oordeelt: medezeggenschap Stichting Lunet zorg voldoet niet aan de wet

Lokale cliëntenraden krijgen hun rechten en bevoegdheden na een juridische strijd weer terug. Medezeggenschapsstructuur Lunet zorg moet per direct worden aangepast

Het gerechtshof in Den Bosch heeft in een rechtszaak tussen Lunet zorg en twee cliëntvertegenwoordigingsraden geoordeeld dat Lunet zorg beide raden per direct als volwaardige cliëntenraden moet erkennen. Dit betekent dat beide raden nu alsnog alle wettelijke medezeggenschapsrechten en bevoegdheden, zoals adviesrecht en informatierecht, kunnen uitoefenen.

Het feit dat Lunet zorg clusterraden en een centrale cliëntenraad heeft ingesteld maakt daarbij geen verschil. Ook de manier waarop binnen Lunet zorg leiding wordt gegeven is niet relevant. Om aan de wet te voldoen, moet medezeggenschap steeds van onderaf worden georganiseerd, aldus de rechter. Dit houdt in dat alle rechten en bevoegdheden aan de lokale cliëntenraden moeten worden gegeven, dus daar waar de zorg daadwerkelijk wordt verleend.

lLunet zorg meteen heeft aangekondigd de uitspraak bij de Hoge Raad te zullen aanvechten. De gevolgen van deze uitspraak zijn verstrekkend.  Cliënten en cliëntenraden horen direct en volledig betrokken te worden bij de medezeggenschap op lokaal niveau, bijvoorbeeld bij de eigen locatie. Dit ongeacht hoe groot de eigen zorginstelling is, of hoe die van bovenaf wordt bestuurd.

VraagRaak, Steunpunt medezeggenschap in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking, heeft zich vanaf haar oprichting in 1999,  ingezet voor de medezeggenschap op lokaal niveau. Adviesbevoegdheden m.b.t .tot nader te bepalen onderwerpen kunnen alleen met instemming van de lokale raad overgedragen worden aan een clusterraad of centrale raad.

Voor de volledige uitspraak, zie:  http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:GHSHE:2015:1116