Interview Zorgvisie met Dickie van de Kaa: ‘Belangenbehartiging nu belangrijk op lokaal niveau’

De zorgtransitie zorgt voor veel onrust bij mensen met een verstandelijke beperking. Dickie van de Kaa is per 1 juli de nieuwe directeur van KansPlus en wil zich onder andere richten op belangenbehartiging op lokaal niveau.‘We zien grote verschillen tussen gemeenten.’
http://www.zorgvisie.nl/Personeel/Nieuws/2015/6/Belangenbehartiging-nu-belangrijk-op-lokaal-niveau-1779990W/
Zorgvisie – ‘Belangenbehartiging nu belangrijk op lokaal niveau’
Bron: www.zorgvisie.nl

KansPlus cursus Lokale Belangenbehartiging in september en oktober

We weten het allemaal: veel bezuinigingen en grote veranderingen in het zorgstelsel, de wetgeving en de geldstromen. Dit leidt bijvoorbeeld tot verhuizingen, sluiting van dagbesteding, minder ondersteuning door professionals of langer thuis blijven wonen. En onduidelijkheden. Als je vragen hebt, waar kun je dan terecht? En als je het anders wilt, hoe kun je invloed uitoefenen? Door de veranderingen zijn de plaatselijke politiek en door de gemeente gecontracteerde dienstverleners veel meer in beeld gekomen.
Aankondiging Cursus Lokale Belangenbehartiging22-6

Dementietafel als brug tussen wetenschap en samenleving

In het eerste weekend van juni 2015 is het project Dementietafel – delen en verbeteren gepresenteerd op een internationaal symposium in Parijs over Downsyndroom, wetenschap en samenleving. Dit op uitnodiging van Alain Dekker en Peter Paul De Deyn van het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG).
https://iederin.nl/nieuws/17591/dementietafel-als-brug-tussen-wetenschap-en-samenleving/

 

Goed bestuur en toezicht van instellingen: algemeen overleg (AO) Minister van VWS met de Vaste Commissie voor VWS van de Tweede Kamer op 11 juni 2015

In het vorige bericht over het onderzoek “maatwerk in medezeggenschap” gingen we al in op dit overleg. Het overleg ging niet alleen over dit onderzoek, maar over talloze onderwerpen die met goed bestuur en toezicht te maken hebben en die ook aan de orde waren in de brief van 22 januari 2015 (zie onder onderwerp medezeggenschap van deze site van VraagRaak/KansPlus). Het gaat dan om onderwerpen als belangenverstrengeling, bestuurlijke aansprakelijkheid, onder toezicht stelling instellingen, inkomens bestuurders, toezicht op de kwaliteit van de zorg, toetsingsinstrument van IGZ en NZA over goed bestuur en toezicht, governancecode zorgsector, etc. Ook haar lijnen van 22 januari 2015 zijn door de Minister overeind gehouden en mogelijk volgen er nog kleinere beleidswijzigingen in een nog in te plannen voortgezet AO (waar moties kunnen worden ingediend). De Minister zegde toe dat er eind 2015 een voortgangsrapportage komt over al haar voorstellen en voornemens in de brief van 22 januari jl.

Wij houden u op de hoogte en waar nodig nemen we contact op met Ministerie of Tweede Kamer.

Reactie KansPlus /VraagRaak op Rapport Verwey-Jonker: ‘Medezeggenschap op maat’ en Algemeen Overleg van Vaste Commissie voor VWS van de Tweede Kamer op 11 juni jl.

Onderzoeksrapport ‘Maatwerk in medezeggenschap’ van Verwey Jonker Instituut. Op 11 juni jl. geagendeerd voor het overleg van de Minister van VWS met de Vaste Commissie voor VWS van de Tweede Kamer

In mei jl. zond de Minister van VWS dit rapport aan de Tweede Kamer. De onderzoekers deden op verzoek van het Ministerie van VWS onderzoek naar de wijze waarop vorm en inhoud wordt gegeven aan medezeggenschap van cliënten in de zorgsector. De hoofdvraag was op welke wijze in de praktijk op vorm en inhoud wordt gegeven aan de medezeggenschap van cliënten in de instellingen. Achtergrond was het voornemen om de WMCZ te herzien zodat de herziening optimaal zal aansluiten bij de ontwikkelingen in de zorg en de wijze waarop berokkenenheid medezeggenschap wensen te organiseren: medezeggenschap op maat.

De onderzoekers hebben hiervoor in de verkennende fase oriënterende vraaggesprekken gevoerd met het stakeholders en deskundigen (met name wetenschappers, Landelijke Commissie Vertrouwenslieden, vertegenwoordigers van de landelijke ondersteunende instellingen van cliëntenraden, waaronder Dickie van de Kaa van VraagRaak/KansPlus, en vertegenwoordigers van de brancheorganisaties in de zorgsector). Vervolgens zijn de verdiepende vraaggesprekken gevoerd leden van cliëntenraden, bestuursleden en leden van raden van toezicht (acht in de curesector en zes in de caresector, waaronder twee instellingen gehandicaptenzorg).

Het rapport geeft een beschrijving van de medezeggenschap in de praktijk. Een samenvatting daarvan treft u in het rapport zelf (p.5 t/m 8). Het komt er op neer dat de medezeggenschapspraktijk rijk geschakeerd is. Van alleen formeel via centrale cliëntenraden tot vooral informeel via overleg cliënt/organisatie. Er is een wisselend beeld wat betreft het functioneren van de cliëntenraden. Vele raden voelen zich serieus genomen door de bestuurder, er zijn er echter ook de nodige die het idee hebben achter de feiten aan te lopen omdat zij niet tijdig en voldoende wordt geïnformeerd of omdat er onvoldoende wordt gedaan met de adviezen. In die gevallen ontbreekt het aan een werkbare vertrouwensbasis.

Het onderzoek laat zien dat formele medezeggenschap zorgbreed belangrijk is en dat in aanvulling daarop binnen instellingen aanvullende vormen van informele zeggenschap worden gecreëerd. De onderzoekers concluderen dat de wisselwerking en aansluiting tussen deze twee vormen van cliëntenparticipatie nadere uitwerking en ondersteuning behoeft. En dat beide varianten in een legitieme behoefte voorzien. Zij kunnen elkaar ook versterken door een verbinding of wisselwerking aan te brengen tussen beide vormen. Cliëntenraden zouden daar het voortouw in kunnen nemen. In samenwerking met het bestuur, bijvoorbeeld door het borgen van de uitkomsten van informeel overleg. Raden van Toezicht zouden een dergelijke ontwikkeling kunnen stimuleren en bewaken.

Daar het onderzoek niet middels steekproeven representatief is voor de cliëntenraden, laat staan voor de cliëntenraden gehandicaptenzorginstellingen) kan niet gezegd worden dat het een precies beeld weergeeft van de werkelijkheid in het land. Je weet niet hoe vaak en hoe weinig de verschillende vormen voorkomen. De onderzoekers noemen het dan ook een kwalitatief onderzoek. Dat neemt niet weg dat het rapport wel een goed beeld geeft van wat voorkomt in het land.

Op donderdag 11 juni jl. was dit rapport geagendeerd voor een algemeen overleg (een zogenaamd AO) van de Minister met de Vaste commissie voor VWS van de Tweede Kamer (samen met een groot aantal andere punten) betreffende goed bestuur. De Minister zag het rapport “als ondersteuning van het door haar voorgestelde beleid op het gebied van medezeggenschap van cliënten, zoals dat is verwoord in de brief over goed bestuur van 22 januari 2015”. De coalitie ondersteunt dit en wij verwachten dat er vooralsnog geen nieuwe beleidslijnen ten behoeve van wijziging van de WMCZ worden ontwikkeld in vergelijking met haar brief van 22 januari 2015 (zie hiervoor onder medezeggenschap van deze site van KansPlus). Zoals bekend is het wetsontwerp ter wijziging van de WMCZ er nog steeds niet. Wel heeft de Minister aangegeven dat voor de zomer van 2016 (!) het wetsontwerp zal worden aangeboden aan de Tweede Kamer. We zullen dus weer lang geduld moeten hebben in dit al jarenlang slepend proces van versterking van de positie van cliëntenraden. Ondertussen zullen we het dus moeten doen met de bestaande wettelijke mogelijkheden (die al best veel mogelijkheden geven medezeggenschap te realiseren). Wel wilde de Minister haast maken met het regelen van een vast scholingsbudget voor cliëntenraden.

Afgesproken is nog wel op 11 juni jl. dat er een nog zogenaamde “verlengde AO” komt, maar dan plenair in de Tweede Kamer. Dan kunnen er moties worden ingediend door de verschillende fracties die weer besproken worden met de Minister. Zoals gezegd verwachten wij geen zware veranderingen meer in vergelijking met de beleidslijnen van 22 januari jl. Maar niet uitgesloten is dat er toch nog enkele moties door de Tweede Kamer worden aangenomen die kleinere versterkingen inhouden van de positie van de cliëntenraden. Punt is dan wel dat de Minister ze wil overnemen, het gebeurt immers ook dat aangenomen moties toch niet uitgevoerd worden. Een datum voor de verlengde AO moet echter nog door het Presidium van de Tweede Kamer bepaald worden. Niet in te schatten is wanneer dat zal gebeuren gezien het overladen programma van de Tweede Kamer vlak voor het zomerreces. Wij houden u op de hoogte en waar nodig zullen Ministerie of Tweede Kamer van ons horen.

314045_Medezeggenschap_op_maat_web
http://www.verwey-jonker.nl/publicaties/2015/medezeggenschap-op-maat

Vernieuwingsagenda Wet Langdurige Zorg

Vernieuwingsagenda WLZ

De staatssecretaris bereidt een vernieuwingsagenda WLZ voor. KansPlus,  Belangennetwerk voor mensen met een verstandelijke beperking wil dat er gekozen wordt voor een echte vernieuwing in plaats van slechts marginale bijstellingen in de wet.

De kern van het voorstel dat KansPlus bij het ministerie van VWS heeft ingediend is dat de cliënt meer directe invloed moet krijgen op de inkoop van de zorg door de zorgkantoren. Nu blijft de cliënt in een machteloze positie verkeren waarin de afhankelijkheid van de zorgaanbieder groot is. De beheersmatige cultuur die rondom de cliënt aanwezig is draagt het gevaar in zich dat de kwaliteit van leven van de cliënt aangetast wordt. KansPlus pleit voor een daadwerkelijke vernieuwing waarbij de cliënt sturend is. Door:

  • cliënt gestuurde financiering
  • van zorgkantoor naar cliëntencorporatie
  • marktwerking op kwaliteit
  • scheiden van wonen en zorg
  • kwaliteitsbeleid
  • onafhankelijke cliëntondersteuning

Door het loskoppelen van de inkoop van het wonen en van de zorg ontstaat meer ruimte voor kleinere zorgaanbieders die de cliënten daadwerkelijk centraal stellen en minder geld hoeven te besteden aan overhead.
Persbericht kansPlus ‘Echte vernieuwing WLZ’ 17 juni 2015
Bijlage Vernieuwingsagenda WLZ

In memoriam Wim van Nijnatten

KansPlus ontving het droevige bericht dat de heer Wim van Nijnatten, mede grondlegger van de ledengroep KansPlus in Rotterdam plotseling is overleden in de leeftijd van 84 jaar.

De heer Van Nijnatten heeft zich zijn leven lang ingespannen voor mensen met een verstandelijke beperking, zowel in bestuurlijke zin als als vrijwilliger bij de vele vrijetijdsactiviteiten die in Rotterdam mede onder zijn bezielende leiding een grote vlucht hebben genomen.

 De passie van de heer Van Nijnatten voor mensen met een verstandelijke beperking en hun familie heeft hij weten over te dragen op vele andere vrijwilligers, niet in de laatste plaats op zijn directe familie.

 In 2011 heeft het landelijk bestuur van KansPlus de heer Van Nijnatten en zijn inmiddels eveneens overleden echtgenote mevrouw S.C. van Nijnatten-Kreeft het erelidmaatschap van KansPlus toegekend.

 KansPlus is de beide personen bijzonder erkentelijk voor hun verdiensten voor mensen met een verstandelijke beperking en hun inzet voor onze vereniging en wenst de familie  en alle andere betrokkenen sterkte met het verlies van de heer Van Nijnatten.

 Bericht van overlijden van de heer van Nijnatten

 

 

Impressie Algemene (Leden) Vergadering KansPlus en afscheidssymposium Jo Terlouw

Op 6 juni vond de algemene (leden) vergadering van KansPlus plaats in congrescentrum Antropia in Driebergen. Op de agenda stonden de gebruikelijke onderwerpen zoals het jaarverslag, de jaarrekening 2014, het meerjarenplan, de aanvullende begroting 2015. Er werd afscheid genomen van mevrouw Carla Kalf, die een bijzonder lange tijd verbonden is geweest aan de vereniging als landelijk bestuurder van KansPlus. Zij blijft actief als bestuurder van de ledengroep Utrecht en als bestuurder van het steunfonds. De heer Rein Baneke, voorzitter van het landelijk bestuur van KansPlus sprak haar toe en overhandigde haar de gouden speld van verdienste.
Toespraak voor Carla Kalf

IMG_3806
Jeanet Bouw, programmaleider van het programma ‘Lokale belangenbehartiging’ presenteerde dit programma.

IMG_3830-1024x683
Lokale belangenbehartiging ALV KP

In de middag vond het afscheidssymposium voor Jo Terlouw plaats. Een cadeau van de ledengroepen van KansPlus die Jo een warm hart toedragen. Marike Kuperus, auteur van ‘De vereniging op Survival’ hield een dynamisch betoog over de toekomst van het verenigingsleven. Gedeelde passie, mee veranderen met de maatschappij, transparantie, vertrouwen, betrokkenheid zijn kenmerkend voor het toekomstige verenigingsleven.

mevrouw Kuperus
Kansplus-lezing-kuperus

IMG_3850

Na de lezing van mevrouw Kuperus werd een prachtig concert van de band Theater Totaal ‘Total loss’ ten gehore gebracht. Zij traden deze middag drie keer op en brachten ook een ontroerend lied ten gehore dat speciaal voor Jo is geschreven: ‘We zullen je missen’.

IMG_3866

Martijn Gort, voormalig eindredacteur van verenigingstijdschrift Pluspunt interviewde Jo ‘op de kruk’ en spraken samen over de vereniging en de kwaliteit van de zorg.

IMG_3875

Hans Schirmbeck,  directeur van de VGN ging in op het spel dat gespeeld wordt in de belangenbehartiging en het grote belang van tegenspel door de cliëntenorganisaties.

IMG_3895

Tenslotte kreeg Jo uit handen van voorzitter Rein Baneke, de gouden speld van verdienste uitgereikt en dankte de voorzitter hem voor de 15 jaar dat hij als directeur van de vereniging de belangen van de mensen met een verstandelijke beperking heeft behartigd. Jo dankte de vereniging en alle aanwezigen voor de fijne samenwerking.

IMG_3909
IMG_3897