Goed bestuur en toezicht van instellingen: algemeen overleg (AO) Minister van VWS met de Vaste Commissie voor VWS van de Tweede Kamer op 11 juni 2015

In het vorige bericht over het onderzoek “maatwerk in medezeggenschap” gingen we al in op dit overleg. Het overleg ging niet alleen over dit onderzoek, maar over talloze onderwerpen die met goed bestuur en toezicht te maken hebben en die ook aan de orde waren in de brief van 22 januari 2015 (zie onder onderwerp medezeggenschap van deze site van VraagRaak/KansPlus). Het gaat dan om onderwerpen als belangenverstrengeling, bestuurlijke aansprakelijkheid, onder toezicht stelling instellingen, inkomens bestuurders, toezicht op de kwaliteit van de zorg, toetsingsinstrument van IGZ en NZA over goed bestuur en toezicht, governancecode zorgsector, etc. Ook haar lijnen van 22 januari 2015 zijn door de Minister overeind gehouden en mogelijk volgen er nog kleinere beleidswijzigingen in een nog in te plannen voortgezet AO (waar moties kunnen worden ingediend). De Minister zegde toe dat er eind 2015 een voortgangsrapportage komt over al haar voorstellen en voornemens in de brief van 22 januari jl.

Wij houden u op de hoogte en waar nodig nemen we contact op met Ministerie of Tweede Kamer.