Opvragen verantwoordingsvrij bedrag PGB via SVB

Via het Kennis- en adviescentrum bereikte ons de vraag of het verantwoordingsvrije bedrag van het PGB kan worden opgevraagd en hoe dat kan.
Voor een PGB-Wlz is dit op te vragen via http://svb.nl/int/nl/pgb/actueel/nieuwsoverzicht/150608_opvragen_verantwoordingsvrij_bedrag_nu_mogelijk_voor_Wlz.jsp .

Voor een PGB-Wmo is dit helaas nog niet mogelijk omdat de gemeentes daarvoor nog gegevens moeten aanleveren.

KansPlus tekent brief over voortgang hervorming langdurige zorg

Op donderdag is de voortgangsbrief hervorming langdurige zorg naar de Tweede Kamer gestuurd. Onderstaand treft u als reactie hierop de brief die KansPlus medeondertekend heeft. Wij zijn blij met het voorgenomen besluit het overgangsrecht te verlengen tot 2017 voor de 13duizend Wlz-geïndiceerde. Het is goed dat er voor deze groep nu duidelijkheid is en dat het proces van herindicatie zorgvuldig kan verlopen.

Het is wel van belang dat er snel duidelijkheid komt over de toegangscriteria voor de Wlz en het maatwerkprofiel. Daarnaast zou het goed zijn als het budget voor extra kosten thuis (EKT) niet elk jaar opnieuw aangevraagd hoeft te worden als de situatie hetzelfde blijft.

In de volgende link is de brief te lezen
15-0069 Inbreng PG-organisaties AO decentralisatie Wmo-Wlz (00000003)
Daarbij zijn de volgende bijlagen gevoegd:

15-0069 Bijlage 1 Overzicht speerpunten nav voortgangsrapportage Hlz 25 juni 2015

15-0069 Bijlage 2 Factsheet gesprek burger gemeenten

15-0069 Bijlage 3 Mijn kwaliteit van leven – Over leven met zorg_2015

 

 

 

 

Iedere burger, ook ieder mens met een verstandelijke beperking, heeft recht op waarheidsvinding.

Naar aanleiding van berichten in de media (onder andere TV en Regionale krant) dat de politie te kennen geeft dat het geen zin heeft om aangifte te doen in geval van mensen met een verstandelijke beperking en vermoedens van seksueel misbruik heeft KansPlus de volgende notitie aangeboden voor het rondetafelgesprek op 24 juni  voor de vaste commissies Veiligheid en Justitie en Volksgezondheid, Welzijn en Sport.
Notitie van KansPlus voor rondetafelgesprek 24 juni

VN-verdrag voor de rechten van personen met een handicap

De Tweede Kamer is in gesprek over het ‘VN-verdrag voor de rechten van personen met een handicap’. Het ziet ernaar uit dat Nederland het verdrag in juli gaat bekrachtigen.  Een VN-comité controleert of een land het verdrag goed uitvoert. De Duitse hoogleraar Recht en Disability Studies Theresia Degener is vice-voorzitter van dit comité.
Lees het artikel wat hierover verschenen is in PlusPunt: kansplus_vn_verdrag_pag6