Prinsjesdag 2015: Mensen met een beperking over het hoofd gezien

De Algemene Beschouwingen zijn begonnen. Mensen met een beperking zijn in de Troonrede, in de Rijksbegroting en de Miljoenennota over het hoofd gezien. Ook in de berichtgeving in de media komen ze nauwelijks voor. Vrijwel nergens hoor of lees je dat hun koopkracht in 2016 fors omlaag gaat. Als ze de pech hebben in de verkeerde gemeente te wonen, daalt hun koopkracht met maar liefst 15%. De gedecentraliseerde zorg werkt nog niet en is een gemeenteloterij.

De belangrijkste onderwerpen voor mensen met een beperking zijn hier op een rij gezet.

Landelijke bijeenkomst Dementietafel bij de VGN

Organisatoren van Dementietafels uit alle delen van het land hielden op 17 september bij de VGN hun eerste landelijke bijeenkomst. Belangenvereniging Ieder(in) biedt onderdak aan de Dementietafels, die op initiatief van KansPlus zijn gestart. Projectleider Sandra Overbeek presenteerde met trots de stand van zaken. In alle provincies zijn nu dankzij pionierswerk en goede samenwerking van vele zorginstellingen, familie, MEE-organisaties en andere ketenpartners Dementietafels opgestart.
Zie voor meer info: http://www.vgn.nl/artikel/23115

Op de website van het Kennisplein is ook informatie te vinden over de Dementietafel.

 

Zorg naar gemeenten: meld uw ervaringen

Wat zijn de ervaringen met het geven van burenhulp, vrijwilligerswerk en mantelzorg? En hoe tevreden zijn mensen die hulp vragen over de manier waarop hun gemeente de toegang tot zorg en ondersteuning regelt? Om daarachter te komen, start de digitale raadpleging Zorg naar gemeenten: Goed voor elkaar?

Het nieuwe zorglandschap kent een grotere bijdrage van burgers in de vorm van burenhulp, mantelzorg en vrijwilligerswerk. Negen cliëntenorganisaties zijn benieuwd naar de ervaringen met het geven van deze ondersteuning. Ook willen zij weten of cliënten tevreden zijn over het contact met de gemeente, onafhankelijke cliëntondersteuning en de uitkomst van het gesprek met de gemeente.

Iedereen kan meedoen De raadpleging loopt van 3 september tot 5 oktober. De vragenlijst www.zorgnaargemeenten.nl is bedoeld voor mensen die zorg en ondersteuning nodig hebben én voor mensen die vrijwilliger zijn of onbetaald hulp (kunnen) bieden. Mensen die geen internet hebben, kunnen telefonisch hun ervaringen melden: op werkdagen tussen 9 en 17 uur via 0900 235 67 80 (20 cent per gesprek).

Zorg verbeteren De resultaten van de raadpleging worden gebundeld en aangeboden aan lokale belangenbehartigers, Wmo-raden en gemeenten. Zij kunnen de ervaringen gebruiken om goede zorg te regelen die past bij wat mensen vragen.

Programma Aandacht voor iedereen De digitale raadpleging is onderdeel van het programma Aandacht voor iedereen (AVI) www.aandachtvooriedereen.nl. Hierin werken negen cliëntenorganisaties samen: ouderenorganisaties CSO, Ieder(in), Koepel Wmo-raden, LPGGz, Mezzo, patiëntenfederatie NPCF, Oogvereniging, Per Saldo, en Zorgbelang Nederland. Aandacht voor iedereen wordt betaald door het ministerie van VWS en afgestemd met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten.

Beperking kring van voor cliëntenraadslidmaatschap verkiesbare personen

Een na fusie ontstane zorgaanbieder wil de medezeggenschapsstructuur opnieuw inrichten. De twee cliëntenraden van rechtsvoorgangers worden hierbij betrokken door gemandateerde afvaardiging  vanuit deze raden in een tijdelijke commissie en in een werkgroep. Deze commissie adviseert positief over een nieuwe structuur en een nieuw reglement.  In het nieuwe reglement wordt uitgesloten dat personen die bestuurslid zijn van een familievereniging tegelijk cliëntenraadslid kunnen zijn of worden. Ondanks dat er al rechtsgeldig positief advies is gegeven over deze regeling door de gemandateerde commissie, is een van de zittende cliëntenraden is het met die beperkende bepaling (achteraf) niet eens. Zorgaanbieder vraagt zorgvuldigheidshalve aan de LCvV een uitspraak te doen over die bepaling.  De LCvV oordeelt dat deze beperking niet onredelijk is omdat er in zo’n situatie, zeker als een bestuur van de familievereniging voltallig samenvalt met een cliëntenraad,  sprake kan zijn van tegenstrijdige belangen en van frictie tussen de vigerende wettelijke kaders voor een vereniging (boek 2 afdeling 2 van het BW) en de regels voor de cliëntmedezeggenschap uit de Wmcz.
http://www.vertrouwenslieden.nl/-website/uitspraken/detailpaginas/uitspraak-nr-15-006

 

Sociale media KansPlus

Als KansPlus willen we meer gebruik maken van de sociale media. We willen hierbij niet alleen de communicatie tussen KansPlus en mensen die we willen bereiken versterken, maar ook de onderlinge verbinding tussen mensen die met ons opkomen voor de belangen van mensen met een verstandelijke beperking.

We willen ons hierbij vooral richten op het gebruik van Facebook en LinkedIn. Op beide platforms hebben we zowel een KansPlus pagina als een KansPlus groep.

Het verschil tussen de pagina’s en de groepen is dat de pagina’s meer het karakter hebben dat we vanuit KansPlus informatie plaatsen waar op gereageerd kan worden. De groepen zijn meer van de mensen zelf en vooral ook bedoeld om met elkaar ervaringen en nieuws uit te wisselen.

Willen deze media echt gaan werken, dan hebben we wel meer mensen nodig die lid zijn van een van de groepen of die een ‘like’ hebben geplaatst op een pagina. Als u zelf een account heeft bij facebook of LinkedIn willen we u daarom uitnodigen lid te worden van de KansPlus groep of de KansPlus pagina af en toe te bezoeken.

 

Hieronder vindt u de links naar de groepen en pagina’s

Facebook groep KansPlus

Facebook pagina KansPLus

Linkedin groep KansPLus

Linkedin pagina KansPlus

Twitter KansPlus: @KansPlusNL

 

 

Samenvatting uitspraak Landelijke Commissie van Vertrouwenslieden over Verduidelijking rechten Cliëntenraden over adviesrecht medezeggenschapsstructuur, recht op continuïteit in de ondersteuning, recht op financiële informatie en het niet zo maar kunnen beëindigen van de samenwerking met een voorzitter of hele cliëntenraad

De Landelijke Commissie van Vertrouwenslieden (LCvV) heeft onlangs interessante verduidelijkende uitspraken gedaan over de rechten van een Cliëntenraad van een instelling, in dit geval een zorgaanbieder die zorg en dienstverlening biedt aan mensen met een verstandelijke handicap. Het ging om een zorgaanbieder met rond 90 voorzieningen in verschillende regio’s met eind 2013 540 plaatsen verblijfzorg en 703 extramurale cliënten (exclusief cliënten dagactiviteiten). Deze werden in een uitspraak op 12 augustus 2015 gepubliceerd op de site van de Commissie (uitspraak 15-005). Het is goed dat de LCvV de puntjes op de i zet en dat andere cliëntenraden hiervan kennis nemen. Ook al is het dat op één punt de opvatting van de Cliëntenraad niet werd overgenomen (te naar personen herkenbare gedetailleerde informatie).
Uitspraak LCvV augustus 2015

Laatste stand van zaken voorbereiding nieuwe regels goed bestuur en toezicht en medezeggenschapsregels voor cliëntenraden

Op 28 januari jl. informeerden wij u op deze site over de brief d.d. 22 januari 2015 inzake governance in de zorg) waarin het kabinet zijn plannen ontvouwde over een verbetering van bestuur en toezicht in en met betrekking tot de zorginstellingen. Het gaat hierbij om onderwerpen als belangenverstrengeling, bestuurlijke aansprakelijkheid, onder toezicht stelling instellingen, inkomens bestuurders, toezicht op de kwaliteit van de zorg, toetsingsinstrument van IGZ en NZA over goed bestuur en toezicht, governancecode zorgsector, verbetering positie cliëntenraden. Op 15 juni jl. informeerden wij u in een tweetal berichten over het debat van 11 juni jl. tussen Minister en de Vaste Commissie VWS van de Tweede Kamer over deze brief. Aangegeven werd ook dat er nog een korte verlenging zou gaan plaatsvinden van het overleg met de vaste Kamercommissie in een zogenaamde “verlengd Algemeen Overleg”. In een verlengd AO kunnen de fracties moties indienen. Dit debatje (20 minuten) heeft inmiddels op de laatste dag voor het zomerreces van de Tweede Kamer plaatsgevonden en is één dezer dagen gepubliceerd.
Stand van zaken goed bestuur en toezicht en medezeggenschapsregels voor cliëntenraden

KansPlus ondertekent brieven over voortgang decentralisatie van de Wmo/Wlz en de Jeugdwet

Op 9 en 10 september spreekt de Tweede Kamer  over de decentralisatie van de Wmo/Wlz en over de Jeugdwet.

KansPlus heeft samen met andere PG-organisaties aanbevelingen opgesteld omdat blijkt dat het gedecentraliseerde stelsel nog niet werkt en omdat er grote verschillen zijn in de toegang tot de zorg.

15-0105 Inbreng PG-organisaties AO decentralisatie Wmo-Wlz 9 september met daarbij de rapportage Moet ik echt zoveel inleveren-signaalrapportage .

Voor het algemeen overleg over de Jeugwet heeft KansPLus de volgende brief mede-ondertekent.
15-0107 Bijlage AO Jeugd