Sociale media KansPlus

Als KansPlus willen we meer gebruik maken van de sociale media. We willen hierbij niet alleen de communicatie tussen KansPlus en mensen die we willen bereiken versterken, maar ook de onderlinge verbinding tussen mensen die met ons opkomen voor de belangen van mensen met een verstandelijke beperking.

We willen ons hierbij vooral richten op het gebruik van Facebook en LinkedIn. Op beide platforms hebben we zowel een KansPlus pagina als een KansPlus groep.

Het verschil tussen de pagina’s en de groepen is dat de pagina’s meer het karakter hebben dat we vanuit KansPlus informatie plaatsen waar op gereageerd kan worden. De groepen zijn meer van de mensen zelf en vooral ook bedoeld om met elkaar ervaringen en nieuws uit te wisselen.

Willen deze media echt gaan werken, dan hebben we wel meer mensen nodig die lid zijn van een van de groepen of die een ‘like’ hebben geplaatst op een pagina. Als u zelf een account heeft bij facebook of LinkedIn willen we u daarom uitnodigen lid te worden van de KansPlus groep of de KansPlus pagina af en toe te bezoeken.

 

Hieronder vindt u de links naar de groepen en pagina’s

Facebook groep KansPlus

Facebook pagina KansPLus

Linkedin groep KansPLus

Linkedin pagina KansPlus

Twitter KansPlus: @KansPlusNL

 

 

Samenvatting uitspraak Landelijke Commissie van Vertrouwenslieden over Verduidelijking rechten Cliëntenraden over adviesrecht medezeggenschapsstructuur, recht op continuïteit in de ondersteuning, recht op financiële informatie en het niet zo maar kunnen beëindigen van de samenwerking met een voorzitter of hele cliëntenraad

De Landelijke Commissie van Vertrouwenslieden (LCvV) heeft onlangs interessante verduidelijkende uitspraken gedaan over de rechten van een Cliëntenraad van een instelling, in dit geval een zorgaanbieder die zorg en dienstverlening biedt aan mensen met een verstandelijke handicap. Het ging om een zorgaanbieder met rond 90 voorzieningen in verschillende regio’s met eind 2013 540 plaatsen verblijfzorg en 703 extramurale cliënten (exclusief cliënten dagactiviteiten). Deze werden in een uitspraak op 12 augustus 2015 gepubliceerd op de site van de Commissie (uitspraak 15-005). Het is goed dat de LCvV de puntjes op de i zet en dat andere cliëntenraden hiervan kennis nemen. Ook al is het dat op één punt de opvatting van de Cliëntenraad niet werd overgenomen (te naar personen herkenbare gedetailleerde informatie).
Uitspraak LCvV augustus 2015

Laatste stand van zaken voorbereiding nieuwe regels goed bestuur en toezicht en medezeggenschapsregels voor cliëntenraden

Op 28 januari jl. informeerden wij u op deze site over de brief d.d. 22 januari 2015 inzake governance in de zorg) waarin het kabinet zijn plannen ontvouwde over een verbetering van bestuur en toezicht in en met betrekking tot de zorginstellingen. Het gaat hierbij om onderwerpen als belangenverstrengeling, bestuurlijke aansprakelijkheid, onder toezicht stelling instellingen, inkomens bestuurders, toezicht op de kwaliteit van de zorg, toetsingsinstrument van IGZ en NZA over goed bestuur en toezicht, governancecode zorgsector, verbetering positie cliëntenraden. Op 15 juni jl. informeerden wij u in een tweetal berichten over het debat van 11 juni jl. tussen Minister en de Vaste Commissie VWS van de Tweede Kamer over deze brief. Aangegeven werd ook dat er nog een korte verlenging zou gaan plaatsvinden van het overleg met de vaste Kamercommissie in een zogenaamde “verlengd Algemeen Overleg”. In een verlengd AO kunnen de fracties moties indienen. Dit debatje (20 minuten) heeft inmiddels op de laatste dag voor het zomerreces van de Tweede Kamer plaatsgevonden en is één dezer dagen gepubliceerd.
Stand van zaken goed bestuur en toezicht en medezeggenschapsregels voor cliëntenraden