Laatste stand van zaken voorbereiding nieuwe regels goed bestuur en toezicht en medezeggenschapsregels voor cliëntenraden

Op 28 januari jl. informeerden wij u op deze site over de brief d.d. 22 januari 2015 inzake governance in de zorg) waarin het kabinet zijn plannen ontvouwde over een verbetering van bestuur en toezicht in en met betrekking tot de zorginstellingen. Het gaat hierbij om onderwerpen als belangenverstrengeling, bestuurlijke aansprakelijkheid, onder toezicht stelling instellingen, inkomens bestuurders, toezicht op de kwaliteit van de zorg, toetsingsinstrument van IGZ en NZA over goed bestuur en toezicht, governancecode zorgsector, verbetering positie cliëntenraden. Op 15 juni jl. informeerden wij u in een tweetal berichten over het debat van 11 juni jl. tussen Minister en de Vaste Commissie VWS van de Tweede Kamer over deze brief. Aangegeven werd ook dat er nog een korte verlenging zou gaan plaatsvinden van het overleg met de vaste Kamercommissie in een zogenaamde “verlengd Algemeen Overleg”. In een verlengd AO kunnen de fracties moties indienen. Dit debatje (20 minuten) heeft inmiddels op de laatste dag voor het zomerreces van de Tweede Kamer plaatsgevonden en is één dezer dagen gepubliceerd.
Stand van zaken goed bestuur en toezicht en medezeggenschapsregels voor cliëntenraden