Beperking kring van voor cliëntenraadslidmaatschap verkiesbare personen

Een na fusie ontstane zorgaanbieder wil de medezeggenschapsstructuur opnieuw inrichten. De twee cliëntenraden van rechtsvoorgangers worden hierbij betrokken door gemandateerde afvaardiging  vanuit deze raden in een tijdelijke commissie en in een werkgroep. Deze commissie adviseert positief over een nieuwe structuur en een nieuw reglement.  In het nieuwe reglement wordt uitgesloten dat personen die bestuurslid zijn van een familievereniging tegelijk cliëntenraadslid kunnen zijn of worden. Ondanks dat er al rechtsgeldig positief advies is gegeven over deze regeling door de gemandateerde commissie, is een van de zittende cliëntenraden is het met die beperkende bepaling (achteraf) niet eens. Zorgaanbieder vraagt zorgvuldigheidshalve aan de LCvV een uitspraak te doen over die bepaling.  De LCvV oordeelt dat deze beperking niet onredelijk is omdat er in zo’n situatie, zeker als een bestuur van de familievereniging voltallig samenvalt met een cliëntenraad,  sprake kan zijn van tegenstrijdige belangen en van frictie tussen de vigerende wettelijke kaders voor een vereniging (boek 2 afdeling 2 van het BW) en de regels voor de cliëntmedezeggenschap uit de Wmcz.
http://www.vertrouwenslieden.nl/-website/uitspraken/detailpaginas/uitspraak-nr-15-006