Nieuwe wet Kwaliteit, klachten en geschillen zorg

De Eerste Kamer heeft in oktober 2015 ingestemd met het wetsvoorstel Kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) van minister Edith Schippers (VWS).
De wet is een goede stap in de verbetering van de verhouding tussen zorgaanbieder en cliënt, ook voor mensen met een verstandelijke beperking en hun wettelijk vertegenwoordiger. De wet dient te waarborgen dat cliënten kunnen vertrouwen op goede zorg en een goede, snelle en laagdrempelige afhandeling van klachten en geschillen. De wet vervangt twee wetten op dit gebied: de Kwaliteitswet zorginstellingen en de Wet klachtrecht cliënten zorgsector.
Belangrijkste punten uit de nieuwe wet:
– de cliënt heeft recht op informatie over onder meer de prestaties van zorgaanbieders, zodat hij een goede keuze kan maken tussen zorgaanbieders
– zorgaanbieders worden verplicht de referenties te checken van nieuwe zorgverleners die bij hen in dienst komen
-zorgverleners krijgen een veilige omgeving om incidenten te melden en te evalueren
-ontslag wegens ernstig disfunctioneren van een zorgverlener moet worden gemeld bij de Inspectie voor de Volksgezondheid, ook geweldsincidenten tegen cliënten
– klachten worden transparant en informeel afgehandeld met behulp van een klachtenfunctionaris
– zorgaanbieders moeten binnen zes weken een beslissing nemen over een klacht
– er komt een onafhankelijke geschilleninstantie die bindende uitspraken doet en schadevergoeding kan toekennen.

Nieuwe klachtenprocedure
Klachtenbehandeling krijgt een gezicht: een klachtenfunctionaris waar een cliënt kan binnenlopen, die kan bellen of mailen. Deze functionaris helpt mensen verder en probeert klachten snel en tot acceptabele oplossingen te brengen. De praktijk wijst uit dat een goed gesprek tussen cliënt en zijn wettelijk vertegenwoordiger en de zorgverlener of bemiddeling het beste werkt. Als de cliënt en de zorgaanbieder er onderling niet uitkomen, krijgt de cliënt de mogelijkheid om zijn klacht in tweede instantie aan een onafhankelijke geschillencommissie voor te leggen die een bindende uitspraak doet. De cliënt krijgt hiermee een extra keuzemogelijkheid aangereikt, naast de gang naar de burgerlijke rechter.

Veel meer zorgaanbieders
Bijna alle vormen van zorg vallen onder de nieuwe wet. Naast de reguliere zorg, zoals huisartsenzorg, fysiotherapie, ziekenhuiszorg, gehandicaptenzorg en ouderenzorg, geldt de wet ook voor aanbieders van bijvoorbeeld cosmetische behandelingen of alternatieve zorg. Daarmee is de groep van ruim 40.000 zorgaanbieders voor het eerst onder een wettelijk kwaliteits- en klachtenregime gebracht. Hierdoor krijgt de inspectie de mogelijkheid toezicht te houden op deze sectoren en in te grijpen bij misstanden.

In werking treden van de nieuwe wet
Het is nog onduidelijk wanneer de wet in werking zal treden. Wij houden u op de hoogte.

nieuwe wet Kwaliteit, klachten en geschillen zorg
klacht cliënt over zorgverlening

 

Enquête behoefte muziekles voor mensen met een beperking

Een aantal muziektherapeuten heeft een enquete gemaakt over muziekles voor mensen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking. Vaak is het regulier muziekonderwijs niet passend.
De muziektherapeuten hebben een enquête gemaakt om de behoefte te meten naar dergelijke lessen.
Weblink naar de enquête: https://nl.surveymonkey.com/r/38ZJ9D2
Reacties die worden verzameld zijn volledig anoniem. Het invullen neemt hoogstens vijf minuten in beslag.

Videoverslag eerste webinar KansPlus

Het webinar van 14 oktober waarin twee belangenbehartigers geïnterviewd werden over hun kennis en ervaring op het gebied van belangenbehartiging is nu ook te zien op het You Tubekanaal van KansPlus via https://youtu.be/RbmVjY0QfI0

Wij zijn benieuwd naar uw ervaringen tijdens het webinar. Heeft u opmerkingen of suggesties voor verbetering stuur deze aan webinars@kansplus.nl. Wij stellen uw mening bijzonder op prijs.

Voor veel geïnteresseerden bleek het tijdstip van de uitzending van het ‘live’ webinar niet handig. De komende webinars zullen in de avonduren worden uitgezonden. De volgende onderwerpen komen nog aan de orde:

  • 28 oktober: waar gaat de gemeente over? Met de decentralisatie van Awbz naar Wmo, Participatiewet en Jeugd zijn er veel nieuwe onderwerpen naar de gemeente gekomen. Welke onderwerpen zijn dat? En wat is de rol van de gemeente daarin?
  • 11 november: start met netwerkbijeenkomst samen met Zorg Verandert; hoe ontdek je thema’s? Daarna een impressie van een bijeenkomst van de KansPlus ledengroep in Vlissingen over veranderingen in de zorg in makkelijk Nederlands.
  • 17 november: Optrekken met Wmo-raden/Adviesraden Sociaal Domein? Wat is de rol van een Wmo-raad of Adviesraad? Is het juist slim om je daar op te richten als belangenbehartiger of juist niet?
  • 9 december: Hoe verzamelen we informatie via Social Media? Bijvoorbeeld hoe doen anderen dat?

Voor deze webinars kunt u zich aanmelden via webinars@kansplus.nl. U ontvangt 1 of 2 dagen vooraf een weblink en aanvullende informatie wanneer u het webinar kunt volgen.

 

Landelijke bijeenkomst Dementietafels

Organisatoren van Dementietafels uit alle delen van het land hielden op 17 september jl. hun eerste landelijke bijeenkomst bij de VGN. Het doel van de bijeenkomst was elkaar inspireren en gezamenlijk ideeën ontwikkelen over het vervolg nu het driejarig startproject binnenkort eindigt.

Bijgaand filmpje geeft een sfeerbeeld van de bijeenkomst en een compilatie van de gesprekken weer:
https://youtu.be/ZfuCEJ3KBPk

Op de website van de VGN staat een artikel over deze bijeenkomst: http://www.vgn.nl/artikel/23115

Meedoen aan een Dementietafel? Dat kan!
Kijk voor meer informatie over (het organiseren van) een Dementietafel op: http://www.kennispleingehandicaptensector.nl/gehandicaptenzorg/Dementietafels-dementie-verstandelijke-beperking.mvc/29902 en op www.iederin.nl

Impressie netwerkbijeenkomst ‘Landelijke stem ook lokaal’

Ruim 30 mensen van lokale cliëntenorganisaties en landelijke patiëntenverenigingen hebben deelgenomen aan de netwerkbijeenkomst ‘Landelijke stem ook lokaal’ die Ieder(in) op 1 oktober organiseerde.
Centrale vraag: hoe kan de stem van alle verschillende mensen met een beperking of chronische ziekte in de gemeente worden gehoord. Een van de conclusies: een (lokaal) netwerk ontwikkel je door betekenisvolle samenkomsten.

Jeanet Bouw van KansPlus liet zien hoe hun landelijke organisatie het ontstaan van ledengroepen ondersteunt door coaching. Jeanet Bouw: ‘Je moet mensen alleen vanwege een bepaalde reden bij elkaar brengen. Bijeenkomen om het bijeenkomen heeft geen zin.’

Ad van Dongen van Hersenletsel.nl liet zien dat het ontwikkelen van een netwerk niet in één keer gaat. Zijn organisatie heeft in elke provincie een klankbordgroep opgericht. Ad’s aanbeveling: ‘Geduld is een schone zaak. Het samen vieren van je successen is de motor voor voortgang.’

Lees hierover meer: Impressie netwerkbijeenkomst Landelijk stem ook lokaal

Prijs voor boek over palliatieve zorg ‘Wat wil ik? Als ik niet meer beter word..’

NIVEL-onderzoeker Nienke Bekkema heeft de Jaarprijs Palliatieve Zorg-Impact 2015 ontvangen voor het werkboek ‘Wat wil ik? Als ik niet meer beter word….’.
Het werkboek helpt mensen met een verstandelijke beperking na te denken over het levenseinde, wat ze willen en dit kenbaar te maken, zodat begeleiders en familie daar rekening mee kunnen houden. De Jaarprijs Palliatieve Zorg-Impact 2015 is bedoeld voor het product dat naar de mening van de jury de grootste bijdrage levert aan het verbeteren van de palliatieve zorg.

Het werkboek is ontstaan door samenwerking van verschillende organisaties. Ook KansPlus heeft hieraan meegewerkt.

Communiceren over het levenseinde met mensen met een verstandelijke beperking is moeilijk en er is weinig ondersteuningsmateriaal voor deze mensen zelf. Voor het eerst in Nederland zijn mensen met een verstandelijke beperking zelf geïnterviewd over wat belangrijk is om te doen voor ernstig zieken met een verstandelijke beperking. Het boek zet ze aan na te denken over vragen, zoals: wat kan de dokter voor je doen? Wanneer voel je je zo goed mogelijk? Waar kun je wonen? Wat zijn je wensen en dromen? Wil je praten met een geestelijk verzorger? En van wie wil je afscheid nemen? De belangrijkste aspecten van palliatieve zorg worden in het boek behandeld.

Het boek is voor 10 euro te bestellen (exclusief verzendkosten) via de receptie van het NIVEL, telefoon 030 272 9700. Een digitale versie is gratis te downloaden op de NIVEL-website.

KansPlus/Vraagraak zoekt vrijwilligers

VraagRaak is het steunpunt medezeggenschap van KansPlus voor mensen met een verstandelijke beperking. VraagRaak wil er voor zorgen dat mensen met een verstandelijke beperking en hun vertegenwoordigers hun stem kunnen laten horen over dingen die belangrijk zijn in hun leven. Dat zij meedenken, meepraten en meebeslissen over zaken die hen aangaan.

VraagRaak zoekt vrijwilligers om haar team te versterken en haar dienstverlening uit te breiden.

http://www.kansplus.nl/over-kansplus/vacatures/

Vooraankondiging congres Zorg voor leven in vrijheid

Op 11 december organiseert KansPlus/VraagRaak samen met LSR het congres:

Zorg voor leven in vrijheid
Hoe zet ik dit thema op de agenda?

Elk mens maakt in zijn leven keuzes op veel dagelijkse momenten. Hoe vrij zijn cliënten in de keuzes die ze maken? Wordt hierover gesproken binnen de instelling? Zijn cliënten en medewerkers zich ervan bewust als de vrijheid van cliënten beperkt wordt? Vrijheid is een kostbaar goed waar we zorgvuldig mee om moeten gaan.

Noteer vrijdag 11 december vast in de agenda!

Vooraankondiging congres cliëntenraden
Vooraankondiging congres picto
PlusPunt 40-zorg voor leven in vrijheid

Webinars KansPlus

Dit najaar organiseert KansPlus enkele webinars. Een webinar is een live uitzending op internet die u via uw computer of tablet ‘live’ kunt volgen.
Het is mogelijk om tijdens de webinars vragen te stellen per e-mail, via webinars@kansplus.nl Als de tijd het toelaat wordt getracht om telkens tegen het einde de vragen live te beantwoorden. Mocht u na afloop toch nog vragen hebben, mail deze dan ook gewoon door, wij zullen de antwoorden publiceren en u hiervan op de hoogte brengen.

Op 14 oktober om 17.00 uur: Interview met 2 lokale belangenbehartigers.
In de cursus Lokale Belangenbehartiging gaan we dieper in op wat lokale belangenbehartiging is. Wat verstaan we onder belangenbehartiging? Wat is belangrijk bij het bouwen van netwerken? Hoe doe je dat? Wat werkt en wat werkt niet? We hebben twee rasechte belangenbehartigers bereid gevonden om hun kennis en ervaring te delen: de heren Aart Bogerd en Pouwel van de Siepkamp.
U kunt zich aanmelden via webinars@kansplus.nl en ontvangt dan een weblink met aanvullende informatie.

28 oktober: waar gaat de gemeente over? Met de decentralisatie van Awbz naar Wmo, Participatiewet en Jeugd zijn er veel nieuwe onderwerpen naar de gemeente gekomen. Welke onderwerpen zijn dat? En wat is de rol van de gemeente daarin?
11 november: start met netwerkbijeenkomst samen met Zorg Verandert; hoe ontdek je thema’s?
21 oktober: impressie van een bijeenkomst van de KansPlus ledengroep in Vlissingen over veranderingen in de zorg in makkelijk Nederlands.
17 november: Optrekken met Wmo-raden/Adviesraden Sociaal Domein? Wat is de rol van een Wmo-raad of Adviesraad? Is het juist slim om je daar op te richten als belangenbehartiger of juist niet?
9 december: Hoe verzamelen we informatie via Social Media? Bijvoorbeeld hoe doen anderen dat?