Nieuwe wet Kwaliteit, klachten en geschillen zorg

De Eerste Kamer heeft in oktober 2015 ingestemd met het wetsvoorstel Kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) van minister Edith Schippers (VWS).
De wet is een goede stap in de verbetering van de verhouding tussen zorgaanbieder en cliënt, ook voor mensen met een verstandelijke beperking en hun wettelijk vertegenwoordiger. De wet dient te waarborgen dat cliënten kunnen vertrouwen op goede zorg en een goede, snelle en laagdrempelige afhandeling van klachten en geschillen. De wet vervangt twee wetten op dit gebied: de Kwaliteitswet zorginstellingen en de Wet klachtrecht cliënten zorgsector.
Belangrijkste punten uit de nieuwe wet:
– de cliënt heeft recht op informatie over onder meer de prestaties van zorgaanbieders, zodat hij een goede keuze kan maken tussen zorgaanbieders
– zorgaanbieders worden verplicht de referenties te checken van nieuwe zorgverleners die bij hen in dienst komen
-zorgverleners krijgen een veilige omgeving om incidenten te melden en te evalueren
-ontslag wegens ernstig disfunctioneren van een zorgverlener moet worden gemeld bij de Inspectie voor de Volksgezondheid, ook geweldsincidenten tegen cliënten
– klachten worden transparant en informeel afgehandeld met behulp van een klachtenfunctionaris
– zorgaanbieders moeten binnen zes weken een beslissing nemen over een klacht
– er komt een onafhankelijke geschilleninstantie die bindende uitspraken doet en schadevergoeding kan toekennen.

Nieuwe klachtenprocedure
Klachtenbehandeling krijgt een gezicht: een klachtenfunctionaris waar een cliënt kan binnenlopen, die kan bellen of mailen. Deze functionaris helpt mensen verder en probeert klachten snel en tot acceptabele oplossingen te brengen. De praktijk wijst uit dat een goed gesprek tussen cliënt en zijn wettelijk vertegenwoordiger en de zorgverlener of bemiddeling het beste werkt. Als de cliënt en de zorgaanbieder er onderling niet uitkomen, krijgt de cliënt de mogelijkheid om zijn klacht in tweede instantie aan een onafhankelijke geschillencommissie voor te leggen die een bindende uitspraak doet. De cliënt krijgt hiermee een extra keuzemogelijkheid aangereikt, naast de gang naar de burgerlijke rechter.

Veel meer zorgaanbieders
Bijna alle vormen van zorg vallen onder de nieuwe wet. Naast de reguliere zorg, zoals huisartsenzorg, fysiotherapie, ziekenhuiszorg, gehandicaptenzorg en ouderenzorg, geldt de wet ook voor aanbieders van bijvoorbeeld cosmetische behandelingen of alternatieve zorg. Daarmee is de groep van ruim 40.000 zorgaanbieders voor het eerst onder een wettelijk kwaliteits- en klachtenregime gebracht. Hierdoor krijgt de inspectie de mogelijkheid toezicht te houden op deze sectoren en in te grijpen bij misstanden.

In werking treden van de nieuwe wet
Het is nog onduidelijk wanneer de wet in werking zal treden. Wij houden u op de hoogte.

nieuwe wet Kwaliteit, klachten en geschillen zorg
klacht cliënt over zorgverlening