Poging Tweede Kamer positie cliëntenraden te versterken, opnieuw vertraging vernieuwing WMCZ

Op 28 januari, 15 juni (twee berichten) en 9 september 2015 informeerden wij u over de plannen van de Minister van VWS om de Wet Medezeggenschap Cliëntenraden Zorginstellingen (WMCZ) te vernieuwen en het aanstaande wetgevingstraject. De Minister is van plan het enquêterecht uitdrukkelijk aan cliëntenraden vast te keggen, voor cliëntenraden instemmingsrecht in te voeren (in plaats van verzwaard adviesrecht) over alle onderwerpen die de directe leefomgeving raken, alsmede de Inspectie op de Volksgezondheid in het vervolg ook de juiste toepassing van de WMCZ te laten toetsen bij de inspecties. Al 15 jaar wordt door achtereenvolgende kabinetten geprobeerd de positie van de cliëntenraden te versterken. De Minister beloofde voor het zomerreces een wetsontwerp in te dienen.

Op 10 november jl. werd door de Tweede Kamer – door Lea Bouwmeester (PvdA) en Carla Dik-Faber (Christen Unie) ingediend ten behoeve van de begrotingsbehandeling VWS) – een motie aanvaard waarin de regering verzocht wordt in het wetgevingstraject mee te nemen dat de zeggenschap van verzekerden, patiënten en cliënten bij hun zorginstelling en hun verzekeraar wordt vergroot. Dit door hen onafhankelijk te laten verkiezen en hun zeggenschap te geven over de dienstverlening en kwaliteitsbeleid, waarbij ook ondersteuning en financiering beschikbaar zijn. Op zich een goede zaak dat de Tweede Kamer poogt nog een tandje verder te komen dan al aangekondigd door de Minister en ook dat zo mogelijk de invloed van cliënten en patiënten bij de zorgverzekeraars verbeterd gaat worden zo. Wij moeten ons echter realiseren dat de Minister de motie ontraadde.

Bij brief d.d. 16 november jl. berichtte de Minister de Tweede Kamer echter dat zij nu eerst advies gaat inwinnen bij “een aantal onafhankelijke, gezaghebbende personen en/of instellingen”. Zij verwacht de uitkomsten hiervan voor de zomer 2016 naar de Tweede Kamer te zenden. Dit “betekent dat ook ten aanzien van het wetsvoorstel WMCZ vertraging zal optreden”.

KansPlus/VraagRaak is daar zeer teleurgesteld over. Tot nu wilde de Minister het wetsontwerp vóór de zomer indienen. Het lijkt er op dat het nu minstens in de loop van het najaar gaat gebeuren. Wij berichtten u op 15 juni jl. al dat onzes inziens in ieder geval een tijdige afhandeling door Tweede Kamer, dus vóór de start van de verkiezingsperiode begin 2017 moeilijk zou worden: “wetsontwerpen moeten ambtelijk nog gemaakt worden, raadplegingen moeten nog over de precieze tekst plaatsvinden en ontwerpen afgestemd met andere ministeries, de Raad van State moet nog adviseren en een wetstraject in de Tweede Kamer kan snel een jaar duren. Daarna is nog de Eerste Kamer aan zet en niet uitgesloten is dat deze er anders over denkt. Al twaalf jaar zijn opeenvolgende kabinetten doende met voorstellen ter verbetering van de positie van de cliëntenraden maar na elk aantreden van een nieuw kabinet worden de oude voorstellen weer afgeblazen”. Het lijkt er dus alleen maar moeilijker op te worden. VraagRaak hoopt echter met de collega-organisaties LSR, LOC en NCZ er alles aan te doen om in de komende consultaties – naast de meer inhoudelijke reactie – van het veld de aangekondigde vertraging zoveel mogelijk te beperken.

Link: Brief Minister Schippers 16 november 2015