“Cliënt centraal” in de VG-sector is lege huls zonder familieleden

KansPlus heeft het manifest ‘familiebeleid en familieverenigingen in de VG-sector’ aangeboden aan o.a. Minister Schippers en Staatssecretaris van Rijn van VWS. De vereniging speelt hiermee in op de nieuwe Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) die per 1 januari 2016 van kracht is. De wet verplicht zorgaanbieders erop toe te zien dat de zorg voor verstandelijk beperkte mensen van goede kwaliteit, respectvol, cliëntgericht en afgestemd is op de reële behoefte. Ook is vastgelegd dat de wettelijk vertegenwoordiger, vaak een familielid,  betrokken moet worden bij de nakoming van de verplichtingen van de zorgaanbieder aan de cliënt. Het is een goede zaak dat deze verantwoordelijkheid van instellingen nu uitdrukkelijk wordt vastgelegd  in een wet.
Gezien de aard van de beperking van hun familielid willen familieleden graag een betere verankering van hun blijvende en serieuze betrokkenheid bij de invulling van de zorg. Van belang is dat zorginstellingen dit in hun beleid vastleggen.
Het manifest bevat zes stellingen over hoe dit gerealiseerd kan worden. Toepassing daarvan komt de kwaliteit en kwaliteitsbeleving van de zorg ten goede.

Hieronder vindt u links naar het volledige persbericht en de brieven die verstuurd zijn naar de minister, staatssecretaris, IGZ, VGN en de vaste commissie VWS:
persbericht manifest
brief aan Minister E I Schippers
brief aan Staatssecretaris Van Rijn
brief aan IGZ 
brief aan VGN
brief Vaste-Commissie-VWS

Hieronder vindt u de reacties van de minister en de Vaste Commissie VWS:
reactie van Minister E I Schippers
reactie van de Vaste Commissie VWS

 

Cursus Lokale Belangenbehartiging in Den Haag: Samen staan we sterk!

Op 5 maart organiseert KansPlus samen met Aandacht voor Iedereen (AVI)  een cursus voor mensen die geïnteresseerd zijn in belangenbehartiging van mensen met een verstandelijke beperking.
Deze cursus geeft handvatten om in de eigen omgeving samen met anderen met belangenbehartiging aan de slag te gaan.
Op veel plaatsen in het land hebben mensen zich verenigd omdat het leven van mensen met een verstandelijke beperking hen aan het hart gaat. Ze organiseren allerlei ontmoetingsactiviteiten, voorzien elkaar van informatie, en komen op voor de belangen van mensen met een verstandelijke handicap. KansPlus is één van de organisaties.

Wat heeft de cursus u te bieden?

 Een oriëntatie op belangenbehartiging voor mensen met een verstandelijke beperking. Wat is het en wat kun je ermee bereiken? Wat is het niet? Wat kan ik ermee? Hoe gaat belangenbehartiging in de praktijk?
 Kennis over hoe je een netwerk opbouwt en zichtbaar wordt.
 Op basis van wensen van de cursusgroep keuze-onderwerpen, bijvoorbeeld: overbrengen van een boodschap, informatie verzamelen uit de achterban, contact met de achterban, onderhandelen.
 Voorbeelden van belangenbehartiging.
 Ontmoeting met andere geïnteresseerden uit uw regio.
 Met plezier en vertrouwen aan de slag om het leven van mensen met een verstandelijke beperking te verbeteren.

Voor wie is de cursus?
 Voor iedereen die interesse heeft in lokale belangenbehartiging voor mensen met een
verstandelijke beperking;
 Leden van KansPlus: regionale en plaatselijke (leden)groepen, cliëntenraden,
familieverenigingen, individuele leden

Plaats:
Plaats: Maria Heineweg 3 (MEE), Den Haag
Tijd: 9.30 uur tot 16.oo uur

Inschrijven:
Heeft u interesse? Geef dan uw naam, e-mailadres, adres en telefoonnummer door aan KansPlus.
Aanmelden kan: via info@kansplus.nl
telefonisch: (030) 236 37 44
brief: KansPlus, Postbus 408, 3990 GE Houten
Enkele dagen voor de start van de cursus ontvangt een mail met de laatste informatie.

Voor meer informatie en het volledige programma zie Flyer cursus lokale belangenbehartiging-5maart

Handreiking Cliëntenperspectief op het toezicht Wmo

De handreiking voor Wmo-raden, cliëntenorganisaties en cliëntenraden is gemaakt door AVI ( http://www.aandachtvooriedereen.nl/) en beschrijft het toezicht op de uitvoering van de Wmo. Hoe is dat toezicht geregeld en op welke manier kunnen cliënten bij het toezicht betrokken worden?

Met de invoering van de Wmo 2015 is het toezicht op de Wmo vernieuwd. De gemeente is verantwoordelijk geworden voor het toezicht op de kwaliteit van de uitvoering van de Wmo.  De toezichtfunctie is van groot belang voor cliënten.

De handreiking schetst in het kort het belang van en de stand van zaken rond het toezicht in de Wmo door eerst de organisatie en inhoud van de functie van toezichthouder aan de orde te stellen. Daarna wordt bekeken wat het belang is van deze functie voor cliënten. Vervolgens volgen suggesties om cliënten bij het toezicht te betrekken. Tenslotte worden suggesties gedaan voor Wmo-raden, cliëntenraden en cliëntenorganisaties over wat zij kunnen adviseren en doen vanuit cliëntenperspectief over de opzet en invulling van het toezicht.

Lees hier de tekst van de handreiking.