Reactie KansPlus op consultatieversie van de Zorgbrede Governancecode 2017

De laatste jaren zijn zowel aan aanbiederszijde als aan cliëntenzijde de nodige discussies gevoerd over de vraag hoe zorgorganisaties zich qua bestuur en toezicht dienen te gedragen. Dit gelet op zich wijzigende maatschappelijke opvattingen ter zake en vele zich voordoende veranderingen in de zorgsector als schaalvergroting, samenwerkingsprocessen, versterking positie cliënt en meer clientgericht werken, kostenintensivering, etc. Maar ook gelet op de vele rechtszaken van de afgelopen jaren die tot jurisprudentie leidden op het gebied van bestuur en toezicht. Niet alleen binnen de zorgsector zelf vonden de discussies plaats, maar ook tussen kabinet en de Tweede Kamer en werden de nodige initiatieven tot nieuwe wet- en regelgeving genomen.

Wij vinden het dan ook positief dat BoZ-partijen voor de tweede keer het initiatief hebben genomen de eigen governancecode te vernieuwen, dit steeds ook na een betrekkelijk korte tijd. Plezierig is daarbij dat de BoZ-partijen uitdrukkelijk tijd hebben ingeruimd – al is een maand voor een dergelijk onderwerp eigenlijk te kort – de consultatieversie voor te leggen aan een aantal cliëntenorganisaties in de zorgsector. Onderstaand enkele inhoudelijke opmerkingen en de consultatieversie van de Governancecode 2017.


Reactie KansPlus conceptgovernancecode 2017
Consultatieversie ZGC 2017 23 mei 2016
Persbericht Afspraken goed bestuur en goed toezicht verstandelijk gehandicaptenzorg forse stap achteruit voor cliënten en hun wettelijk vertegenwoordigers

 

Proces herziening Wmcz

Op 16 juni heeft Minister Schippers het onderzoeksrapport van IBMG (het Instituut voor Beleid en Management Gezondheidszorg) aan de Tweede Kamer aangeboden. De herziening van de Wmcz loopt al jaren en liep opnieuw vertraging op door de aangenomen motie Bouwmeester en Dik-Faber waarin de regering is verzocht om de zeggenschap van verzekerden, patiënten en cliënten bij hun zorginstelling en verzekeraar te vergroten, door hen onafhankelijk te laten verkiezen en hen zeggenschap te geven over dienstverlening en kwaliteitsbeleid. Daarop heeft de minister aangegeven advies in te willen winnen over de consequenties van deze motie voor de Wmcz bij het Instituut Beleid & Management Gezondheidszorg (IBMG).  De minister heeft het onderzoeksrapport van iBMG op 16 juni aangeboden aan de Tweede Kamer.

Brief Tweede Kamer

De adviezen van IBMG ziet de minister als een belangrijke steun voor de wetsvoorstellen, zo schrijft zij in een begeleidende brief aan de Tweede Kamer. Zij geeft aan dat de relatie tussen verzekerden en zorgverzekeraars van een andere aard is dan die tussen cliënten en zorginstellingen. Zij noemt als voorbeeld de mate van afhankelijkheid en omvang van de populatie. En omdat de medezeggenschap van cliënten in zorginstellingen al langer wettelijk geregeld is wil de minister zoveel mogelijk in stand houden. In de Wmcz wil zij – op advies van de onderzoekers – het belang toelichten van de combinatie van formele en informele vormen van medezeggenschap. De onderzoekers geven aan dat er niet altijd voldoende oog is voor de consequenties van besluiten voor de cliënt en dat cliënten ook niet altijd zelf voldoende in staat zijn hun wensen te verwoorden op een wijze die aansluit bij de bestuurlijke realiteit. Om hiertussen een brug te slaan wil zij voor zaken die raken aan de directe leefomgeving van de cliënt, een instemmingsrecht regelen.

Daarnaast wil de minister het recht op de bekostiging van scholing, facilitering en onafhankelijke ondersteuning van cliëntenraden beter borgen, als ook een vroegtijdige betrokkenheid van de cliëntenraad bij ingrijpende beslissingen en de overheveling van het enquêterecht voor cliëntvertegenwoordigende organen uit het Uitvoeringsbesluit WTZi naar de Wmcz.

Gesprek Clientenorganisaties

Op 23 juni a.s.heeft KansPlus/VraagRaak samen met andere clientorganisaties een afspraak bij VWS waar de herziening van de Wmcz en de adviezen uit het onderzoeksrapport zullen worden toegelicht en besproken.

 

Inkoopkader langdurige zorg 2017 gehandicaptenzorg

De Wlz-uitvoerders hebben zorgkantoren gemandateerd om in 2017 de zorginkoop Wlz uit te voeren. Dit inkoopkader geeft de bewegingen en afspraken weer die zorgkantoren voor 2017 gezamenlijk maken.

Uitgangspunt voor de zorginkoop 2017 is doorontwikkeling van het landelijke inkoopkader en dialoogmodel uit 2016. Dit betekent dat consistentie van beleid op beide aspecten mag worden verwacht voor wat betreft de keuze voor het dialoogmodel en de mate van uniformering tussen verschillende zorgkantoren. Daarnaast is een uitdrukkelijk uitgangspunt dat het landelijke inkoopkader 2017 bijdraagt aan de punten zoals genoemd in ‘Waardig leven met zorg’, waarin gevraagd wordt meer keuzevrijheid en maatwerk voor cliënten te creëren en invulling te geven aan principes als persoonsvolgende bekostiging. Dit laatste uitgangspunt grijpt met name in op de inkoopsystematiek 2017, die grotendeels belegd is in binnen het inkoopbeleid van de verschillende zorgkantoren.

Klik hier voor de kamerbrief over ‘waardig leven met zorg’
Klik hier om de contouren inkoopkader WLZ 2017 te downloaden
Klik hier om het inkoopkader langdurige zorg 2017 te downloaden
Klik hier om de brief van VraagRaak te downloaden

Zie ook http://www.meepratenoverzorginkoop.nl/ 

Belangrijke partijen als het om uw zorgverzekering gaat

Het Ministerie van Volksgezondheid heeft een artikel uitgebracht met informatie over de zorgverzekeringen waarin beschreven staat wat belangrijke partijen zijn als het gaat om uw zorgverzekering.

Klik hier om het artikel te downloaden.

Dickie van de Kaa licht specifieke rol van familie toe in online magazine van ’s Heerenloo

“Familieleden van cliënten bezitten vaak de meest waardevolle kennis over hun zoon of dochter. Met deze kennis kunnen zorgprofessionals nog beter passende zorg bieden aan cliënten. Iedereen wordt daar gelukkiger van!”, zegt Dickie van de Kaa in het online magazine van ’s Heerenloo: Samenwerken is de grootste schat.

Lees hier het online magazine

Van Rijn schrapt bezuiniging van half miljard in verpleeg-en gehandicaptenzorg

De geplande bezuinigingen uit het Regeerakkoord van een half miljard vanaf 2017 op met name verpleeghuizen en gehandicapteninstellingen zijn van de baan. Van Rijn wil dat nu alle aandacht uitgaat naar liefdevolle zorg en trotse medewerkers in verpleeghuizen. Om op die manier de zorg voor onze ouderen verder te verbeteren.

Van Rijn zegt dit in een persverklaring. “Nu het weer beter gaat met Nederland moeten onze ouderen en gehandicapten dat natuurlijk merken. De besparing van een half miljard gaat daarom niet door. We zijn klaar met bezuinigen en klaar voor de toekomst.”

 

Aanmelden congres ‘Samen staan we sterker in de gehandicaptenzorg’

Samen staan we sterker in de gehandicaptenzorg!

Op 16 september 2016 sluit KansPlus, belangennetwerk voor mensen met een verstandelijke beperking,  het landelijk programma Lokale Belangenbehartiging af met een congres.
Op het congres laten we de resultaten zien van samenwerken op het gebied van:

 • Het centraal stellen van de eigen kracht en zeggenschap van mensen
 • Het bevorderen van de deskundigheid van familieleden en vrijwilligers
 • Het delen van (ervarings)kennis met professionele kennis
 • Duurzame aandacht voor de behoeften van mensen met een verstandelijke beperking
 • De borging van kwaliteit van leven

In het middagprogramma gaan we de vraag beantwoorden hoe we met lokale belangenbehartiging kunnen bijdragen aan het realiseren van het VN-verdrag. In de nabije toekomst staat de inclusieve samenleving prominent op de agenda, als gevolg van de ratificatie van het VN-verdrag voor mensen met een beperking.

Het congres is voor iedereen die de verstandelijk gehandicaptenzorg een warm hart toedraagt.
Meer informatie volgt binnenkort.

 • Datum: vrijdag 16 september 2016
 • Tijd: 10.30 uur tot 16.00 uur, inloop vanaf 10.00 uur
 • Locatie: Abrona, de Ontmoetingszaal
  Maanlaan 4, 3712 XJ  Huis ter Heide
 • Kosten: gratis voor leden van KansPlus en Vraagraak en deelnemers in het programma Lokale         Belangenbehartiging. Voor niet leden € 25.

Reserveer 16 september in uw agenda! Inschrijven kan al via onderstaand formulier.

inschrijving congres lokale belangenbehartiging

Prokkelweek van 6 tot en met 11 juni

Wat is een prokkel?
Een Prokkel is een prikkelende ontmoeting. Een ontmoeting tussen iemand met een verstandelijke beperking én iemand zonder. Prokkelen kan op alle terreinen: op het werk, in de vrije tijd, in de wijk, rondom wonen, op een vereniging, op school of in het onderwijs. Samen iets doen en zo elkaar beter leren kennen, dat is waar Prokkelen om draait.

Waarom prokkelen en een prokkelweek?
Door te Prokkelen ervaar je wat ieders mogelijkheden zijn en waarmee je rekening moet houden. Dat geldt zowel voor de mensen met als zonder (verstandelijke) beperking. Prokkels zijn vaak kleine gebeurtenissen met veel effect. Ze leiden tot nieuwe inzichten en zorgen voor nieuwe contacten.
De eerste week van juni is uitgeroepen tot Prokkelweek. Dit jaar is dat van 6 tot en met 11 juni. Tijdens deze week wordt er aandacht gevraagd voor integratie en participatie van mensen met een verstandelijke beperking. Eén week in het jaar als voorbeeld en inspiratie voor de rest van het jaar.

Kijk voor wat voor soort activiteiten je kunt doen en hoe je ze kunt organiseren op http://www.prokkel.nl/wat-is-een-prokkel/

Bron: http://www.prokkel.nl/wat-is-een-prokkel/

 

Zorg werkt slecht bij complexe problemen

Mensen met een complexe zorgvraag zijn het slachtoffer van de veranderingen die sinds vorig jaar in de zorg zijn doorgevoerd. Het duurt lang voor ze het juiste loket hebben gevonden en nog langer voor ze echt passende zorg krijgen. Dit blijkt uit ruim 16.000  meldingen die samenwerkende cliëntenorganisaties het afgelopen half jaar hebben verzameld.

Mensen met een relatief eenvoudige zorgvraag weten steeds beter waar ze terecht kunnen voor zorg en ondersteuning. Dit geldt echter niet voor mensen met meer complexe vragen en problemen.

Zij moeten vaak langs verschillende loketten om de noodzakelijke zorg en ondersteuning te krijgen. Dat brengt veel bureaucratische rompslomp met zich mee. Ze worden slecht geïnformeerd over keuzemogelijkheden en kosten van zorg. Ze hebben te maken met lange aanvraagprocedures. En ze verkeren lang in onzekerheid, waarbij instanties naar elkaar verwijzen of tegenstrijdige informatie geven.

Volgens de thuiszorg moet mijn moeder naar het verpleeghuis. Het CIZ …is juist van mening dat mijn ouders thuis moeten blijven wonen…Nu dreigt de thuishulp te stoppen…Elke instantie heeft een ander verhaal. We maken ons grote zorgen… Hoe moeten we verder?  

Mijn zoon van 15 heeft een progressieve spierziekte. Hij heeft al jarenlang een pgb… Het lijkt erop dat we nu naar de zorgverzekeraar moeten voor verpleegkundige zorg thuis. Van vier verschillende medewerkers van de zorgverzekeraar krijgen we onduidelijke en tegenstrijdige antwoorden. Bij welk loket moet ik nu aankloppen? 

Jeugd

Opvallend is verder dat het regelen van zorg en ondersteuning voor kinderen en jongeren vaak moeizaam verloopt. Het aantal klachten hierover neemt toe. Ook hier worden lange  aanvraagprocedures veel genoemd. Verder zijn er veel klachten over lange wachttijden bij het toekennen van persoonsgebonden budgetten en over gebrek aan deskundigheid.

De Wmo-consulenten hebben niet de juiste expertise: geen medische achtergrond, geen kennis van de GGz en te geringe opleiding. Ze willen alles telefonisch afhandelen. Ze schrijven zaken verkeerd op, zoals dat mijn zoon geen medicijnen gebruikt. In het verslag staat dan dat er geen toezicht nodig is, terwijl dat wel het geval is… De betrokken consulenten begrijpen het gewoon niet. 

Samenwerkende organisaties

De meldingen beslaan de periode van 15 oktober tot en met 31 maart 2016. Ze zijn samengebracht in het vierde Signaalrapport ‘Mensen zijn op zichzelf aangewezen. Dwalen tussen wetten en loketten.’ Hieraan hebben meegewerkt: Ieder(in), NPCF, LPGGz, Per Saldo, KBO, PCOB, MEE, Mezzo, Kans Plus en het programma Zorg Verandert.

Het rapport kunt u hier downloaden.

Help mee de zorg aan ouderen met een verstandelijke beperking te verbeteren

Het aantal ouderen met een verstandelijke beperking neemt toe in Nederland. Zij zijn fysiek en mentaal vaak kwetsbaarder dan andere  ouderen.

Het traject ‘Ouderen in het Vizier’ (als onderdeel van Gewoon Bijzonder) haalt kennis op uit de praktijk , bundelt deze en maakt informatie beschikbaar voor álle zorgprofessionals in de gehandicaptenzorg.

Zij hebben een vragenlijst opgesteld die tot midden juni ingevuld kan worden.
De hieruit verzamelde informatie zal besproken worden in een expertteam waarin onder andere Dickie van de Kaa, directeur van KansPlus, zitting heeft.

Wilt u de zorg aan ouderen met een verstandelijke beperking verbeteren: vul dan de korte vragenlijst  voor half juni in.