Reactie KansPlus op consultatieversie van de Zorgbrede Governancecode 2017

De laatste jaren zijn zowel aan aanbiederszijde als aan cliëntenzijde de nodige discussies gevoerd over de vraag hoe zorgorganisaties zich qua bestuur en toezicht dienen te gedragen. Dit gelet op zich wijzigende maatschappelijke opvattingen ter zake en vele zich voordoende veranderingen in de zorgsector als schaalvergroting, samenwerkingsprocessen, versterking positie cliënt en meer clientgericht werken, kostenintensivering, etc. Maar ook gelet op de vele rechtszaken van de afgelopen jaren die tot jurisprudentie leidden op het gebied van bestuur en toezicht. Niet alleen binnen de zorgsector zelf vonden de discussies plaats, maar ook tussen kabinet en de Tweede Kamer en werden de nodige initiatieven tot nieuwe wet- en regelgeving genomen.

Wij vinden het dan ook positief dat BoZ-partijen voor de tweede keer het initiatief hebben genomen de eigen governancecode te vernieuwen, dit steeds ook na een betrekkelijk korte tijd. Plezierig is daarbij dat de BoZ-partijen uitdrukkelijk tijd hebben ingeruimd – al is een maand voor een dergelijk onderwerp eigenlijk te kort – de consultatieversie voor te leggen aan een aantal cliëntenorganisaties in de zorgsector. Onderstaand enkele inhoudelijke opmerkingen en de consultatieversie van de Governancecode 2017.


Reactie KansPlus conceptgovernancecode 2017
Consultatieversie ZGC 2017 23 mei 2016
Persbericht Afspraken goed bestuur en goed toezicht verstandelijk gehandicaptenzorg forse stap achteruit voor cliënten en hun wettelijk vertegenwoordigers