Jaarverslag 2015 van de Landelijke Commissie van vertrouwenslieden (LCvV)

De Landelijke Commissie van Vertrouwenslieden (LCvV) is bemiddelaar en scheidsrechter bij meningsverschillen tussen cliëntenraden en zorgaanbieders over de uitvoering van de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz).

Commissies van vertrouwenslieden vervullen hun taak op basis van de Wmcz. Deze wet geeft hen de taak om te bemiddelen tussen zorgaanbieder en cliëntenraad of een bindende uitspraak te doen over meningsverschillen.

De LCvV bemiddelt bij meningsverschillen tussen zorgaanbieders en cliëntenraden en kan een bindende uitspraak doen. Een verzoek tot bemiddeling of een uitspraak dient u schriftelijk in bij de LCvV. Vervolgens beslist de voorzitter van de LCvV of zij zullen bemiddelen dan wel een bindende uitspraak zullen doen.

Het volledige jaarverslag 2015 van het LCvV kunt u hier lezen: Jaarverslag LCvV 2015